skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 na RD Bedihošť

Anglická aukce

Podrobný popis

Jedná se o dvojgenerační řadový krajní rodinný dům,  podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. 

Dům je zděný, střecha je plochá s krytinou z plechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová ve zhoršeném stavu. Okna jsou plastová, vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby, PVC a parket. 

V domě jsou dva byty, dispozičně řešené jako  3+1. WC jsou splachovací, koupelny s vanou, sprchový kout, umyvadla. 

Vybavení kuchyní je standardní, linky, sporáky, vytápění je ústřední, společné, plynový kotel, teplá voda je z boilerů. Schody jsou dřevěné. Dům je užíván od roku 1972. Před cca 10 lety byla vyměněna okna, v roce 2015 byl modernizován byt v 1.NP.

Napojení na IS : NN, veřejný vodovod, studna, kanalizace a plyn. U domu se dále nachází vedlejší stavby.

Pozemek p.č.268/2 na LV č.387 je ve funkčním celku s rodinným domem, ale není předmětem prodeje. Nachází se na něm dřevěný přístřešek.

Insolvenční správce má nemovitosti pojištěné, pojistná smlouva zaniká zpeněžením.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/2:

- pozemek p. č. 267 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 239 m2

              Součástí je stavba: Bedihošť, č.p. 157, rod. dům
              Stavba stojí na pozemku p. č.: 267

- pozemek p. č. 268/1, zahrada, evidovaná výměra 209 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 268/3, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 19 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p. č.: 268/3

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, obec a katastrální území Bedihošť na LV 656.Zástavní práva, závazky

Dle ustanovení insolvenčního zákona č. 182/2006 v platném znění zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li zákonem stanoveno jinak.

Nemovitá věc, jejíž spoluvlastnický podíl je předmětem tohoto prodeje, tedy rodinný dům - je   v současné době  užíván insolvenčním dlužníkem, vnukem dlužníka a spoluvlastníkem s rodinou. 

 V minulosti dlužník bezúplatně a neplatně převedl své vlastnické právo k předmětu zpeněžení na vnuka Dominika Kouřila  darovací smlouvou ze dne 28. 2. 2019.  O sepisu předmětu zpeněžení do soupisu majetkové podstaty dlužníka byl Dominik Kouřil vyrozuměn  dne 17. 9. 2020 podle § 224, a Dominik Kouřil ve stanovené lhůtě nepodal žalobu na vyloučení předmětu zpeněžení z majetkové podstaty dlužníka  a podle § 225 odst.3 IZ tedy platí, že předmět zpeněžení byl do soupisu majetkové podstaty dlužníka sepsán oprávněně;

Dovolání se neúčinnosti právního jednání k podílu 1/2  - žaloba o neúčinnost právního jednání

Oprávnění pro Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, 27053 Krušovice, RČ/IČO: 45148066. Povinnost k Parcela: 267, Parcela: 268/1, Parcela: 268/3, zapsané pod zn. Z-1253/2019-709.

Podaná žaloba k podílu ½ o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka. Oprávnění pro Rožec Václav Mgr., Povinnost k Parcela: 267, Parcela: 268/1, Parcela: 268/3 zapsané pod zn. Z-2608/2020-709.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Domy
Odhadní cena 1 800 000 Kč
Vyvolávací cena 1 260 000 Kč
Aukční jistota 125 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 20.1.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 20.1.2022 11:00:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 28.5.2022 10:27:51

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup