skip to main content

Průmyslový park Slaný, okres Kladno

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 25.03.2022 v 11:00 hod.

S ohledem na aktuální situaci na bankovním trhu upozorňujeme na Dodatek č. 1 k Podmínkám Výběrového řízení elektronického číslo 21PP000116, kterým došlo ke změně čísla účtu.   Nové číslo účtu je 450540362/2700.

Podrobný popis

Jedná se o soubor staveb sloužících pro výrobu a skladování a dále pozemků. V areálu fungovala firma zabývající se výrobou přesných kovových konstrukcí, kovoobráběním včetně CNC, dělením a přípravou materiálů či výrobou lodních jeřábů, navijáků i lodních háků apod. Budova vrátnice s garážemi na pozemku parc. č. 986/1 (areálová plocha) není evidována v KN. Na parc. č. 986/1 se nachází další stavby – necenotvorné technické objekty, které nejsou rovněž evidované v KN. Jedná se o novou trafostanici a přístavbu ke staré kotelně se skladem popílku. Na parcelách č. 2502, č. 2504 a č. 2518 se kdysi nacházely stavby, které již neexistují. Ve 2.NP a 4.NP Administrativní budovy na pozemku parc. č. 986/45 byla v minulosti započata rekonstrukce, která nebyla dokončena. Prostory tak nejsou ve stavu uživatelném pro administrativní účely. Na LV č. 5499, k.ú. Slaný je uvedena řada věcných břemen, např. věcné břemeno užívání; přejezd po železniční vlečce a právo pohybu osob oprávněného na st. p. č. 986/1 za účelem zajištění přejezdu; věcné břemeno chůze a jízdy; věcné břemeno umístění, přístupu a práva vedení elektrického proudu; věcné břemeno pro vybudování a užívání osvětlení; věcné břemeno pro přípojku vodovodu a kanalizace; věcné břemeno zřizování a provozování vedení apod. Tato věcná břemena však nemají výrazný vliv na tržní hodnotu nemovitosti. Část areálu je ke dni ocenění pronajímána, větší část je však neobsazena. Nájemní smlouvy byly předloženy. Je prováděna pouze nutná údržba.

Minimální nabídková cena není stanovena.

Kauce ve výši 10.000.000 Kč



Katastrální/detailní popis

 • pozemek p. č. St. 986/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 22231 m2, způsob využití – společný dvůr
 • pozemek p. č. St. 986/3 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1956 m2

Součástí je stavba: Slaný, č.p. 681, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/3,

 • pozemek p. č. St. 986/4 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 310 m2

Součástí je stavba: Slaný, č.p. 682, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/4,

 • pozemek p. č. St. 986/5 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 167 m2

Součástí je stavba: Slaný, č.p. 753, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/5,

 • pozemek p. č. St. 986/7 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 482 m2

Součástí je stavba: Slaný, č.p. 353, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/7,

 • pozemek p. č. St. 986/8 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 273 m2

Součástí je stavba: Slaný, č.p. 672, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/8,

 • pozemek p. č. St. 986/12 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 134 m2

Součástí je stavba: Slaný, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/12,

 • pozemek p. č. St. 986/13 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 138 m2

Součástí je stavba: Slaný, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/13,

 • pozemek p. č. St. 986/25 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 173 m2

Součástí je stavba: Slaný, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/25,

 • pozemek p. č. St. 986/26 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 15177 m2

Součástí je stavba: Slaný, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/26,

 • pozemek p. č. St. 986/32 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1468 m2

Součástí je stavba: Slaný, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/32,

 • pozemek p. č. St. 986/44 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 10273 m2

Součástí je stavba: Slaný, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/44,

 • pozemek p. č. St. 986/45 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 738 m2

Součástí je stavba: Slaný, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/45,

 • pozemek p. č. St. 986/46 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 677 m2

Součástí je stavba: Slaný, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 986/46,

 • pozemek p. č. St. 986/57 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 11730 m2, způsob využití – společný dvůr
 • pozemek p. č. St. 986/58 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5268 m2, způsob využití – společný dvůr
 • pozemek p. č. St. 986/59 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5263 m2, způsob využití – společný dvůr
 • pozemek p. č. St. 986/60 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 4411 m2, způsob využití – společný dvůr
 • pozemek p. č. St. 986/61 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1499 m2, způsob využití – společný dvůr
 • pozemek p. č. St. 986/62 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 78 m2, způsob využití – společný dvůr
 • pozemek p. č. St. 2134 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 77 m2

Součástí je stavba: Slaný, bez č.p./č.e., tech.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 2134,

 • pozemek p. č. 378/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 264 m2, způsob využití – neplodná půda
 • pozemek p. č. 378/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 386 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 378/8 – ostatní plocha, evidovaná výměra 174 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 400/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 100 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 1897/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 194 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 2061/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 769 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 2490 – ostatní plocha, evidovaná výměra 811 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2502 – ostatní plocha, evidovaná výměra 558 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2503 – ostatní plocha, evidovaná výměra 297 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2504 – ostatní plocha, evidovaná výměra 363 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2518 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2538 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, obec Slaný (okres Kladno), část obce Slaný, katastrální území Slaný na LV 5499.



Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) odvod dešťové vody do kanalizace, dle odst. III smlouvy. Oprávnění pro Parcela: St. 986/1, Parcela: St. 986/57, Parcela: St. 986/58, Parcela: St. 986/59, Parcela: St. 986/60, Parcela: St. 986/61, Parcela: St. 986/62, Parcela: 2490 Povinnost k Povinnost k Parcela: St. 3039, Parcela: St. 3040, Parcela: St. 3154, Parcela: St. 3155, Parcela: St. 3156, Parcela: St. 3437, Parcela: St. 3490, Parcela: St. 4079, Parcela: St. 986/40, Parcela: St. 986/41, Parcela: 2306, Parcela: 2346, Parcela: 2347, Parcela: 2348, Parcela: 2349, Parcela: 2350, Parcela: 2351, Parcela: 400/2, Parcela: 400/7 Listina  Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná V3-6034/1993 POLVZ: 82/1994, právní účinky vkladu vznikly dnem 9.12.1993 ze dne 22.12.1993 zn. Z-2336/2002-231.

Věcné břemeno užívání dle odstavce II smlouvy Oprávnění pro SB Strojírna Bohemia Slaný s.r.o., Ouvalova 554, 27401 Slaný, RČ/IČO: 25609530 Povinnost k Parcela: St. 986/26, Parcela: St. 986/7, Parcela: 2518 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná V3-10804/1998 POLVZ 495/98. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.07.1998 zn. V-10804/1998-231.

Věcné břemeno (podle listiny) přejezd po železniční vlečce a právo pohybu osob oprávněného na stp. č. 986/1 za účelem zajištění přejezdu, dle odst. III smlouvy Oprávnění pro Parcela: St. 3039, Parcela: St. 3040, Parcela: St. 3154, Parcela: St. 3155, Parcela: St. 3156, Parcela: St. 3437, Parcela: St. 3490, Parcela: St. 4079, Parcela: St. 986/40, Parcela: St. 986/41, Parcela: 2306, Parcela: 2346, Parcela: 2347, Parcela: 2348, Parcela: 2349, Parcela: 2350, Parcela: 2351, Parcela: 400/2, Parcela: 400/7 Povinnost k Parcela: St. 986/1, Parcela: St. 986/57, Parcela: St. 986/58, Parcela: St. 986/59, Parcela: St. 986/60, Parcela: St. 986/61, Parcela: St. 986/62, Parcela: 2490 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná V3-6148/1993 POLVZ: 83/1994, právní účinky vkladu vznikly dnem 23.12.1993 ze dne 22.12.1993 zn. Z-2336/2002-231.

Věcné břemeno užívání bezplatné časově neomezené k chůzi a jízdě Oprávnění pro PMVO Slaný, s.r.o., Netovická 356, 27401 Slaný, RČ/IČO: 26203413 Povinnost k Parcela: 400/4 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 21.02.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.02.2003 zn. V-287/2003-231.

Věcné břemeno chůze a jízdy dle čl. II. smlouvy v rozsahu geometrického plánu č. 1919-106/06, na dobu určitou do 31.ledna 2037. Oprávnění pro NOVEX Bohemia s.r.o., Brunclíkova 1875/17, Břevnov, 16200 Praha 6, RČ/IČO: 25302108 Povinnost k Parcela: St. 986/58, Parcela: St. 986/59, Parcela: St. 986/60, Parcela: St. 986/61, Parcela: 1897/4 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 05.02.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.02.2007zn. V-319/2007-231.

Věcné břemeno oprav a údržby umístění, přístupu a práva vedení elektrického proudu dle čl. III. smlouvy v rozsahu geometrického plánu č. 2018-34/07, na dobu určitou do 31.ledna 2037. Oprávnění pro NOVEX Bohemia s.r.o., Brunclíkova 1875/17, Břevnov, 16200 Praha 6, RČ/IČO: 25302108 Povinnost k Parcela: St. 986/1, Parcela: St. 986/44, Parcela: St. 986/46 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 05.02.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.02.2007 zn. V-319/2007-231.

Věcné břemeno (podle listiny) vybudování a užívání osvětlení dle čl.2.smlouvy v rozsahu geometrického plánu č. 2046–73/07 Oprávnění pro Parcela: St. 3646, Parcela: St. 3647, Parcela: St. 3929, Parcela: 2061/4, Parcela: 378/17, Parcela: 378/18, Parcela: 378/20, Parcela: 378/21, Parcela: 378/6 Povinnost k Parcela: 2061/1, Parcela: 378/7 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 15.10.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.03.2008 zn. V-430/2008-231.

Věcné břemeno (podle listiny) pro přípojku vodovodu a kanalizace dle čl. 2.smlouvy v rozsahu geometrického plánu č. 2046-71/07 Oprávnění pro Parcela: St. 3646, Parcela: St. 3647, Parcela: St. 3929, Parcela: 2061/4, Oprávnění pro Parcela: 378/17, Parcela: 378/18, Parcela: 378/20, Parcela: 378/21, Parcela: 378/6 Povinnost k Parcela: 2061/1, Parcela: 378/7 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 15.10.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.03.2008 zn. V-431/2008-231.

Věcné břemeno chůze dle čl. 2.smlouvy v rozsahu geometrického plánu č. 1992-145/07 Oprávnění pro Parcela: St. 3646, Parcela: St. 3647, Parcela: St. 3929, Parcela: 2061/4, Parcela: 378/17, Parcela: 378/18, Parcela: 378/20, Parcela: 378/21, Parcela: 378/6 Povinnost k Parcela: 378/7 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 15.10.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.03.2008 zn. V-429/2008-231.

Věcné břemeno chůze a jízdy dle čl. 2.smlouvy v rozsahu geometrického plánu č. 2046-72/07 Oprávnění pro Parcela: St. 3646, Parcela: St. 3647, Parcela: St. 3929, Parcela: 2061/4, Parcela: 378/17, Parcela: 378/18, Parcela: 378/20, Parcela: 378/21, Parcela: 378/6 Povinnost k Parcela: 2061/1, Parcela: 378/7 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 15.10.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.03.2008 zn. V-429/2008-231.

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství, včetně vstupu a vjezdu v rozsahu geometrického plánu č. 2052-04/2005 na dobu existence PZ. Oprávnění pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, RČ/IČO: 27295567 Povinnost k Parcela: 378/7 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 18.08.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.08.2008 zn. V-1922/2008-231, Z-11/2010-231.

Věcné břemeno užívání bezplatné časově neomezené k chůzi a jízdě, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1542-220/02 Oprávnění pro PMVO Slaný, s.r.o., Netovická 356, 27401 Slaný, RČ/IČO: 26203413 Povinnost k Parcela: St. 986/59, Parcela: St. 986/61 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 21.02.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.02.2003 V-287/2003-231.





Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 450540362/2700
Odhadní cena 126 300 000 Kč
Kauce 10 000 000 Kč
Aktuální datum 22.9.2023 20:24:46

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Zdíkovec 21/10 - Luxusní rekreační byt s balkonem na Šumavě


Nejnižší podání: 3 900 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 10:00
Anglická aukce

Zdíkovec 21/9 - Luxusní byt k bydlení na Šumavě


Nejnižší podání: 3 900 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 10:30
Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku Slavkov u Uherského Brodu


Nejnižší podání: 190 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 10:45
Anglická aukce

Pohledávka ve výši 200 000 Kč, Starodávné tradice


Nejnižší podání: 100 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Stavební pozemek Moravany, okres Brno - venkov


Nejnižší podání: 7 050 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemků Lom, okres Tábor


Nejnižší podání: 550 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Stavební pozemek Moravany, okres Brno - venkov


Nejnižší podání: 6 090 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Chata Nebovidy u Brna


Nejnižší podání: 1 900 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:15
Anglická aukce

Pohledávka ve výši 26 700 000 Kč, Starodávné tradice


Nejnižší podání: 3 000 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:15
Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl na RD Razová a pozemcích, okres Bruntál


Nejnižší podání: 1 500 000 Kč
Termín konání: 28. 9. 2023, 10:00
přímý prodej

Byt 2+kk 40m2, Praha 1-Nové Město, ul. Navrátilova


přímý prodej

RD 3+1 Osvětimany s garáží a menší zahrádkou


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup