Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Hřivice č.p. 75 20190051DD

Samostatně stojící dvojpodlažní RD o půdorysu ve tvaru „L“ s půdou, bez vybudovaného podkroví. Dům není podsklepený.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122110/6800
Stav
Zmařená dražba
Cena vydražení
750.000 Kč
Vyvolávací cena
652.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas ukončení
16.5.2019 v 10:36:09
Odhadní cena
821.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
23.4.2019 v 11:00
2.5.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Hřivice 75, Hřivice

Lokalita

Hřivice 75, Hřivice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.5.2019 10:36:09.21licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 750.000 Kč pro účastníka dražby 2274668
16.5.2019 10:28:29.63licitátor
Podání ve výši 750.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2274668 POTŘETÍ!
16.5.2019 10:27:29.63licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 2274668, udělím mu příklep.
16.5.2019 10:26:29.63licitátor
Podání ve výši 750.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2274668 PODRUHÉ!
16.5.2019 10:25:29.63licitátor
Podání ve výši 750.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2274668 POPRVÉ!
16.5.2019 10:23:29.63Účastník 2274668 učinil podání 750.000 Kč
16.5.2019 10:22:15.77Účastník 25769434 učinil podání 705.589 Kč
16.5.2019 10:21:34.58Účastník 2274668 učinil podání 700.000 Kč
16.5.2019 10:20:51.79Účastník 25769434 učinil podání 684.232 Kč
16.5.2019 10:20:04.48Účastník 2274668 učinil podání 670.000 Kč
16.5.2019 10:19:45.26Účastník 25769434 učinil podání 664.876 Kč
16.5.2019 10:19:00.53licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 2274668, udělím mu příklep.
16.5.2019 10:18:00.53licitátor
Podání ve výši 652.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2274668 PODRUHÉ!
16.5.2019 10:17:00.53licitátor
Podání ve výši 652.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2274668 POPRVÉ!
16.5.2019 10:04:36.53Účastník 2274668 učinil podání 652.000 Kč
16.5.2019 09:20:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Hřivice č.p. 75, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Ing. Helena Horová

Termín dražby:
Zahájení: 16.5.2019 09:20
Ukončení: 16.5.2019 10:20

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 93/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 200 m2

             Součástí je stavba: Hřivice, č.p. 75, rod. dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 93/1

- pozemek p.č. St. 169 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 488 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 169

- pozemek p.č. 1304 - ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití - jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec a k.ú. Hřivice, na LV č. 357

 

a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 776/41 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 30 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 776/50 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec a k.ú. Hřivice, na LV č. 218

 

a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/24 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 1054/28 - chmelnice, evidovaná výměra 597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1054/30 - chmelnice, evidovaná výměra 495 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1054/46 - orná půda, evidovaná výměra 1.560 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1054/113 - chmelnice, evidovaná výměra 652 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1054/120 - chmelnice, evidovaná výměra 644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1054/125 - chmelnice, evidovaná výměra 645 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1054/137 - chmelnice, evidovaná výměra 553 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec a k.ú. Hřivice, na LV č. 64

 

a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/15 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 1111/161 - chmelnice, evidovaná výměra 1.210 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1111/168 - chmelnice, evidovaná výměra 26 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1111/193 - chmelnice, evidovaná výměra 1.052 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1111/205 - chmelnice, evidovaná výměra 724 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec a k.ú. Hřivice, na LV č. 83.Odhad ceny předmětu dražby: 821.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7585-49/2019 ze dne 14.1.2019.

Nejnižší podání: 652.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Do objektu nebyl umožněn přístup. Informace o nemovitosti jsou brány z veřejně dostupných zdrojů, vizuálně ověřeny z dostupných míst. Některé skutečnosti, zejména stav interiéru a rozsah opotřebení či oprav je uveden odhadem.

Předmět dražby, rodinný dům,  je  v současné době pravděpodobně  užíván jeho vlastníkem, insolvenčním dlužníkem. Dle ust. § 285 odst. 2 IZ je insolvenční dlužník povinen zpeněženou nemovitost vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se vydražitel domáhat vyklizení žalobou u soudu.

Vlastník domu, insolvenční dlužník je toho času ve výkonu trestu, dražebníkovi není známo, kdo přesně v domě bydlí.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!