Od začátku roku fungují elektronické dražby


Od 1. ledna letošního roku můžeme dražit také v elektronických dražbách. Rozdíl, oproti normální „kamenné“ dražbě je v tom, že účastníci se nemusejí fyzicky dostavit do dražební místnosti, ale mohou přihazovat online.
Nově tak zákon definuje dražbu jako veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek…
Účastníkem dražby je nově osoba přítomná při dražbě, která se dostavila nebo přihlásila v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, a to za účelem činit podání, a splňuje podmínky stanovené tímto zákonem.
Vyvoláním je licitátorem přednesené prohlášení nebo datová zpráva licitátora o předmětu dražby, uvedení nejnižšího podání a výše stanoveného minimálního příhozu, jakož i výzva účastníkům dražby k podávání nabídek.
Podáním je nabídka účastníka dražby…..podání je perfektní až ústní nabídkou s výjimkou elektronické dražby, kdy nabídka účastníka se realizuje doručením datové zprávy.
Příklepem je úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem nebo úkon licitátora v elektronické dražbě spočívající v ukončení dražby zastavením příjmu dalších nabídek doručovaných datovou zprávou a následném zveřejnění informace o ukončení dražby (udělení příklepu) na adrese, kde je dražby prováděna, a rozeslání datové zprávy o ukončení dražby všem účastníkům dražby, jimiž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby.
Do zákona o veřejných dražbách se vkládá nový § 16a, který zní:
Elektronické dražby
(1) Dražbu lze uskutečnit i elektronicky.
(2) Elektronická dražba probíhá na adrese ve veřejné datové síti, kde se prostřednictvím technického zařízení nebo programového vybavení realizuje přechod vlastnického nebo jiného práva, přičemž dražebník je povinen zajistit jednoznačně identifikovatelný přenos datových zpráv od účastníků dražby.
(3) Na úkonech učiněných při elektronické dražbě je možné úředně ověřený podpis nahradit zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (uznávaný elektronický podpis).
(4) Při elektronické dražbě dražebník v dražební vyhlášce stanoví rovněž
a) způsob registrace dražitelů,
b) způsob elektronické dražby,
c) čas zahájení a ukončení elektronické dražby, během kterého lze zvyšovat podání,
d) způsob určení vydražitele v případě podle § 23 odst. 10, § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 věty třetí,
e) termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno.
(5) Elektronickou dražbu smí provádět pouze dražebník, který splňuje podmínky podle § 6 odst. 3.
(6) Ostatní ustanovení tohoto zákona se na elektronickou dražbu použijí přiměřeně.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup