skip to main content

objekt Themos - jedna z budov Nové scény Nár. divadla, Praha-Nové Město

dražba

Podrobný popis

Jedná se část budov Nové scény Národního divadla. Budova č.p. 1435 se nachází mezi ulicemi Národní, Ostrovní a Divadelní, u komplexu budov Komunity Římské unie Řádu svaté Voršily a naproti budově Národního divadla. Dříve byla součástí komplexu dostavby Národního divadla s označením „restaurační budova“. Byla kolaudována v roce 1983, v letech 1997 až 2000 došlo k její rekonstrukci a rekolaudaci. Rekonstrukce spočívala ve výměně a modernizaci technického a technologického zařízení budovy. Došlo k rekonstrukci zázemí (sociálního vybavení) a restaurace v 1 NP. Byly také namontovány nové výtahy, provedeny nové povrchové úpravy a osazeno nové osvětlení. Budova má 7 NP a 5PP, které ale jsou ve vlastnictví jiného subjektu. Přístup k budově je po zpevněné komunikaci. Stavba je napojena na vodovod, elektřinu, kanalizaci a plynovod.
Nosnou konstrukci budovy tvoří dva ocelové pylony, mezi kterými jsou pnuty železobetonové stropní konstrukce. Obvodový plášť je tvořen zavěšenou lehkou prosklenou konstrukcí. V nosných pylonech jsou komunikační prostory – schodiště a výtahy, sociální zařízení. Dále jsou zde svislé instalační šachty pro rozvody technických zařízení stavby. V PP budovy se nachází garáže, nadzemní podlaží jsou užívána jako kancelářské prostory a pro restaurační provoz. Podzemní garáže umístěné v podzemním podlaží nejsou předmětem prodeje.
 

Dispoziční řešení:

V 1. NP - prostory vstupu, zázemí ostrahy, odbytová plocha a zázemí restaurace. Restaurace je mimo provoz, zařízení interiéru demontováno. Ve společných prostorách vestibulu jsou provedeny kamenné dlažby, stejným materiálem je obloženo schodiště.

Ve 2. NP - společné komunikační prostory a odbytové plochy a zázemí restaurace. Zařízení restaurace demontované. Ve společných prostorách jsou provedeny kamenné dlažby.

Ve 3. NP - velkoprostorové kanceláře - nepoužívané.

Ve 4. NP - prostory v nedokončené rekonstrukci.

V 5. NP - kanceláře - nepoužívané.

V 6. a 7. NP - technologické provozy, strojovny výtahů a strojovny vzduchotechnických zařízení.
Jednotlivá podlaží jsou propojena schodišti a výtahy ve společných prostorách komunikačních jader. Odbytová plocha restaurace v 1. NP a ve 2. NP je ještě propojena jednoramenným schodištěm, sloužícím pouze k provozu restaurace pro návštěvníky.



Katastrální/detailní popis

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:
 

- stavba Nové Město, č.p. 1435, způsob využití - obč. vyb, způsob ochrany - pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci, stavba stojí na parcele č. 944/2 - LV 591 - parcela jiného vlastníka

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, KP Praha, pro obec  Praha a k.ú. Nové Město, na LV č. 1425.



Zástavní práva, závazky

Dle ustanovení  insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele. Dále zanikají také účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a vydaných exekučních příkazů a další závady uvedené v insolvenčním zákoně a tyto zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku. Jedná se o tato práva a právní vady, které budou jako důsledek zpeněžení majetku v rámci insolvenčního řízení vymazána z katastru nemovitostí:

 

 

Shora označená práva a poznámky budou vymazány z evidence katastru nemovitostí na základě Návrhu na vklad výmazu práva do katastru nemovitostí, který podává do katastru nemovitostí vydražitel po nabytí vlastnictví předmětu dražby a jeho zápisu jako vlastníka do katastru nemovitostí. Přílohou návrhu na vklad výmazu práv a právních vad je  potvrzení o zániku zástavních práv s úředně ověřeným podpisem navrhovatele dražby (insolvenčního správce) vystavené insolvenčním správcem ve smyslu ust. § 167 odst. 5 insolvenčního zákona.

 

Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, KP Praha, pro obec Praha a k.ú. Nové Město, na LV č. 1425, který je k dispozici u dražebníka.

 

Ohledně předmětu dražby je proti navrhovateli (insolvenčnímu správci) vedeno řízení o vyloučení majetku (předmětu dražby) z majetkové podstaty dlužníka ve smyslu ust. § 225 insolvenčního zákona. Tento incidenční spor je veden u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.: 24 ICm 845/2014; žalobce společnost THEMOS Immo Partner, s.r.o. se sídlem v Praze, Národní 6, PSČ 110 00, IČ 257 11 857 proti navrhovateli. Rozsudkem ze dne 9.10.2015, č.j.: 24 ICm 845/2014-115 byla podaná žaloba zamítnuta, současně bylo ve výroku III. Rozsudku určeno, že navrhovateli může zpeněžit předmět dražby před pravomocným skončením řízení o vylučovací žalobě. Incidenční spor o vylučovací žalobě žalobce THEMOS Immo Partner, s.r.o. nebyl dosud pravomocně ukončen, neboť proti Rozsudku ze dne 9.10.2015, č.j.: 24 ICm 845/2014-115 bylo žalobcem podáno včasné odvolání.

 

Dále je dle výpisu z evidence katastru nemovitostí (LV č. 1425, k.ú. Nové Město, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha) předmět dražby dotčen změnou, a to řízením vedeným pod sp.zn.: V-12979/2014-101. Vkladové řízení bylo zahájeno dne 7.3.2014 k návrhu společnosti THEMOS Immo Partner, s.r.o. se sídlem v Praze, Národní 6, PSČ 110 00, IČ 257 11 857, přičemž navrhovatel se domáhal zápisu svého vlastnického práva k předmětu dražby na základě Smlouvy kupní ze dne 8.4.2005. Rozhodnutím Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha byl návrh na vklad vlastnického práva vedený pod sp.zn.: V-12979/2014-101 zamítnut. Ze strany společnosti THEMOS Immo Partner, s.r.o. byla následně podána žaloba k Městskému soudu v Praze (řízení vedeno pod sp.zn.: 26 C 6/2014), jíž se žalobce ve smyslu části V. občanského soudního řádu domáhá nahrazení zamítavého rozhodnutí správního orgánu soudním rozhodnutím. Rozsudkem ze dne 21.1.2016 byla žaloba zamítnuta, dosud nedošlo k doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Řízení o podané žalobě nebylo dosud pravomocně ukončeno. Do okamžiku pravomocného ukončení řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn.: 26 C 6/2014 nedojde k výmazu právní vady v podobě zápisu o vkladovém řízení vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pod sp.zn.: V-12979/2014-101.

 

Nad rámec výše uvedeného eviduje navrhovatel dražby věcné břemeno nezapsané v evidenci katastru nemovitostí zřízené Smlouvou ze dne 4.5.1995, která byla uzavřena mezi Česká republika – Ministerstvo kultury a THEMOS, s.r.o. Věcné břemeno bylo zřízeno bezplatně. Věcné břemeno zatěžuje vlastníka předmětu dražby, a to ve prospěch vlastníka budovy č.p. 1393, k.ú. Nové Město - předmětem věcného břemene je povinnost vlastníka předmětu dražby umožnit vlastníkovi budovy č.p. 1393, k.ú. Nové Město, přístupu do nemovitosti (předmětu dražby), a to v rozsahu průchodu 1.NP severní halou, a dále umožnění užívání prostor v severní části 2.NP, Smlouva ze dne 4.5.1995 (vč. příloh) tvoří přílohu znaleckého posudku číslo 13-2299/2016 ze dne 15.3.2016, podaného znalcem – znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o.

 

Dražebník upozorňuje na skutečnost, že mohou být vydána usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, usnesení soudu o nařízení exekuce a také mohou být vydány exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, které jsou zahrnuty do předmětu této dražby a záznam o tomto může být evidován Katastrálním úřadem na dotčeném listu vlastnictví. Tato usnesení a exekuce se nedotknou případného vydražitele, je však nutno brát v úvahu, že k výmazu těchto poznámek z evidence Katastrálního úřadu může dojít se značnou časovou prodlevou.

 

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Tyto informace jsou založeny zejména na zjištění znalce – znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecký posudek číslo 13-2299/2016 ze dne 15.3.2016.

 





Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jaroslav Hradil

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Kamenná dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 0 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Odhadní cena 124 000 000 Kč
Vyvolávací cena 87 000 000 Kč
Dražební jistota 5 000 000 Kč
Termín konání 12.5.2016 11:00:00
Předpokládaný konec 12.5.2016 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 4.10.2022 8:59:21

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek Jestřebíčko p.č 194/5, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí


Nejnižší podání: 35 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:45
Anglická aukce

Lesní pozemky p.č. 606, p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 70 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk


Nejnižší podání: 85 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:15
Anglická aukce

Pozemek Bušín, okres Šumperk


Nejnižší podání: 65 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 260 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:45
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1600 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 11:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48962_2. opakovaná


Nejnižší podání: 95 625 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49641_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TH7968_2. opakovaná


Nejnižší podání: 84 375 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49632_2. opakovaná


Nejnižší podání: 98 813 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T51182_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup