skip to main content

pozemky a chatky, Soběšice, Brno

Anglická aukce

Podrobný popis

Předmětem prodeje je soubor pozemků včetně staveb na nich v chatové a zahrádkářské oblasti na okraji městské části Soběšice, zhruba v linii pokračování ulice Klarisky.

Jedná se o velmi klidnou lokalitu dostupnou po nezpevněné cestě, kam vjezd je na povolení.

Přístup k pozemkům je možný od této cesty po pozemku 1005/5 nebo cestičkou po pozemcích 988/15 a 988/14. Všechny tyto přístupové pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví.

Součástí pozemku 988/13 je stavba rekreační chatky č.e. 158.

Na pozemku 988/2 je stavba chaty, která ale není v evidenci katastru.

Obě chatky jsou ve špatném stavu.

Na pozemcích jsou také trvalé porosty jak listnatých, tak jehličnatých dřevin.

Plocha pozemků včetně spoluvlastnických podílů je skoro 1175 m2.


Může se jednat o dobrou investiční příležitost s potenciálem pro zbudování klidné a hezké rekreace. Navíc v nedaleké době by mělo dojít ke změnám, které umožní vybudování stavby s o dost větší zastavěnou plochou než je stavba současná. Uvažovaná textace územního plánu je dále uvedena.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA 

6.3.3.14 PLOCHY ZAHRÁDEK – I

 

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH ZAHRÁDEK

• Hlavní je využití pro individuální rekreaci formou zahrádkaření.

• Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití.

• Podmíněně přípustné využití není stanoveno.

• Nepřípustné je využití pro bydlení.

 

UMÍSTĚNÍ STAVEB

Plochy zahrádek nejsou určeny k umísťování staveb; kromě obecných podmínek využití území v nich lze umísťovat pouze následující stavby:

• zahradní chaty, které mohou být podsklepené (mimo území kulturní památky hradisko v Obřanech a pohřebiště Široká) a mohou mít jedno nadzemní podlaží a podkroví a zastavěnou plochu stavby do 40 m2 (v rekreační oblasti Přehrada do 50 m2); zahradní chaty nelze stavebně spojovat proti smyslu stanovené prostorové regulace,

• příslušenství těchto staveb za podmínky, že je objemově adekvátní typově přiměřenému příslušenství hlavní stavby [např. kůlna, bazén (mimo území kulturní památky hradisko v Obřanech a pohřebiště Široká), altán apod.] a je zachováno stanovené minimální plošné zastoupení zeleně,

• stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely veřejné rekreace a občanské vybavení, sloužící danému území, za podmínky, že záměry jsou objemově přiměřené přípustné zástavbě v území a že nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití.

 

Podmínkou pro umísťování veškerých staveb (včetně oplocení) v plochách zahrádek je zohledňování a zlepšování prostupnosti v území; tam, kde zlepšování prostupnosti není možné nebo důvodné (dostatečná šířka komunikace, stávající kvalitní průchodnost území) alespoň zachování dosavadní prostupnosti.

 

ZASTOUPENÍ ZELENĚ V PLOCHÁCH ZAHRÁDEK

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v plochách zahrádek je stanoveno v rozsahu 80 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru.Katastrální/detailní popis

Předmětem prodeje je 

 • pozemek p. č. 988/2 – zahrada, evidovaná výměra 753 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 988/12 – zahrada, evidovaná výměra 346 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 988/13 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 16 m2

Součástí je stavba: Soběšice, č.e. 158, rod.rekr

Stavba stojí na pozemku p.č.:  988/13

a dále ideální ¼ na 

 • pozemek p. č. 988/14 – orná půda, evidovaná výměra 36 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 988/15 – orná půda, evidovaná výměra 64 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • celkem tedy 100 m2 z čehož podíl ¼ činí 25 m2

  a dále ideální ½ na

 • pozemek p. č. 1005/5 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 69 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond 
 • celkem 69 m2 z čehož podíl ½ činí 34,5 m2

  vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno (okres Brno-město), část obce Soběšice, katastrální území Soběšice na LV 1753, 869 a 1754.  Zástavní práva, závazky

  Věcné břemeno cesty v rozsahu dle GP č.: 2032 - 279/2022, dle čl.II. smlouvy. Oprávnění pro: Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.05.2023. Právní účinky zápisu k okamžiku 31.05.2023 12:10:35. Zápis proveden dne 22.06.2023. Parcela: 988/250, Parcela: 988/4, Parcela: 988/9. Povinnost k Parcela: 988/2. Pořadí k 31.05.2023 12:10. V-9699/2023-702.

  Log

  Kontaktní osoba

  Jaroslav Hradil

  Adresa

  Prohlídky

  Forma prodeje Anglická aukce
  Typ Nemovité věci > Ostatní
  Číslo účtu 123-7529200207/0100
  Vyvolávací cena 2 450 000 Kč
  Aukční jistota 300 000 Kč
  Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
  Termín konání 5.10.2023 09:00:00
  Předpokládaný konec 5.10.2023 10:00:00
  Čas do zahájení 7 dnů 19:24:04
  Aktuální datum 27.9.2023 13:35:55

  Dokumenty


  Jak uspět a vydražit

  Jak uspět a vydražit

  <p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

  Zobrazit správný postup