skip to main content

Soubor tří pohledávek za jedním dlužníkem Ing. arch. Jiří Makovec

Anglická aukce

Pohledávky Makovec | Podrobný popis

Ing. Radim Dědic, Ph.D. se sídlem Poštovní 17, 702 00 Ostrava, insolvenční správce Office happy, s.r.o., se sídlem Luštěnická 723/13,  Kbely, 197 00 Praha 9, IČ: 629 14 464, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C číslo vložky 35413, v insolvenčním řízení vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 91 INS 12824/2011 nabízí k postoupení soubor tří pohledávek za jedním dlužníkem Ing. arch. Jiří Makovec, bytem Bořivojova 55/1048, 130 00 Praha 3 (dále jen dlužník či obligační dlužník), sepsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 15.5.2019 (pořadí vyhotovení soupisu majetkové podstaty v řízení 9) pod pořadovými čísly IV. Pohledávky M1 a M2 a M3.

Soubor pohledávek lze nabýt toliko jako celek (nelze postoupit jednotlivé pohledávky).

Soubor pohledávek je pravomocně věřiteli přiznán, a to na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 č. j. 19 C 162/2020-201, které nabylo právní moci dne 21.4.2022, a je exekučně vymáhán soudním exekutorem JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad v Brno – venkov, Veveří 125, 616 45 Brno, jehož pověření vydal Obvodní soud pro Prahu 3, dne 2.1.2023 pod č. j. 36 EXE 2250/2022-16, a to pod spisovou značkou  exekutora 137Ex 20668/22.

Souhlas k postoupení souboru pohledávek byl insolvenčnímu správci udělen usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 12824/2011-B-314 ze dne 11.8.2023.

Pohledávka M1: pohledávka z neuhrazených služeb za užívání bytové jednotky č. 723/35, Luštěnická 723/13, Kbely, 197 00 Praha 9, za rok 2017 vůči dlužníkovi, která byla vyúčtována fakturou č. 18001 (splatná 23.5.2018) ve výši 5 028 Kč.

Pohledávka M2: pohledávka z neuhrazených služeb za užívání bytové jednotky č. 723/35, Luštěnická 723/13, Kbely, 197 00 Praha 9, za rok 2018 vůči dlužníkovi, která byla vyúčtována fakturou č. 19001 (splatná 7.5.2019) ve výši 5 231 Kč.

Pohledávka M3: pohledávka z regresního nároku vůči obligačnímu dlužníkovi, kdy Office Happy s.r.o. jako zástavní dlužník uhradil dne 14.5.2019 na místo obligačního dlužníka zástavnímu věřiteli UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. částku 4 748 065 Kč. K datu prosinec 2023 činí jistina souboru pohledávek 1 978 024,20 Kč a příslušenství 1 507 790,20 Kč.

Postoupení souboru pohledávek bude učiněno nejvyšší cenové nabídce, která vzejde z elektronické aukce. 

Elektronické aukce se nemohou účastnit následující osoby (i) Office Happy s.r.o., osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, a osoby dle § 295 odst. 2) insolvenčního zákona, s výjimkou 
 dle § 295 odst. 3) insolvenčního zákona; (ii) dlužník z pohledávek, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, případně osoby jednající jeho jménem či jakkoliv v jeho prospěch.

Vybraný zájemce je povinen uhradit cenu postoupení v penězích (v českých korunách) předem nebo nejpozději při podpisu smlouvy o úplatném postoupení pohledávek a je dále povinen bez jakýchkoliv výhrad akceptovat vzor smlouvy o úplatném postoupení pohledávek, do kterého budou doplněny toliko údaje o vybraném zájemci, datum souhlasu zástupce věřitelů a cena postoupení. Podpisy na smlouvě o úplatném postoupení pohledávek budou úředně ověřeny. Veškerá plnění připsaná na bankovní účet soudního exekutora případně postupitele do data účinnosti (včetně) smlouvy o úplatném postoupení pohledávek náleží ještě postupiteli.

Nejnižší podání za postoupení souboru pohledávek musí činit 343 000 Kč, neboť dlužník má řádně přihlášenu a zjištěnu pohledávku v insolvenčním řízení Office Happy s.r.o., která bude uspokojována ve finálním rozvrhu (viz insolvenční rejstřík P11, aktuální výše přihlášené a zjištěné pohledávky činí 6 170 400 Kč mínus 2 261 496 Kč rovná se 3 908 904 Kč).

Veškeré podrobné podklady k souboru pohledávek budou zájemci poskytnuty v elektronické podobě po složení aukční jistoty.Katastrální/detailní popis

Prodej pohledávky Makovec

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 530 000 Kč
Typ Movité věci > Pohledávka
Číslo účtu 123-8573510207/0100
Vyvolávací cena 343 000 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz 530 000 Kč
Termín konání 29.2.2024 10:30:00
Předpokládaný konec 29.2.2024 11:35:21
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 4.3.2024 0:27:41

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup