skip to main content

Prodej plantáže rychle rostoucích dřevin - japonský topol - Malé Heraltice (Opava)

Anglická aukce

Prodej plantáže rychle rostoucích dřevin - Malé Heraltice (Opava) | Podrobný popis

Prodej plantáže rychle rostoucích dřevin - Malé Heraltice (Opava)

Jedná se o prodej plantáže rychle rostoucích dřevin, které jsou na cizích pozemcích, s uzavřeným  nájemním vztahem ve formě věcného břemene.  

Plantáž je o velikosti 97.267 m2  (plantáž má výměru 87.845 m2 – zbývající necelý 1ha je louka v lese)  roční nájem 77.413 Kč a plus daň z nemovitostí. Nájem je uzavřen do 30.9.2036 (na stejné období je vydáno i povolení místního odboru životního prostředí). 

Vlastník plantáže má nárok na dotace (sazba BISS, redistribuční sazba pro subjekt hospodařící na ploše menší 150 ha a základní ekoplatbu). Výše dotací pro r. 2023 je přibližně 61.000,- Kč.  

Plantáž byla založená v roce 2014 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2019/2020. Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 1)  v počtu 65.000 ks stromů. 

Plantáž lze sklízet již na podzim letošního roku s odhadovaným výnosem 700 tun dřevní hmoty. 

Možné využití hmoty – palivové dříví, štěpka do tepláren či elektráren, papírenský průmysl, výroba briket či pelet

Předmětem prodeje je postoupení smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkúm v katastrální území Malé Heraltice, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, na LV č. 129, o výměře 97 267 m2, která specifikuje věcné břemeno požívání (služebnosti), spočívající v povinnosti strany zavázané a každého dalšího vlastníka pozemků:

a) strpět právo strany oprávněné

- vstupovat, vcházet, vjíždět silničních motorovými i nemotorovými vozidly (nákladních i osobních) vč. zemědělských strojú na pozemky; 

- provozovat rostlinnou výrobu, včetně rychle rostoucích dřevin (RRD), zahrnující v sobě veškeré související činnosti jako např. rekultivace půdy, výsadba bylin a dřevin, zavlažování, chemická ochrana proti škůdcům a plevelu, hnojení, mechanická ochrana proti zvěři, sklízení plodů, kácení dřevin a další související činnosti (dále také jen „účel")

b) zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčených pozemcích provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit, znemožnit či znesnadnit výkon práv strany oprávněné z věcného břemene.

Po předchozím písemném souhlasu strany zavázané má strana oprávněná na základě věcného břemene dle této smlouvy právo přenechat pozemky, nebo jejich část do užívání třetí osobě při zachování shora uvedeného účelu. Pokud bude zajištěno, že přenecháním pozemků nebo jejich částí nebude ohroženo plnění povinností z této smlouvy a z věcného břemene, strana zavázaná nebude svůj souhlas bezdůvodně odepírat.

Uvedené věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do 30.9.2036 strany Zavázané a strany Oprávněné.


Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Movité věci > Ostatní
Číslo účtu 123-7556530287/0100
Vyvolávací cena 847 000 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 31.5.2024 12:00:00
Předpokládaný konec 31.5.2024 13:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 16.6.2024 23:30:21

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup