skip to main content

Areál k.ú. Dobroměřice, okres Louny

Anglická aukce

Jedná se o samostatně stojící provozní halu kde v centrální částí se nachází hlavní výrobní prostory a v postranních částech jsou dílny, sklady, kanceláře, technické a sociální zázemí (šatny, WC, sprchy, jídelna). Užitná plocha činí 2453 m2.

Podrobný popis

Samostatně stojící nepodsklepená provozní hala s centrální částí výšky cca 7,7 m a postranními částmi výšky cca 4,5 m. V centrální části jsou hlavní výrobní prostory, v postranních částech haly jsou dílny, sklady, kanceláře, technické a sociální zázemí (šatny, WC, sprchy, jídelna). Střecha má mírný spád. Krytiny jsou vícevrstvé živičné. Vytápění zajištěno 4 plynovými kotli pro výrobu a jedním plynovým kotlem pro administrativu. Ve výrobních prostorách je tepelná pohoda zajištěna saharami. Elektroinstalace je třífázová s automaty v potřebném rozsahu. Provedeny rozvod teplé i studené vody. Proveden rozvod plynu. Dále provedeny datové rozvody, odvětrávání, alarm. Voda je napojena z veřejného vodovodního řadu. Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace a odváděny do řeky Ohře. Splaškové vody jsou dle sdělení odváděny do jímky. Užitná plocha činí 2453 m2. Celkový technický stav je velmi dobrý vzhledem ke stavebním úpravám prováděným od r. 2014.

Vyhlašovatel  e-aukce prohlašuje, že: 

- předmět e-aukce není v současné době užíván;

- k předmětu e-aukce není uzavřena nájemní smlouva;

- předmět prodeje je předmětem režimu přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92d ZoDPH;

U dodání předmětu e-aukce bude v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty uplatněna daň z přidané hodnoty.

Upozorňujeme, že probíhá řízení o dodatečné povolení stavby na stavbu „stavební úpravy stávající výrobní haly za účelem změny v užívání na kovoobráběcí dílnu se zázemím a kancelářemi“ na pozemku st.p. 366, 404, parc.č. 77/172, 77/223, 77/226 v kat. území Dobroměřice vedené pod sp.zn. MULN/20828/2022/SU/PM.Katastrální/detailní popis


  • pozemek p. č. St. 366 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2634 m2

Součástí je stavba: Dobroměřice, č.p. 534, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 366,

  • pozemek p. č. 77/222 – ostatní plocha, evidovaná výměra 591 m2, způsob využití – manipulační plocha
  • pozemek p. č. 77/223 – orná půda, evidovaná výměra 118 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, obec Dobroměřice, část obce Dobroměřice, katastrální území Dobroměřice na LV 1040.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu cesty a stezky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Oprávnění pro Parcela: St. 366. Povinnost k Parcela 77/222, Parcela 77/61, Parcela 77/92. Listina Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 08.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.12.2016 12:56:06. Zápis proveden dne 02.01.2017 pod zn.: V-4812/2016-507.

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v odběru energií z inženýrských sítí a právo využití odpadní jímky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Oprávnění pro Parcela: St. 366. Povinnost k Parcela 77/172, Parcela 77/222, Parcela 77/223, Parcela 77/226, Parcela 77/228, Parcela 77/229, Parcela 77/61, Parcela 77/92. Listina Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 08.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.12.2016 12:56:06. Zápis proveden dne 02.01.2017 pod zn.: V-4812/2016-507.

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu cesty a stezky Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou Oprávnění pro Parcela: St. 366 Povinnost k Parcela: 77/222 Listina Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 08.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.12.2016 12:56:06. Zápis proveden dne 02.01.2017 pod zn.: V-4812/2016-507.

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu odběru energií z inženýrských sítí a právo využití odpadní jímky Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou Oprávnění pro Parcela: St. 366 Povinnost k Parcela: 77/222, Parcela: 77/223 Listina Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 08.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.12.2016 12:56:06. Zápis proveden dne 02.01.2017 pod zn.: V-4812/2016-507.

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu cesty a stezky v rozsahu celého pozemku Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou Oprávnění pro Parcela: 77/228, Parcela: 77/229 Povinnost k Parcela: 77/222, Parcela: 77/223 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 12.11.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 03.12.2018 12:56:47. Zápis proveden dne 02.01.2019 pod zn.: V-4117/2018-507.

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu odběru energií z inženýrských sítí Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou Oprávnění pro Parcela: 77/228, Parcela: 77/229 Povinnost k Parcela: 77/222, Parcela: 77/223 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 12.11.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 03.12.2018 12:56:47. Zápis proveden dne 02.01.2019 pod zn.: V-4117/2018-507.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7502400217/0100
Odhadní cena 28 118 000 Kč
Vyvolávací cena 20 000 000 Kč
Aukční jistota 2 000 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 100 000 Kč
Termín konání 8.12.2023 09:30:00
Předpokládaný konec 8.12.2023 10:30:00
Čas do zahájení 7 dnů 01:10:32
Aktuální datum 1.12.2023 8:19:27

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup