ARCHIV - Beroun - Hotel Na Ostrově 20190210DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
65.300.000 Kč
Dražební jistota
5.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
15.7.2019 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
15.7.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
65.300.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
28.6.2019 v 10:00
4.7.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Na Ostrově 898, Beroun

Lokalita

Na Ostrově 898, Beroun

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
15.7.2019 11:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
15.7.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Beroun - Hotel Na Ostrově , kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 15.7.2019 10:00
Ukončení: 15.7.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 5700/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 901 m2

             Součástí je stavba: Beroun-Závodí, č.p. 898, obč.vyb.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5700/1

- pozemek p.č. St. 5700/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 520 m2

             Součástí je stavba: Beroun-Závodí, č.p. 816, obč.vyb.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5700/2

- pozemek p.č. St. 6243 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 521 m2

             Součástí je stavba: Beroun-Závodí, č.p. 838, obč.vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6243

- pozemek p.č. St. 6540 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 69 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč.vyb.

- pozemek p.č. 187/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.807 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 187/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 168 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 187/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 771 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 191/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 167 m2, způsob využití - jiná plocha

- stavba bez čp/če, způsob využití - obč. vyb., stojící na parcele č. St. 6540

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Beroun, pro obec a k.ú. Beroun, na LV č. 4736.Odhad ceny předmětu dražby: 65.300.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem ing. Antonínem Faltýnkem, znalecký posudek číslo 7072-050/2019, 7073-051/2019 ze dne 14.5.2019.

Nejnižší podání: 65.300.000,- Kč
Minimální příhoz: 150.000,- Kč
Dražební jistota: 5.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby vázne:

- věcné břemeno (podle listiny) Vlastník služebného pozemku - je povinen strpět umístění části stavby č.p. 898, jenž je součástí panujícího pozemku B nad částí služebného pozemku B, v rozsahu jak je tato služebnost prostorově vymezena v geometrickém plánu č. 6090-58/2017 ze dne 30.10.2017; - je povinen strpět užívání části služebného pozemku B jako únikový východ pro osoby z panujícího pozemku B, a to po dobu 24 hodin denně v případě požáru, či jiné evakuace osob z panujícího pozemku B, v rozsahu jak je tato služebnost prostorově vymezena v geometrickém plánu; - je povinen strpět výkon těchto práv, zatížený pozemek B v rozsahu dle geometrického plánu nezastavět (neumístit na něj jakékoliv trvalé movité či nemovité věci), neměnit jeho podstatu či charakter (způsob využití), v rozsahu jak je tato služebnost prostorově vymezena v geometrickém plánu ve prospěch panujícího pozemku B.
Vlastník panujícího pozemku - je oprávněn užívat část služebného pozemku B jako únikový východ pro osoby zpanujícího pozemku B, a to po dobu 24 hodin denně v případě požáru, či jiné evakuace osob z panujícího pozemku B, v rozsahu jak je tato služebnost prostorově vymezena v geometrickém plánu; - je povinen při prováděných udržovacích, opravných i investičních akcí na části stavby zasahující nad služebným pozemkem B tyto práce provádět tak, aby povinnému B nezpůsobil škody a to i v případě, že tyto práce bude provádět nebo zajišťovat jiný subjekt, než je oprávněný B.
Služebnosti se zřizují na dobu neurčitou, bezúplatně pro parcelu č. St 5700/1 s povinností k parcele č. St. 5701 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná 0597/2017/VB/OMI ze dne 30.11.2017. Právní účinky zápisu ke dni 01.12.2017. Zápis proveden dne 08.01.2018, zn. V-9586/2017-202

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!