ARCHIV - Penzion Toska, Pec pod Sněžkou - Velká Úpa 20190264DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211127667/6800
Vyvolávací cena
10.000.000 Kč
Aukční jistota
3.000.000 Kč
Termín konání
2.10.2019 v 09:00:00
Konec aukce
2.10.2019 v 10:00:00
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
13.9.2019 ve 14:00
20.9.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Velká Úpa 202, Pec pod Sněžkou

Lokalita

Velká Úpa 202, Pec pod Sněžkou

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
2.10.2019 10:00:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků E-aukce neučinil alespoň nejnižší podání, vítězem se nestal nikdo.
2.10.2019 09:59:00.00licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude E-aukce ukončena a vítězem se nestane nikdo.
2.10.2019 09:58:00.00licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
2.10.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Penzion Toska, Pec pod Sněžkou - Velká Úpa:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Dřevo complet, s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 2.10.2019 09:00 Ukončení: 2.10.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 218 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1011 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

                   Součástí je stavba: Velká Úpa, č.p. 202, bydlení

                   Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 218

- pozemek p.č. St. 317 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 4 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

                   Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech.vyb, LV 857

-  pozemek p.č. 26/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 300 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,

                                    zemědělský půdní fond

-  pozemek p.č. 26/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2723 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,

                                    zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP Trutnov, pro obec Pec pod Sněžkou a k.ú. Velká Úpa I, na LV č. 878.Odhad ceny předmětu E-aukce: 0,- Kč


Nejnižší podání: 10.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Aukční jistota: 3.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Na předmětu elektronické aukce váznou věcná břemena a jiná práva a to:

- Věcné břemeno umístění, provozování, údržba a opravy kanalizační přípojky dle g.pl. 303-70/2013 pro parcely č. St. 261, St. 318 a 26/8 s povinností k parcele č. 26/10 na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 03.12.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.12.2013, zn. V-6587/2013-610

- Věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle gpl.č. 328-77/2016 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035 s povinností k parcelám St. 218 a 26/9 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná IV-12-2012437/VB2 ze dne 10.10.2016. Právní účinky zápisu ke dni 14.10.2016. Zápis proveden dne 08.11.2016. zn. V-9006/2016-610

- Zástavní právo smluvní - pohledávka ve výši 7.500.000,- CZK; - budoucí pohledávka do výše 7.500.000,- CZK vzniklá do 31.12.2019 pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 64948242, s povinností k parcelám č. St. 218, St. 317, 26/9 a 26/10 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 30.01.2014. Právní účinky zápisu ke dni 31.01.2014. Zápis proveden dne 03.03.2014, zn. V-640/2014-610

- Zákaz zcizení nebo zatížení - do zániku zástavního práva zřízeného smlouvou ze dne 30.1.2014 pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 64948242, k parcelám St. 218, St. 317, 26/10 a 26/9 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 30.01.2014. Právní účinky zápisu ke dni 31.01.2014. Zápis proveden dne 03.03.2014. zn. V-640/2014-610Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!