skip to main content

Prodej výrobního areálu dlužníka LANATEX, a.s.

výběrové řízení

Podrobný popis

Jedná se o zpeněžení majetku z majetkové podstaty dlužníka LANATEX, a.s. v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 44 INS 3905 / 2022, veškeré informace o průběhu tohoto insolvenčního řízení jsou dostupné v insolvenčním rejstříku (odkaz zde). 

Detailní přehled předmětu prodeje je popsán v dokumentu: Informační karta k předmětu prodeje.pdf, která je volně ke stažení.

Podmínky výběrového řízení jsou specifikovány v příloze dostupné ke stažení v přiložených dokumentech výběrového řízení –> Podmínky VŘ.pdf

DATAROOM: V případě zájmu o nahlédnutí do smluvní dokumentace (nájemní smlouvy, smlouvy k věcným břemenům apod.) budou zájemcům zpřístupněny po uhrazení vratné kauce. Fyzicky budou zpřístupněny v kanceláři insolvenčního správce: JUDr. Milena Bódiová, Jurečkova 1860/4, 702 00 Ostrava. Zájemce bere na vědomí, že před vstupem do dataroomu podepíše smlouvu o mlčenlivosti (NDA).  

Každý účastník VŘ je povinen:

  • Být platně registrovaným účastníkem v aukčním sytému spol. PROKONZULTA, a.s., registrace možná zde: www.prokonzulta.cz/register   
  • Vyplnit a podepsat nabídkový list na vybraný předmět prodeje tj. Dílčí celek A, B, C nebo celek A+B+C
  • Uhradit stanovenou kauci na účet zprostředkovatele uvedený níže
  • Předložit svou nabídku kupní ceny nejpozději do 14.12.2023 do 15:00 hod. včetně; platnost této nabídky musí být min. 3 měsíce po konci termínu podání nabídek

Termín pro podání nabídek končí dnem:     14.12.2023 do 15:00 hod, včetně 


minimální cena

vratná kauce

Dílčí celek A

22 300 000 Kč

1 100 000 Kč

Dílčí celek B

15 400 000 Kč

750 000 Kč

Dílčí celek C

7 000 000 Kč

350 000 Kč

Celek A+B+C

44 700 000 Kč

2 200 000 Kč

Číslo účtu pro složení kauce:              123-8564620287/0100 (Komerční banka, a.s.)

K termínu prohlídky se každý zájemce musí přihlásit prostřednictvím této stránky a to kliknutím na tlačítko "zúčastnit se" u vybraného termínu.

Další fotografie zašleme v případě zájmu odkazem na externí úložiště.

Doporučujeme osobní prohlídku předmětu prodeje před podáním nabídky.Katastrální/detailní popis

DÍLČÍ CELEK A: 
- pozemek p. č. St. 8/4 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1302 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 8/4

- pozemek p. č. St. 8/10 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 439 m2

Na pozemku stojí stavba: Alexovice, č.e. 1524, výroba

- pozemek p. č. St. 8/12 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 860 m2

Na pozemku stojí stavba: Alexovice, bez čp/če, výroba

- pozemek p. č. St. 8/13 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 80 m2

Na pozemku stojí stavba: Alexovice, bez čp/če, výroba

- pozemek p. č. St. 8/23 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 311 m2

Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba

- pozemek p. č. St. 9/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1803 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1523, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 9/1

- pozemek p. č. St. 9/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 221 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1522, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 9/2

- pozemek p. č. St. 54/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1704 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1538, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 54/1

- pozemek p. č. St. 54/4 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 182 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1535, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 54/4

- pozemek p. č. St. 343 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 49 m2

Na pozemku stojí stavba: Alexovice, č.e. 1542, výroba

- pozemek p. č. St. 346 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 85 m2

Na pozemku stojí stavba: Alexovice, č.e. 1537, výroba

- pozemek pozemková parcela č. 27/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

jiná plocha, evidovaná výměra 296 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 27/6, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

zeleň, evidovaná výměra 329 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 367/4, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– ostatní komunikace, evidovaná výměra 1744 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 367/6, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– neplodná půda, evidovaná výměra 9804 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 367/10, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– neplodná půda, evidovaná výměra 1772 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 367/11, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– ostatní komunikace, evidovaná výměra 416 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1060/3, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– ostatní komunikace, evidovaná výměra 717 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1060/9, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– ostatní komunikace, evidovaná výměra 357 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1062/4, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– manipulační plocha, evidovaná výměra 57 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1062/9, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– manipulační plocha, evidovaná výměra 63 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1070/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– manipulační plocha, evidovaná výměra 3772 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1070/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– manipulační plocha, evidovaná výměra 385 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1070/3, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– manipulační plocha, evidovaná výměra 30 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1591/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– manipulační plocha, evidovaná výměra 1739 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1592, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

manipulační plocha, evidovaná výměra 1872 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1598, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

zeleň, evidovaná výměra 134 m2,

- stavba Alexovice, č.e. 1524, způsob využití – výroba, stojící na parcele č. St. 8/10,

- stavba bez čp/če, způsob využití – výroba, stojící na parcelách St. 8/12, St. 8/13, St.

8/23,

- stavba Alexovice, č.e. 1525, způsob využití – výroba, stojící na parcele St. 8/15

(pozemek jiného vlastníka, LV 2244)

- stavba Alexovice, č.e. 1542, způsob využití – výroba, stojící na parcele St. 343,

- stavba Alexovice, č.e. 1537, způsob využití – výroba, stojící na parcele St. 346,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 2077 pro obec Ivančice a katastrální území Alexovice.Zástavní práva, závazky

Zástavní právo smluvní k zajištění:

aa) pohledávky vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru reg.č. 082 04 1509, na částku 45,000.000,- Kč.

b) budoucích a jiných bankovních pohledávek, a to do výše 80,000.000,- Kč. Oprávnění pro WETAG INVEST a.s., Hlinky 135/68, Staré Brno, 60300 Brno, RČ/IČO: 03567541. Povinnost k Parcela: 120, Parcela: 136/1, vše zapsáno pod sp.zn. V-9515/2008-703, V-18510/2022-703.

Zástavní právo smluvní k zajištění

b) pohledávky ve výši 44 800 000,-Kč ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 082 04 1509 ze dne 7.7.2004

c) budoucích pohledávek, které vzniknou do 31.12.2020, a to až do výše 58 000 000,-Kč

Oprávnění pro: WETAG INVEST a.s., Hlinky 135/68, Staré Brno, 60300 Brno, RČ/IČO: 03567541. Povinnost k Parcela: 1060/18, Parcela: 1060/7, Parcela: 136/5, Parcela: 34/1, Parcela: 35/1, vše zapsáno pod sp.zn. V-2409/2005-732, V-18510/2022-703.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek v celkové výši 1002746.00 Kč a jejich příslušenství. Oprávnění pro Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k Parcela: 120, Parcela: 136/1, vše zapsáno pod sp.zn. Z-5558/2006-703.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek v celkové výši 1561489.00 Kč a jejich příslušenství. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k Parcela: 120, Parcela: 136/1, vše zapsáno pod sp.zn. Z-252/2007-703.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši 8010149.00 Kč a příslušenství. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k Parcela: 1060/18, Parcela: 1060/7, Parcela: 120, Parcela: 136/1, Parcela: 136/5, Parcela: 34/1, Parcela: 35/1, vše zapsáno pod sp.zn. Z-6963/2008-703

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek v celkové výši 2227620.00 Kč a jejich příslušenství. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k Parcela: 120, Parcela: 136/1, vše zapsáno pod sp.zn. Z-7415/2005-732.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši 8,387.001.- Kč a příslušenství. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k Parcela: 1060/18, Parcela: 1060/7, Parcela: 120, Parcela: 136/1, Parcela: 136/5, Parcela: 34/1, Parcela: 35/1, vše zapsáno pod sp.zn. Z-21094/2008-703.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek v celkové výši 1223042.00 Kč a jejich příslušenství. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k: Parcela: 120, Parcela: 136/1, vše zapsáno pod sp.zn. Z-19128/2006-703.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek v celkové výši 1547673.00 Kč a jejich příslušenství. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k Parcela: 120, Parcela: 136/1, vše zapsáno pod sp.zn. Z-11810/2006-703.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu k uspokojení pohledávky ve výši 32 700 000,00 Kč s příslušenstvím, nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Ministerstvo financí, Letenská 525/15, Malá Strana, 11800 Praha 1, RČ/IČO: 00006947. Povinnost k Parcela: 1060/18, Parcela: 1060/7, Parcela: 120, Parcela: 136/1, Parcela: 136/5, Parcela: 34/1, Parcela: 35/1, vše zapsáno pod sp.zn. V-17640/2014-703.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky s příslušenstvím v celkové výši 15120440.00 Kč. Oprávnění pro Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k Parcela: 1060/18, Parcela: 1060/7, Parcela: 120, Parcela: 136/1, Parcela: 136/5, Parcela: 34/1, Parcela: 35/1 vše zapsáno pod sp.zn. V-22953/2014-703.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky: Existující, neuhrazené daně evidované správcem daně ke dni 03.07.2018 ve výši 2.207.800,- Kč a jejich příslušenství. Oprávnění pro Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k Parcela: 1060/18, Parcela: 1060/7, Parcela: 120, Parcela: 136/1, Parcela: 136/5, Parcela: 34/1, Parcela: 35/1, vše zapsáno pod sp.zn. V-12773/2018-703.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky: Existující, neuhrazené daně evidované správcem daně ke dni 21.11.2018 ve výši 1 238 377 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k Parcela: 1060/18, Parcela: 1060/7, Parcela: 120, Parcela: 136/1, Parcela: 136/5, Parcela: 34/1, Parcela: 35/1, vše zapsáno pod sp.zn. V-22160/2018-703.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky: Existující, neuhrazené daně evidované správcem daně ke dni 10.06.2021 ve výši 581.680 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200 Brno. Povinnost k Parcela: 1060/18, Parcela: 1060/7, Parcela: 120, Parcela: 136/1, Parcela: 136/5, Parcela: 34/1, Parcela: 35/1, vše zapsáno pod sp.zn. V-12206/2021-703.

Věcné břemeno (podle listiny) odvádět vodu z vodního koryta. Oprávnění pro Parcela: St. 8/13, Parcela: 1062/4, Parcela: 1062/9. Povinnost k Parcela: 1062/12, vše zapsáno pod sp. zn. V-6182/2010-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy za účelem údržby a provozování vodního náhonu. Oprávnění pro : Parcela: St. 8/13, Parcela: 1062/4, Parcela: 1062/9. Povinnost k Parcela: 32, vše zapsáno pod sp. zn. V-761/2006-732.

Věcné břemeno chůze a jízdy dle článku V. smlouvy. Oprávnění pro Parcela: St. 54/1, Parcela: St. 54/4, Parcela: St. 8/10, Parcela: St. 8/12, Parcela: St. 8/13, Parcela: St. 8/23, Parcela: St. 8/4, Parcela: St. 8/9, Parcela: St. 9/1, Parcela: St. 9/2, Parcela: 1070/1, Parcela: 1592, Parcela: 1598. Povinnost k Parcela: St. 348, Parcela: 28/1 Stavba: Alexovice, č.p. 179, zapsáno pod sp. zn. V-11062/2010-703.

Věcné břemeno (podle listiny) vypouštět vodu z vodního toku dle odst. IV. smlouvy. Oprávnění pro Parcela: St. 8/13, Parcela: 1062/4, Parcela: 1062/9. Povinnost k Parcela: St. 8/14, Parcela: St. 8/15, Parcela: St. 8/16, Parcela: 1062/11, Parcela: 1062/8, Parcela: 27/4, vše zapsáno pod sp. zn. V-12826/2010-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro: Parcela: St. 8/13, Parcela: 1062/4, Parcela: 1062/9 Povinnost k Parcela: 1060/8, vše zapsáno pod sp. zn. V-12826/2010-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy doba trvání: trvale. Oprávnění pro Parcela: 1070/2. Povinnost k Parcela: St. 54/3. vše zapsáno pod sp. zn. V-17831/2016-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Parcela: 1062/12, Parcela: 27/1, Parcela: 27/5, Parcela: 27/7. Povinnost k Parcela: 1060/9, Parcela: 367/11,  vše zapsáno pod sp. zn. V-6182/2010-703

Věcné břemeno chůze a jízdy spoluužívání a právo stavby dle článku VI. Smlouvy. Oprávnění pro Parcela: St. 8/11, Stavba: Alexovice, č.p. 179. Povinnost k Parcela: 1592, vše zapsáno pod sp. zn. V-11062/2010-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Parcela: St. 8/14, Parcela: St. 8/15, Parcela: St. 8/16, Parcela: 1060/8, Parcela: 1062/11, Parcela: 1062/8, Parcela: 27/4, Parcela: 367/8, Parcela: 367/9. Povinnost k: Parcela: St. 177, Parcela: St. 8/13, Parcela: 1060/9, Parcela: 1062/4, Parcela: 1062/9, Parcela: 1591/1, Parcela: 1592, Parcela: 27/6, Parcela: 30/1, Parcela: 367/10 vše zapsáno pod sp. zn. V-12826/2010-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Došková Hana, Povinnost k Parcela: 1062/4, Parcela: 1062/9, Parcela: 1070/1, Parcela: 136/2, Parcela: 1591/1, Parcela: 1592, Parcela: 30/1, vše zapsáno pod sp. zn. V-13927/2011-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Parcela: St. 8/5. Povinnost k Parcela: 1592, vše zapsáno pod sp. zn. V-3001/2012-703.

Věcné břemeno (podle listiny) právo umístit a provozovat chladící věž dle odst. IV. smlouvy a geometrického plánu č. 286-655/2011. Oprávnění pro Parcela: St. 8/5. Povinnost k Parcela: 1592 vše zapsáno pod sp. zn. V-3001/2012-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy Oprávnění pro: Faltus Robert. Povinnost k Parcela: 1062/4, Parcela: 1062/9, Parcela: 1070/1, Parcela: 136/2, Parcela: 1591/1, Parcela: 1592, Parcela: 30/1 vše zapsáno pod sp. zn. V-649/2013-703.

Věcné břemeno vedení plynové přípojky dle odst. IV. smlouvy a geometrického plánu č. 289-27/2012

Oprávnění pro: Parcela: St. 8/5. Povinnost k Parcela: 1592, vše zapsáno pod sp. zn. V-3001/2012-703.

Věcné břemeno vedení elektrické přípojky dle odst. IV. smlouvy a geometrického plánu č. 289-27/2012. Oprávnění pro Parcela: St. 8/5, Povinnost k Parcela: St. 8/12, Parcela: St. 8/13, Parcela: St. 8/23, Parcela: 1592, vše zapsáno pod sp. zn. V-3001/2012-703.

Věcné břemeno vedení budoucí elektrické přípojky dle odst. IV. smlouvy a geometrického plánu č. 289-27/2012. Oprávnění pro Parcela: St. 8/5, Povinnost k Parcela: St. 177, Parcela: 1591/1, Parcela: 30/1, vše zapsáno pod sp. zn. V-3001/2012-703.

Věcné břemeno (podle listiny) odebírat vodu z pozemků v množství odpovídajícím manipulačnímu řádu pro malou vodní elektrárnu. Oprávnění pro: LIMID Mohelno, s.r.o., č.p. 451, 67575 Mohelno, RČ/IČO: 60740213, Povinnost k Parcela: St. 8/13, Parcela: 1062/4, vše zapsáno pod sp. zn. V-12826/2010-703.

Věcné břemeno (podle listiny) odvádět vodu z pozemků v množství odpovídajícím manipulačnímu řádu pro malou vodní elektrárnu. Oprávnění pro Parcela: St. 8/14, Parcela: St. 8/15, Parcela: 1062/8 Povinnost k Parcela: 1062/9, vše zapsáno pod sp. zn. V-12826/2010-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy doba trvání: trvale. Oprávnění pro Parcela: St. 264, Parcela: St. 54/2, Parcela: St. 54/3. Povinnost k Parcela: 1062/4, Parcela: 1062/9, Parcela: 1070/1, Parcela: 136/2, Parcela: 1591/1, Parcela: 1592, Parcela: 30/1, vše zapsáno pod sp. zn. V-17831/2016-703.

Věcné břemeno cesty a stezky. Oprávnění pro Parcela: 1589/1, Parcela: 37/2. Povinnost k Parcela: 1592 vše zapsáno pod sp. zn. V-107/2017-703.

Věcné břemeno cesty a stezky doba trvání: trvale. Oprávnění pro Parcela: St. 8/21. Povinnost k Parcela: 1592, vše zapsáno pod sp. zn. V-5383/2017-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy dle článku IV. smlouvy. Oprávnění pro Parcela: 136/11, Parcela: 136/12 Povinnost k. Parcela: 1062/4, Parcela: 1062/9, Parcela: 1070/1, Parcela: 136/2, Parcela: 1591/1, Parcela: 1592, Parcela: 30/1, vše zapsáno pod sp. zn. V-14368/2017-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy Oprávnění pro: PLADO s.r.o., Alexovice č.ev. 1533, 66491 Ivančice, RČ/IČO: 29262089. Povinnost k Parcela: 1062/4, Parcela: 1062/9, Parcela: 1070/1, Parcela: 136/2, Parcela: 1591/1, Parcela: 1592, Parcela: 30/1, vše zapsáno pod sp. zn. V-8793/2018-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy doba trvání: neomezeně. Oprávnění pro: Komínek Petr,Povinnost k

Parcela: 1591/1, Parcela: 1592, vše zapsáno pod sp. zn. V-10936/2018-703.

Věcné břemeno cesty a stezky doba trvání: neomezeně. Oprávnění pro Parcela: St. 8/1. Povinnost k Parcela: 1592, vše zapsáno pod sp. zn. V-13405/2018-703.

Věcné břemeno (podle listiny) právo cesty a stezky (jízdy a chůze), spoluužívání doba trvání: trvale. Oprávnění pro Parcela: St. 9/3. Povinnost k Parcela: 1062/9, Parcela: 1070/1, Parcela: 1592, vše zapsáno pod sp. zn. V-14837/2019-703.

Věcné břemeno cesty a stezky (chůze a jízdy) doba trvání: trvale. Oprávnění pro Parcela: St. 178/1, vše zapsáno pod sp. zn. V-3444/2020-703.

Věcné břemeno cesty a stezky (chůze a jízdy) doba trvání: trvale. Oprávnění pro Parcela: St. 8/22, Povinnost k Parcela: 1592, vše zapsáno pod sp. zn. V-11961/2020-703.

Věcné břemeno cesty a stezky (chůze a jízdy) doba trvání: trvale. Oprávnění pro Parcela: 1060/17, Parcela: 136/16, Parcela: 136/18, Parcela: 136/19. Povinnost k Parcela: 1062/4, Parcela: 136/2, Parcela: 1591/1, Parcela: 1592, vše zapsáno pod sp. zn. V-16982/2020-703.

Podrobnější informace k věcným břemenům budou zájemcům poskytnuty formou DATAROOMU, případně zasláním aktuálního výpisu z listu vlastnictví. 
Katastrální/detailní popis

DÍLČÍ CELEK B:

- pozemek p. č. St. 8/9 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 862 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1526, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 8/9

- pozemek p. č. St. 52 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 57 m2

Součástí je stavba: Alexovice, bez čp/če, tech. vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 52

- pozemek p. č. St. 53/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1283 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1531, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 53/1

- pozemek p. č. St. 177 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 203 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1235, tech. vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 177

- pozemek p. č. St. 178/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 45 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1536, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 178/2

- pozemek p. č. St. 178/3 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 359 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1540, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 178/3

- pozemek p. č. St. 178/4 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 35 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1541, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 178/4

- pozemek p. č. St. 179 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 91 m2

Součástí je stavba: Alexovice, č.e. 1237, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 179

- pozemek pozemková parcela č. 30/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

manipulační plocha, evidovaná výměra 744 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 136/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– manipulační plocha, evidovaná výměra 1959 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1611, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

jiná plocha, evidovaná výměra 286 m2,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 2077 pro obec Ivančice a katastrální území Alexovice.
Katastrální/detailní popis

DÍLČÍ CELEK C:

- pozemek pozemková parcela č. 120, druh pozemku – orná půda, způsob ochrany –

zemědělský půdní fond, evidovaná výměra 17384 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 136/1, druh pozemku – orná půda, způsob ochrany –

zemědělský půdní fond, evidovaná výměra 19102 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 34/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

neplodná půda, evidovaná výměra 560 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 35/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

neplodná půda, evidovaná výměra 541 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 136/5, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– manipulační plocha, evidovaná výměra 1138 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1060/7, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– ostatní komunikace, evidovaná výměra 1905 m2,

- pozemek pozemková parcela č. 1060/18, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– ostatní komunikace, evidovaná výměra 1193 m2,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 2077 pro obec Ivančice a katastrální území Alexovice.

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Komerční, Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-8564620287/0100
Minimální cena 44 700 000 Kč
Termín pro podání nabídek 14.12.2023
Kauce 5 000 000 Kč
Aktuální datum 1.12.2023 8:06:12

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup