skip to main content

Prodej plantáže rychle rostoucích dřevin - Droužkovice, Nezabylice a Všehrdy (Chomutov).

Anglická aukce

Prodej plantáže rychle rostoucích dřevin - Droužkovice, Nezabylice a Všehrdy (Chomutov). | Podrobný popis

Prodej plantáže rychle rostoucích dřevin - Droužkovice, Nezabylice, Všehrdy (okres Chomutov) 

Jedná se o prodej 3 plantáží rychle rostoucích dřevin, které jsou na cizích pozemcích s uzavřeným nájemním vztahem ve formě věcného břemene. 

Celková výměra pronajatých pozemků činí 910.455 m2 (z toho plantáže mají výměru 834.100 m2) s tím, že roční nájem v roce 2024 činí 724.029 Kč (plus daň z nemovitostí). Nájem je uzavřen do 30.9.2036 (na stejné období je vydáno i povolení místního odboru životního prostředí).

Vlastník plantáže má nárok na dotace (sazba BISS, redistribuční sazba pro subjekt hospodařící na ploše menší 150 ha a základní ekoplatbu). Výše dotací pro r. 2023 je přibližně 608.000 Kč. 

Plantáž v Droužkovicích byla založená v roce 2013 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2021/2022). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon 
 MAX 4) v počtu 45.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 500 tun dřevní hmoty.

Plantáž v Nezabylicích byla založená v roce 2013 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2021/2022). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX1, MAX2 a MAX4) v počtu 560.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 7.000 tun dřevní hmoty.

Plantáž ve Všehrdech byla založená v roce 2013 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2021/2022). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX4) v počtu 56.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 700 tun dřevní hmoty.

Možné využití hmoty – palivové dříví, štěpka do tepláren či elektráren, papírenský průmysl, výroba briket či pelet.

Předmětem prodeje je postoupení smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům v katastrální území: 

1) katastrálním území Droužkovice, vedených u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, na LV č. 651 o výměře 59 159 m2                                             

2) katastrálním území Nezabylice, vedených u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, na LV č. 221, o výměře 779 120 m2

3) katastrálním území Všehrdy, vedených u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, na LV č. 154, o výměře 72 176 m2, která specifikuje věcné břemeno požívání (služebnosti), spočívající v povinnosti strany zavázané a každého dalšího vlastníka pozemků:

a) strpět právo strany oprávněné

- vstupovat, vcházet, vjíždět silničních motorovými i nemotorovými vozidly (nákladních i osobních) vč. zemědělských strojů na pozemky; a

- provozovat rostlinnou výrobu, včetně rychle rostoucích dřevin (RRD), zahrnující v sobě veškeré související činnosti jako např. rekultivace půdy, výsadba bylin a dřevin, zavlažování, chemická ochrana proti škůdcům a plevelu, hnojení, mechanická ochrana proti zvěři, sklízení plodů, kácení dřevin a další související činnosti (dále také jen „účel"

b) zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčených pozemcích provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit, znemožnit či znesnadnit výkon práv strany oprávněné z věcného břemene.

Po předchozím písemném souhlasu strany zavázané má strana oprávněná na základě věcného břemene dle této smlouvy právo přenechat pozemky, nebo jejich část do užívání třetí osobě při zachování shora uvedeného účelu. Pokud bude zajištěno, že přenecháním pozemků nebo jejich částí nebude ohroženo plnění povinností z této smlouvy a z věcného břemene, strana zavázaná nebude svůj souhlas bezdůvodně odepírat.

Uvedené věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do 30.9.2036 strany Zavázané a strany Oprávněné.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Movité věci > Ostatní
Číslo účtu 123-7556530287/0100
Vyvolávací cena 2 631 750 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 19.7.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 19.7.2024 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 21.7.2024 0:24:58

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup