ARCHIV - Víceúčelová budova Rychnov nad Kněžnou 20180112DD

Jedná se o čtyřpodlažní polyfunkční budovu v centru města Rychnov nad Kněžnou s výtahem, kancelářemi a garáží, přičemž v jednotlivých patrech se nachází společná sociální zařízení včetně sprch a kuchyněk. V současné době není stavba využívaná a není pronajatá. Stavba je však pronájmu schopná, její technický stav pronajmutí umožňuje.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
18.000.000 Kč
Dražební jistota
1.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
3.5.2018 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
3.5.2018 v 10:40:00
Odhadní cena
27.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
18.4.2018 v 10:00
26.4.2018 v 16:00
Místo konání prohlídky
Panská 1493, Rychnov nad Kněžnou

Lokalita

Panská 1493, Rychnov nad Kněžnou

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
3.5.2018 10:40:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
3.5.2018 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Víceúčelová budova Rychnov nad Kněžnou, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
CORE CAPITAL ONE s.r.o.

Termín dražby:
Zahájení: 3.5.2018 09:30
Ukončení: 3.5.2018 10:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 70/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 327 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 70/9 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 726 m2

             Součástí je stavba: Rychnov nad Kněžnou, č.p. 1493, obč.vyb.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 70/9

- pozemek p.č. 70/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 3002/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 10 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 3006/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 17 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 3009/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 16 m2, způsob využití - ostatní komunikace

všechny výše uvedené pozemky mají způsob ochrany - ochr.pásmo nem.kult.pam., pam.zóny, rezervace, nem.nár.kult.pam, pam. zóna- budova, pozemek v památkové zóně, rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradec Králové, KP Rychnov nad Kněžnou, pro obec a k.ú. Rychnov nad Kněžnou, na LV č. 2208.Odhad ceny předmětu dražby: 27.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Rudolfem Jungerem, znalecký posudek číslo 8040/60/03/18 ze dne 14.3.2018.

Nejnižší podání: 18.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby vázne zástavní právo smluvní pro CORE CAPITAL SICAV, a.s., Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 04995589 k parcelám č. 3002/3, 3006/2, 3009/3, 70/10, 70/2, 70/9 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 09.01.2018. Právní účinky zápisu ke dni 10.01.2018. Zápis proveden dne 16.02.2018; uloženo na prac. Rychnov nad Kněžnou, zn. V-128/2018-607

a dále Zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva pro CORE CAPITAL SICAV, a.s., Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 04995589 k parcelám č. 3002/3, 3006/2, 3009/3, 70/10, 70/2, 70/9 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 09.01.2018. Právní účinky zápisu ke dni 10.01.2018. Zápis proveden dne 16.02.2018; uloženo na prac. Rychnov nad Kněžnou, zn. V-128/2018-607.

Navrhovatel prohlašuje, že za předpokladu, že dojde k vydražení předmětu dražby alespoň za částku ve výši níže stanoveného nejnižšího podání a současně doplacení ceny dosažené vydražením ze strany vydražitele, věřitel CORE CAPITAL SICAV, a.s., IČ 04995589  se vzdá svého zástavního práva, specifikovaného výše do 14 dnů po doplacení ceny dosažené vydražením na níže uvedený účet dražebníka a v téže lhůtě pošlou oznámení o zániku zástavních práv i na příslušný katastrální úřad (správní poplatek za řízení o výmazu zástavních práv uhradí zástavní věřitel).

 

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, které přechází na vydražitele.

- předmět dražby je pojištěn na částku 30.000.000,--Kč u Allianz pojišťovna a.s., (živly, úder blesku, pád letadla, exploze).

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!