Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Areál - Jevíčko-předměstí, Jaroměřice a movité věci MATOUŠEK CZ 20190164DD

Rozsáhlý areál - administrativa, skladové prostory, výrobní haly. Včetně movitých věcí - stroje, zařízení, vozidla, materiál, vybavení apod.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
17.710.000 Kč
Vyvolávací cena
17.710.000 Kč
Dražební jistota
1.000.000 Kč
Datum a čas ukončení
7.8.2019 v 11:05:20
Odhadní cena
25.300.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.7.2019 ve 13:00
17.7.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Olomoucká 226, Jevíčko

Lokalita

Olomoucká 226, Jevíčko

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
7.8.2019 11:05:20.77licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 17.710.000 Kč pro účastníka dražby 27757704
7.8.2019 11:00:00.43licitátor
Podání ve výši 17.710.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27757704 POTŘETÍ!
7.8.2019 10:59:00.43licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 27757704, udělím mu příklep.
7.8.2019 10:58:00.43licitátor
Podání ve výši 17.710.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27757704 PODRUHÉ!
7.8.2019 10:57:00.43licitátor
Podání ve výši 17.710.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27757704 POPRVÉ!
7.8.2019 09:29:44.43Účastník 27757704 učinil podání 17.710.000 Kč
7.8.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál - Jevíčko-předměstí, Jaroměřice a movité věci MATOUŠEK CZ , kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Jaroslav Svoboda

Termín dražby:
Zahájení: 7.8.2019 09:00
Ukončení: 7.8.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí movitých a nemovitých:
Věci nemovité:

- pozemek p.č. St. 315 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 291 m2

             Součástí je stavba: Jevíčko, č.p. 226, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 315

- pozemek p.č. St. 939/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 86 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV

- pozemek p.č. St. 940 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 77 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV

- pozemek p.č. St. 941 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 74 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV

- pozemek p.č. St. 942 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 15 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 942

- pozemek p.č. St. 943 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 612 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 943

- pozemek p.č. St. 944 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 813 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 944

- pozemek p.č. St. 945 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 10 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 945

- pozemek p.č. St. 946/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 82 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 946/1, St. 946/2

- pozemek p.č. St. 946/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 15 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba

             Další údaje: stavba je součástí pozemku St. 946/1

- pozemek p.č. 2559 - ostatní plocha, evidovaná výměra 185 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2562/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 6581 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2562/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 127 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2562/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 15 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2562/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 12 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3064/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 631 m2, způsob využití - ostatní

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec Jevíčko a k.ú. Jevíčko-předměstí, na LV č. 1831

 

a dále

- pozemek p.č. St. 448 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 516 m2

             Součástí je stavba: Jaroměřice, č.p. 345, adminis.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 448

- pozemek p.č. 3572/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 566 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 3573 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2547 m2, způsob využití - manipulační plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec  a k.ú. Jaroměřice, na LV č. 1339.

 

Věci movité:

Movitý majetek tvoří vybavení a zařízení nemovitostí. Jedná se zejména o kancelářský nábytek, kancelářskou, výpočetní a telekomunikační techniku, bílou techniku, drobné vybavení a zařízení, osvětlení, vybavení areálu, stroje a zařízení, výrobní technologie, nářadí, elektronická zařízení, dopravní prostředky, vozidla, drobný hmotný majetek, materiál na skladě apod.

Seznamy movitého majetku tvoří přílohy č.1-3 této dražební vyhlášky.

Věci movité jsou ve stavu odpovídajícímu době pořízení, užívání a místu uskladnění.

Dražebník poukazuje na skutečnost, že nemá žádné informace o tom, zdali předmět dražby věci movité jsou fyzicky dohledatelné a neodpovídá za jeho případnou neexistenci.Odhad ceny předmětu dražby: 25.300.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8645-1109/2019 a 8644-1108/2019 ze dne 27.5.2019.

Nejnižší podání: 17.710.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby váznou věcná břemena:

-věcné břemeno (podle listiny) zřízení, provozování, údržby a oprav vnitřního komunikačního zařízení dle článku II. smlouvy o zřízení věcného břemene, týká se domu č.p. 345 na stavební parcele č. 448, pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO: 04084063, povinnost k parc.č. St. 448 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 14.07.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.08.2011, V-6020/2015-609.

-věcné břemeno (podle listiny) zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rozsahu geometrického plánu číslo 517-173/2011 dle článku II. smlouvy o zřízení věcného břemene pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO: 04084063, povinnost k parc.č. 3573 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 14.07.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.08.2011, V-6020/2015-609.

-věcné břemeno (podle listiny) chůze a průjezdu dle článku VIII. smlouvy o zřízení věcného břemen pro parc.č. 3572/1 k.ú. Jaroměřice, povinnost k parc.č. 3064/1 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 01.11.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.11.2004, V-4705/2004-609.

-věcné břemeno (podle listiny) chůze a průjezdu dle článku VIII. smlouvy o zřízení věcného břemen pro parc.č. 3572/1 k.ú. Jaroměřice, povinnost k parc.č. 3064/1 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 01.11.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.11.2004, V-4705/2004-609.

 

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je v současné době užíván.

- na předmětu dražby jsou uzavřeny nájemní smlouvy a to:

1) smlouva o nájmu s Industria MCM s.r.o. (nemovitosti + movité věci) - nájem končí zpeněžením
2) smlouva o nájmu s Mars a.s. (nemovitost) - smlouvu lze vypovědět s 3měsíční lhůtou nebo odstoupit z důvodu prohlášení konkurzu.

3) smlouva o nájmu s PLYNEX s.r.o. (movité věci - stroje) - smlouvu lze vypovědět nebo odstoupit z důvodu prohlášení konkurzu.

4) smlouva o podmínkách provedení stavby - v k.ú. Jevíčko a Jaroměřice byla uzavřena smlouva o provedení stavby s Pardubickým krajem (viz příloha), jde o modernizaci silnice.

- předmět dražby je pojištěn

 

Na vydražitele nebudou přecházet pohledávky za nájemci vzniklé do doby prodeje (např. nezaplacené nájemné a jiné platby dle nájemní smlouvy).Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!