Garanční systém již oznámil výplatu náhrady z úschovních účtů od 16.3..

Advokáti a další osoby, na jejichž účtech se nacházejí prostředky jiné osoby, mají ze zákona povinnost při založení účtu nebo nejbližší dispozici s ním o této skutečnosti banku informovat. Náhrady jsou vypláceny přímo takto označeným vlastníkům prostředků jako oprávněným osobám.

Všechny klienty Garanční systém informuje doporučeným dopisem. Tento dopis obsahuje informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě a také informaci o tom, jak postupovat pro získání náhrady. Jakmile klienti tento dopis obdrží, mohou si na pobočkách Komerční banky vyzvednout náhrady za jejich vklady. V případě, že klienti zatím dopis neobdrželi, je potřeba vyčkat až se tak v následujících několika dnech stane. Garanční systém ujišťuje klienty, že všechny osoby oprávněné k náhradě si budou moci svou náhradu vyzvednout. Garanční systém současně informuje advokáty, příp. insolvenční správce o tom, které účty, u nichž jsou vedeni jako majitelé byly zařazeny do seznamu předaného k výplatě náhrady.

Každá oprávněná osoba má nárok na náhradu ve výši 100% vkladu předaného do úschovy, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednu osobu (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24.995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28.2. 2022). Pokud oprávněné osobě vznikl nárok na náhradu za pohledávku i z jiného vkladu vedeného u Sberbank CZ, uvedená maximální částka se sníží o výši tohoto nároku.

Náhrady bude vyplácet Komerční banka

Výplata náhrad vkladů vedených na účtech advokátních úschov bude probíhat prostřednictvím pobočkové sítě Komerční banky. 

Na pobočkách Komerční banky se oprávněné osoby při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

  • fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu),
  • fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
  • právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu). V případě částek vyšších než ekvivalent 15 000 EUR mohou být vyžadovány též doklady ke zjištění totožnosti skutečného majitele.

 

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup