skip to main content

Prodej plantáží rychle rostoucích dřevin – Malý Ratmírov, Česká Olešná (okres Jindřichův Hradec)

Anglická aukce

Prodej plantáží rychle rostoucích dřevin – Malý Ratmírov, Česká Olešná (okres Jindřichův Hradec) | Podrobný popis

Prodej plantáží rychle rostoucích dřevin – Malý Ratmírov, Česká Olešná  (okres Jindřichův Hradec)

Jedná se o prodej dvou plantáží rychle rostoucích dřevin, které jsou na cizích pozemcích s uzavřeným  nájemním vztahem ve formě věcného břemene.

Celková výměra pronajatých pozemků činí 219.633 m2 (z toho plantáže mají výměru 194.000 m2) s tím, že roční nájem v roce 2024 činí 174.801 Kč( plus daň z nemovitostí). Nájem je uzavřen do 30.9.2036 (na stejné období je vydáno i povolení místního odboru životního prostředí).

Vlastník plantáže má nárok na dotace (sazba BISS, redistribuční sazba pro subjekt hospodařící na ploše menší 150 ha a základní ekoplatbu). Výše dotací pro r. 2023 je přibližně 151.000 Kč. 

Plantáž v České Olešné byla založená v roce 2011 a je po 3 sklizních (poslední proběhla v zimě 2022/2023. Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 80.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2026 s očekávaným výnosem 1000 tun dřevní hmoty.

Plantáž v Malém Ratmírově byla založená v roce 2013 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2021/2022. Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 65.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 800 tun dřevní hmoty.

Možné využití hmoty – palivové dříví, štěpka do tepláren či elektráren, papírenský průmysl, výroba briket či pelet.

Předmětem prodeje je postoupení smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkúm v katastrální území Malý Ratmírov, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č. 441, o výměře 106 080 m2.   Katastrální území Česká Olešná, vedených u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č. 260, o výměře 113 553 m2, která specifikuje věcné břemeno požívání (služebnosti), spočívající v povinnosti strany zavázané a každého dalšího vlastníka pozemků:

a) strpět právo strany oprávněné

- vstupovat, vcházet, vjíždět silničních motorovými i nemotorovými vozidly (nákladních i osobních) vč. zemědělských strojú na pozemky; a

- provozovat rostlinnou výrobu, včetně rychle rostoucích dřevin (RRD), zahrnující v sobě veškeré související činnosti jako např. rekultivace půdy, výsadba bylin a dřevin, zavlažování, chemická ochrana proti škůdcům a plevelu, hnojení, mechanická ochrana proti zvěři, sklízení plodů, kácení dřevin a další související činnosti (dále také jen „účel"

b) zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčených pozemcích provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit, znemožnit či znesnadnit výkon práv strany oprávněné z věcného břemene.

Po předchozím písemném souhlasu strany zavázané má strana oprávněná na základě věcného břemene dle této smlouvy právo přenechat pozemky, nebo jejich část do užívání třetí osobě při zachování shora uvedeného účelu. Pokud bude zajištěno, že přenecháním pozemků nebo jejich částí nebude ohroženo plnění povinností z této smlouvy a z věcného břemene, strana zavázaná nebude svůj souhlas bezdůvodně odepírat.

Uvedené věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do 30.9.2036  strany Zavázané a strany Oprávněné.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Movité věci > Ostatní
Číslo účtu 123-7556530287/0100
Vyvolávací cena 907 500 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 31.5.2024 12:00:00
Předpokládaný konec 31.5.2024 13:10:00
Čas do zahájení 10 dnů 12:05:58
Aktuální datum 20.5.2024 23:54:01

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup