skip to main content

Prodej plantáží rychle rostoucích dřevin Bravantice, Stachovice, Heřmánky nad Odrou (okres Nový Jičín)

Anglická aukce

Prodej souboru plantáží rychle rostoucích dřevin Bravantice, Stachovice, Heřmánky nad Odrou (okres Nový Jičín) | Podrobný popis

Prodej souboru plantáží rychle rostoucích dřevin – Bravantice, Stachovice, Heřmánky nad Odrou   (okres Nový Jičín) 

Jedná se o prodej 3 plantáží rychle rostoucích dřevin, které jsou na cizích pozemcích s uzavřeným nájemním vztahem ve formě věcného břemene. 

Celková výměra pronajatých pozemků činí 262.797 m2 (z toho plantáže mají výměru 244.300 m2) s tím, že roční nájem v roce 2024 činí 209.155 Kč (plus daň z nemovitostí). Nájem je uzavřen do 30.9.2036 (na stejné období je vydáno i povolení místního odboru životního prostředí).

Vlastník plantáže má nárok na dotace (sazba BISS, redistribuční sazba pro subjekt hospodařící na ploše menší 150 ha a základní ekoplatbu). Výše dotací pro r. 2023 je přibližně 170.000 Kč. 

Plantáž v Bravanticích byla založená v letech 2013-2014 a je po jedné sklizni (proběhla v zimě 2020/2021). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 1 a MAX 4)  v počtu 160.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2024 s očekávaným výnosem 1.100 tun dřevní hmoty.

Plantáž ve Stachovicích byla založená v roce 2014 a je po jedné sklizni (proběhla v zimě 2021/2022). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX1 a P463)  v počtu 88.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 900 tun dřevní hmoty.

Plantáž v Heřmánkách nad Odrou byla založená v roce 2013 a je po jedné sklizni (proběhla v zimě 2020/2021). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 1, AF2 a AF8)  v počtu 32.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2024 s očekávaným výnosem 400 tun dřevní hmoty.

Možné využití hmoty – palivové dříví, štěpka do tepláren či elektráren, papírenský průmysl, výroba briket či pelet.

Předmětem prodeje je postoupení smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům v katastrální území: 

1) katastrálním území Bravantice, vedených u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 643 o výměře 117 622 m2                                             

2) katastrálním území Stachovice, vedených u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 137, o výměře 102 390 m2

3) katastrálním území Heřmánky nad Odrou, vedených u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 609, o výměře 42 785 m2, která specifikuje věcné břemeno požívání (služebnosti), spočívající v povinnosti strany zavázané a každého dalšího vlastníka pozemků:

a) strpět právo strany oprávněné

- vstupovat, vcházet, vjíždět silničních motorovými i nemotorovými vozidly (nákladních i osobních) vč. zemědělských strojů na pozemky; a

- provozovat rostlinnou výrobu, včetně rychle rostoucích dřevin (RRD), zahrnující v sobě veškeré související činnosti jako např. rekultivace půdy, výsadba bylin a dřevin, zavlažování, chemická ochrana proti škůdcům a plevelu, hnojení, mechanická ochrana proti zvěři, sklízení plodů, kácení dřevin a další související činnosti (dále také jen „účel"

b) zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčených pozemcích provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit, znemožnit či znesnadnit výkon práv strany oprávněné z věcného břemene.

Po předchozím písemném souhlasu strany zavázané má strana oprávněná na základě věcného břemene dle této smlouvy právo přenechat pozemky, nebo jejich část do užívání třetí osobě při zachování shora uvedeného účelu. Pokud bude zajištěno, že přenecháním pozemků nebo jejich částí nebude ohroženo plnění povinností z této smlouvy a z věcného břemene, strana zavázaná nebude svůj souhlas bezdůvodně odepírat.

Uvedené věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do 30.9.2036  strany Zavázané a strany Oprávněné.

 

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Movité věci > Ostatní
Číslo účtu 123-7556530287/0100
Vyvolávací cena 2 450 250 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 12.7.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 12.7.2024 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 21.7.2024 0:45:17

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup