Byl udělen příklep. Co teď?

 

Co následuje po skončení veřejné dražby? Co musím splnit, pokud jsem se stal úspěšným vydražitelem? Přečtěte si následující článek, ve kterém jistě najdete odpovědi na všechny Vaše dotazy.

 

Licitace končí po dvou marných výzvách k podání vyšší nabídky a třetí nevyslyšené výzvě. Příklep je udělen účastníkovi s nejvyšším podáním, který se v ten okamžik stane vydražitelem. Co z toho pro vydražitele vyplývá? Podle Bc. Mgr. Josefa Machů, dražebníka a licitátora ze společnosti PROKONZULTA, a.s., obdrží bezprostředně po vydražení protokol o provedené dražbě a dražební vyhlášku. „Tyto dva dokumenty jsou právní listiny, které dokládají titul vydražitele a například v bance na základě jejich předložení vyřídí úvěr,“ dodává.

 

V dražební vyhlášce je vždy stanoven termín pro doplacení částky, která se rovná rozdílu ceny dosažené vydražením a složené jistoty. Nejpozději k tomuto termínu je nutné plnou cenu doplatit, a to na stejný účet, na který byla složena dražební jistota před začátkem dražby. „Současná legislativa neumožňuje v tomto ohledu žádnou možnou domluvu ve smyslu prodloužení lhůty pro doplacení, proto pokud nedojde k doplacení ceny dosažené vydražením do stanoveného termínu, dochází ke zmaření dražby a nedojde k převodu vlastnictví.“

 

Na druhou stranu pokud ve lhůtě dojde k doplacení stanovené ceny, obdrží vydražitel potvrzení o nabytí vlastnictví k předmětu dražby, které na něj přechází tímto dnem automaticky, a to zpětně ke dni udělení příklepu – tedy ke dni konání dražby. Po nabytí vlastnictví je však ještě nutné provést vklad a zápis vlastnického práva do katastru. Poté obdržíte k předmětu dražby od dražebníka a bývalého vlastníka předmětu dražby doklady potřebné pro nakládání s předmětem dražby – např. klíče od nemovitosti. „Jde-li o nemovitost, sepíše dražebník v místě nemovitosti také předávací protokol s popisem skutečného stavu objektu v den předávání. Tento protokol podepíšou všechny zúčastněné strany, tedy bývalý vlastník, dražebník a Vy jako vydražitel,“ upřesňuje závěrem Machů.

 

A co se stane, pokud nebudete v dražbě úspěšní a nestanete se vydražitelem? Podle Machů se nemusíte bát, že přijdete o mnohdy nemalé peníze, které jste vložili do dražební jistoty. „Dražební jistotu vrátíme neúspěšným účastníkům dražby ihned po jejím skončení, a to stejnou formou, jako ji před dražbou skládali. Pokud jste tedy dražební jistotu posílali převodem na dražební účet, vrátíme je stejnou cestou – tedy na účet, ze kterého byla jistota poslána nebo případně i na jiný účet, který je ale nutné uvést do Čestného prohlášení účastníka dražby. Pokud byla jistota složena v hotovosti do rukou dražebníka, vrátíme ji opět v hotovosti.“

 

Doufáme, že jsme vám pomocí tohoto článku veřejnou dražbu a veškeré náležitostí s dražbou spojené co nejvíce přiblížili. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

 

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup