Přítomnost makléře při podpisu kupní smlouvy je nezbytná


Při realizaci prodeje nemovitosti je klíčovým dokumentem kupní smlouva, která zajišťuje převod vlastnických práv od prodávajícího k nabyvateli. 

Kupní smlouva by měla obsahovat důkladnou specifikaci nemovitosti a identifikaci smluvních stran. Jakákoli nepřesnost v těchto údajích může vést k odmítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Smlouva by měla také jasně definovat závazek stran k převodu vlastnického práva, určit cenu a modalitu jejího placení, způsob odevzdání a převzetí nemovitosti, prohlášení stran o právním a faktickém stavu nemovitosti a podmínky pro případné odstoupení od smlouvy.

Vzhledem ke komplexnosti a specifikům každého prodeje nemovitosti se nedoporučuje používat univerzální vzory smluv z internetu. Naopak je vhodné nechat smlouvu připravit advokátem, který zajistí, že bude smlouva přizpůsobena konkrétním okolnostem a plně ochrání zájmy smluvních stran. Podpisy na kupní smlouvě by měly být úředně ověřeny, a to alespoň na jednom vyhotovení, které bude předloženo katastrálnímu úřadu. Součástí podpisového aktu je i příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, který by měl být ideálně podepsán oběma stranami, i když zákonná povinnost vyžaduje podpis pouze jedné z nich.

V případě, že kupní cena je financována prostřednictvím úschovy, je běžné, že se do úschovy ukládají nejen finanční prostředky, ale i podepsané smluvní dokumenty. To poskytuje prodávajícímu jistotu, že k převodu vlastnického práva dojde až po složení kupní ceny do úschovy. Pokud je pro financování nákupu využit úvěr od banky, banka obvykle vyžaduje předložení podepsané kupní smlouvy jako podmínku pro výplatu úvěru. Je tedy nutné v kupní smlouvě ošetřit, že kupujícímu bude pro účely čerpání úvěru vydána kopie smlouvy.

Po připsání kupní ceny na úschovní účet jsou dokumenty předány smluvním stranám a návrh na vklad vlastnického práva je podán u katastrálního úřadu. Správní poplatek za podání návrhu činí 2 000 Kč. Pokud se jedná o prodej v rámci insolvenčního řízení a na nemovitosti váznou zástavní práva třetích stran, bude nutné také vyhotovit návrh na výmaz zástavního práva. Tento návrh také podléhá správnímu poplatku ve výši 2 000 Kč.

Přítomnost makléře při podpisu kupní smlouvy je nezbytná, aby mohl poskytnout potřebné informace a asistovat při řešení jakýchkoli dotazů.

V procesu koupi nemovitosti se jedná o složitý a v mnohých případech i stresující úkon, kde každý detail má svůj význam. Je to chvíle, kdy se setkávají očekávání a závazky obou stran – prodávajícího a kupujícího. V tomto kontextu hraje makléř klíčovou roli, která přesahuje pouhé zprostředkování prodeje. Jeho přítomnost při podpisu kupní smlouvy se stává nejenom žádoucí, ale v mnoha případech i nezbytnou. Makléř, díky své odbornosti a zkušenostem, představuje neocenitelnou oporu v momentě, kdy je třeba důkladně pochopit všechny právní aspekty a důsledky podpisu kupní smlouvy. Jeho hlavní úlohou je zajištění toho, aby obě strany měly jasno v každém bodě smlouvy, což je základní předpoklad pro její profesionální a transparentní uzavření.

V praxi se často setkáváme se situacemi, kdy kupující nebo prodávající mají specifické dotazy nebo obavy týkající se určitých článků smlouvy. V těchto momentech je makléř tím, kdo dokáže poskytnout potřebné informace, objasnit nejasnosti a pomoci nalézt řešení, které je přijatelné pro obě strany. Jeho znalost trhu, právních předpisů a standardních postupů při koupi nemovitosti je základem pro to, aby se celý proces nesel v duchu vzájemné důvěry a profesionality. Makléř také asistuje při řešení jakýchkoli dotazů, které mohou během podpisu smlouvy vzniknout. Jeho role zahrnuje nejen odpovědi na otázky, ale i aktivní přístup k vyjednávání a případnému upřesňování smluvních podmínek tak, aby odrážely skutečnou vůli a potřeby obou stran. Je to odborník, který má za úkol zajistit, aby se celý proces odvíjel hladce, transparentně a bez zbytečných komplikací.

Vzhledem k výše uvedeným faktům je zřejmé, že přítomnost makléře při podpisu kupní smlouvy není pouze formální záležitostí, ale elementární povinností. Jde o základní krok, který garantuje, že všechny aspekty transakce jsou správně pochopeny, všechny dotazy jsou vyřešeny a obě strany opouštějí jednací stůl s pocitem jistoty a spokojenosti. Proto je makléřova účast na tomto klíčovém momentu nezbytná a významná pro úspěšné dokončení koupě nemovitosti.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup