Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Pstruhařství Mlýny, Žár u Čkyně, obec Vacov 20170282DD

Prodej zavedeného podniku Pstruhařství Mlýny v Jihočeském kraji, v podhůří Šumavy včetně pozemku o celkové ploše 3.964 m2. Celý komplex rybářství sestává z několika budov - kompletně zrekonstruovaného mlýna  a vedlejších staveb ( stodoly,  haly nad chovnými sádkami, sádek, kanálu, vlastní ČOV). Předmětem prodeje jsou i zásoby a ochranná známka.

Areál leží nedaleko unikátní přírodní rezervace CHKO Šumava a NP Šumava, v blízkosti se nachází vyhledávané turistické cíle, jako například  zámek ve Vimperku, Sklářská huť Vimperk, rezervace Boubínský prales apod.. V souvislosti s rozvinutým turismem v oblasti souvisí vyšší koncentrace ubytovacích a restauračních zařízení.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
8.500.000 Kč
Vyvolávací cena
8.500.000 Kč
Dražební jistota
1.500.000 Kč
Datum a čas ukončení
15.2.2018 v 10:54:09
Odhadní cena
13.718.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
17.1.2018 v 15:00
23.1.2018 v 11:00
Místo konání prohlídky
Žár 25, Vacov

Lokalita

Žár 25, Vacov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
15.2.2018 10:54:09.83licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 8.500.000 Kč pro účastníka dražby 14964996
15.2.2018 10:54:02.23licitátor
Podání ve výši 8.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 14964996 POTŘETÍ!
15.2.2018 10:53:02.23licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 14964996, udělím mu příklep.
15.2.2018 10:52:02.23licitátor
Podání ve výši 8.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 14964996 PODRUHÉ!
15.2.2018 10:51:02.23licitátor
Podání ve výši 8.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 14964996 POPRVÉ!
15.2.2018 10:49:02.23Účastník 14964996 učinil podání 8.500.000 Kč
15.2.2018 10:49:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
15.2.2018 10:48:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
15.2.2018 09:20:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pstruhařství Mlýny, Žár u Čkyně, obec Vacov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
dražební společnost PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 15.2.2018 09:20
Ukončení: 15.2.2018 10:50

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých a movitých:

 

Věci nemovité:

- pozemek p.č. St. 34 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 822 m2

             Součástí je stavba: Žár, č.p. 25, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 34

- pozemek p.č. 214 - ostatní plocha, evidovaná výměra 711 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 215 - zahrada, evidovaná výměra 1.565 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 216 - zahrada, evidovaná výměra 391 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 828 - vodní plocha, evidovaná výměra 273 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé

- pozemek p.č. 829 - vodní plocha, evidovaná výměra 202 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Prachatice, pro obec Vacov a k.ú. Žár u Čkyně, na LV č. 300.

 

Věci movité:

Soubor movitého majetku tvořící ucelený soubor „Pstruhařství“, nacházející se na adrese Žár 25, Vacov, jedná se o skladovou zásobu ryb a technologie související se zřízením pro odchov ryb.

Inventární seznam věcí movitých tvoří přílohu č.1.

 

Ochranná známka:

Ochranná známka přihlašovatele Josefa Bláhovce, Žár 25, Vacov

  1. Ochranná známka Šumavský pstruh Pstruhařství Mlýny číslo zápisu ÚPV 260481


Odhad ceny předmětu dražby: 13.718.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 4798-1155/2017 ze dne 3.10.2017.

Nejnižší podání: 8.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 1.500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy ( dle listiny ), pro firmu E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400 s povinností k parcele č. 215 a 216 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č. 5008-279/001/2009-PT ze dne 22.02.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.02.2010, zn. V-486/2010-306.

Předmět dražby  je v současné době užíván jeho vlastníkem k bydlení a podnikání. Dle ust. § 285 odst. 2 IZ je insolvenční dlužník povinen nemovitost po zpeněžení vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se vydražitel domáhat vyklizení žalobou u soudu.

Na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, či jiné závazky, které přechází na vydražitele, kromě věcného břemena pro firmu E.ON Distribuce, jak je uvedeno zde výše.

Předmět dražby je pojištěn u České pojišťovny a.s., pojistná smlouva č. 22899071-10, pojištění majetku podnikatelů, pojištění staveb pro případ živelních a dalších nebezpečí, MPN02 a živelní pojištění movitých věcí MPM02.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!