ARCHIV - Zámek Bezno, okres Mladá Boleslav 20190397DD

Zámecký komplex Bezno představuje  hlavní budova se dvěma křídly a čestným dvorem, obklopena zámeckou zahradou.  Celková plocha pozemků je 40.933 m2 .

V areálu zámku je dále hospodářský dvůr , bytový dům, 2 barokní obytné přízemní domky, konírna, kravín, kovářská dílna, bývalá zámecká vinárna a ubytovací objekt.

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122401/6800
Vyvolávací cena
33.000.000 Kč
Aukční jistota
5.000.000 Kč
Termín konání
10.3.2020 v 10:00:00
Konec aukce
10.3.2020 v 11:00:00
Odhadní cena
33.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
24.2.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
Bezno, Zámecká 26 -----------------------------------------------------------

Lokalita

Zámecká 26, Bezno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
10.3.2020 11:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
10.3.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Zámek Bezno, okres Mladá Boleslav:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
DV Insolvence, v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 10.3.2020 10:00 Ukončení: 10.3.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce  je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1091 m2,

                               Součástí je stavba: Bezno, č.p. 26, bydlení

                               Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1

- pozemek p.č. St. 2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1417 m2,

                               Součástí je stavba: Bezno, č.p. 27, bydlení

                               Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 2

- pozemek p.č. St. 3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1481 m2,

                               Součástí je stavba: Bezno, č.p. 25, bydlení

                               Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3

- pozemek p.č. St. 4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 385 m2, způsob využití - zbořeniště

- pozemek p.č. 5/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 12136 m2,

                               Součástí je stavba: bez čp/če, obč.vyb

                               Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5/1

- pozemek p.č. 5/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1022 m2,

                               Součástí je stavba: Bezno, č.p. 141, bydlení

                               Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5/2

- pozemek p.č. 5/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 129 m2,

                               Součástí je stavba: bez čp/če, obč.vyb

                               Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5/3

- pozemek p.č. 1/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5683 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 324 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 3/1 - zahrada, evidovaná výměra 14056 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3/2 - orná půda, evidovaná výměra 2634 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 697 - ostatní plocha, evidovaná výměra 464 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1217 - ostatní plocha, evidovaná výměra 111 m2, způsob využití - jiná plocha

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Mladá Boleslav, pro obec a k.ú. Bezno, na LV č. 566.

 

 

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 33.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8941-1405/2019 ze dne 29.6.2019.

Nejnižší podání: 33.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 100.000,- Kč
Aukční jistota: 5.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

- na části předmětu e-aukce, bytové jednotce 3+1 v budově Bezno č.p. 141, na ul.Zámecká je  uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou od 5.11.1997. Kopie nájemní smlouvy je k dispozici na vyžádání u organizátora  

- na nemovitostech neváznou žádné dluhy/závazky,  které by přecházely na nového vlastníka.

- předmětem e-aukce nejsou žádné movité věci, kromě příslušenství nemovitostí. V objektu je uskladněn movitý majetek, který není předmětem zpeněžení a bude vyklizen do 2 měsíců od uzavření kupní smlouvy

 

 

 

 Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.