skip to main content

MIKA a.s. obchodní závod

dražba

Předmětem dražby je obchodní závod ve vlastnictví společnosti MIKA a.s., jenž je tvořen souborem movitého majetku, dočasných staveb, pohledávek, výrobních práv, ochranných známek a dalších práv a povinností tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku číslo 227-01-2022 a jeho nedílných přílohách.

MIKA a.s. obchodní závod | Podrobný popis

Předmětem dražby je obchodní závod ve vlastnictví společnosti MIKA., a.s. IČ 48154890, jenž je tvořen souborem movitého majetku, dočasných staveb, pohledávek, výrobních práv, ochranných známek a dalších práv a povinností tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Zdeňka Blehy číslo 227-01-2022 ze dne 10.1.2022 a jeho nedílných přílohách. Obchodní závod byl navrhovatelem sepsán do majetkové podstaty dlužníka MIKA a.s., IČ 48154890, v rámci insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 44 INS 4748 / 2021.

Organizační struktura: Obchodní závod má dvě provozovny. Hlavní výroba je soustředěna v pronajatém výrobním areálu v České Třebové na adrese sídla společnosti. Měsíční nájemné za užívání výrobního areálu v České Třebové činí 72.126,- Kč bez DPH. Nájem je sjednán na dobu určitou do 31.12.2025.

Výroba čistících a desinfekčních prostředků pro zemědělství, potravinářství a zdravotnictví je umístěna v pronajatých nebytových prostorách v obci Sloupnice. Měsíční nájemné za užívání nebytových prostor ve Sloupnici činí 46.000,- Kč bez DPH. Nájem je sjednán na dobu určitou do 30.9.2024.

Společnost po zjištění úpadku provozuje výrobu ve střediscích Česká Třebová a Sloupnice. Od svého začátku v roce 1993 se společnost MIKA a.s. věnuje výrobě vlasové kosmetiky a drogistických výrobků. V roce 1997 firma rozšířila své výrobní aktivity o výrobu technické a dezinfekční chemie pro zdravotnictví, zemědělství a potravinářský průmysl. 

Kosmetické výrobky společnosti MIKA a.s. se prodávají pod obchodními názvy KISS, MIONALL, MIKA a MIKANO. Mezi nosné produkty patří vlasové šampony, sprchové gely, olejové lázně, pěny do koupele, gely a balzámy na vlasy, tekutá mýdla, krémy na ruce, přípravky na opalování, repelenty a produkty po opalování s obsahem panthenolu. Kromě kosmetických výrobků nabízí firma MIKA a.s. celou řadu produktů určených pro domácnost: aviváže, prací gely, škroby, prostředky na nádobí, čistič krbových skel a WC čističe pod značkami ALFI, ULTRA a EFEKT. Výrobní závod spolupracoval na výrobě privátních značek pro své zákazníky a zahraniční řetězce působící po celé Evropě.

Hlavní majetek obchodního závodu tvoří movité věci, pohledávky, ochranné známky a skladové zásoby, které budou specifikovány v přílohách dražební vyhlášky. Součástí obchodního závodu je majetková účast ( 100% obchodní podíl ) na obchodní společnosti MIKA BRATISLAVA s.r.o., IČ 358 25 308, se sídlem ve Slovenské republice. K obchodnímu závodu se váží dodavatelsko-odběratelské smlouvy, jejichž specifikace bude uvedena v příloze dražební vyhlášky. 

Počínaje červnem 2021 došlo ke snížení počtu zaměstnanců na konečných 8 osob v hlavním pracovním poměru a 3 osoby na dohodu o provedení práce. Přehled pracovněprávních vztahů bude uveden v příloze dražební vyhlášky.

 

Navrhovatel upozorňuje na následující skutečnosti týkající se předmětu dražby:

  1. provoz obchodního závodu pokračuje a průběžně dochází ke změně oběžných aktiv (pohledávek a zásob),
  2. součástí obchodního závodu (předmětu dražby) nejsou peněžní prostředky na bankovních účtech a v pokladně, neboť se jedná o peněžní prostředky insolvenční majetkové podstaty,
  3. na vydražitele obchodního závodu nepřecházejí závazky, které vznikly či vzniknou v souvislosti s provozem obchodního závodu před konáním dražby, neboť se jedná o pohledávky za majetkovou podstatou ve smyslu ust. § 168 ins. zákona,
  4. na vydražitele obchodního závodu přecházejí pracovněprávní vztahy vůči zaměstnancům obchodního závodu a dodavatelsko-odběratelské smluvní vztahy uvedené v přílohové části znaleckého posudku,
  5. obchodní společnost MIKA BRATISLAVA s.r.o. nevykonává déle než rok žádnou obchodní činnost, nemá jednatele ( jednatel Igor Rabin odstoupil z funkce ) a je daňově nečinná,
  6. vydražitel obchodního závodu přebírá povinnost zajistit odbornou likvidaci skladových zásob a surovin s prošlým datem ( expirací ) spotřeby, náklady na odbornou likvidaci jsou odhadovány na částku 2 mil. Kč, 
  7. vydražitel obchodního závodu musí být nejpozději ke dni převzetí obchodního závodu způsobilý k výkonu nezbytných živnostenských oprávnění včetně živnostenského oprávnění k výrobě nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodeji chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,
  8. část hotových výrobků ve skladové evidenci nemůže být od 1.3.2022 uváděna na trh v členských zemích Evropské unie z důvodu obsahu látky Buthylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6, tzv. Lilial ), která byla Nařízením EU 2021/1902 zařazena od 1.3.2022 na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích. Hotové výrobky obsahující uvedenou chemickou látku budou v seznamech skladových zásob označeny poznámkou „LILIAL“,
  9. na základě výsledku odborného Posouzení biocidních přípravků registrovaných společností MIKA a.s., které zpracovala společnost DEKRA CZ a.s., IČ 49240198, dne 17.2.2022, vyplývá, že na trh v České republice nelze uvádět výrobky Mikasept KP, Mikasept ULTRA, MIKASOFT GEL FINE, Mikasept CN, MIKASAN EXTRA, MIKASAN D, MIKAL FOAM, MIKAL CNK, MIKAL CK, MIKAL 94D, MIDOS A, KISS SILVER repelentní sprej dětský, KISS SILVER repelentní sprej, KISS SILVER repelentní pěna proti klíšťatům a bodavému hmyzu, KISS SILVER repelentní krém proti klíšťatům a bodavému hmyzu, KISS SILVER repelentní krém, DESPON A, DESENAL K Plus, DESENAL K, DESENAL A+, DESENAL A Plus, DESENAL A, BASTUMAN K a BASTUMAN A.

Navrhovatel prohlašuje, že předmět dražby není dle ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZoDPH“), předmětem daně z přidané hodnoty.  

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Stav Nevydraženo
Typ Obchodní závod nebo jeho část (dříve podnik)
Číslo účtu 450540397/2700
Odhadní cena 7 600 000 Kč
Vyvolávací cena 3 800 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 20 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 800 000 Kč
Termín konání 30.3.2022 10:30:00
Předpokládaný konec 30.3.2022 11:30:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 20.7.2024 23:06:58

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup