ARCHIV - Areál Dobroměřice, okres Louny 20190258DD

Provozně skladovací areál včetně pozemků o celkové ploše 31 104 m2, objekt bývalého ZD  „Středohor”, při ulici Pražská. Zastavěná plocha a nádvoří představují plochu 834 m2, ostatní plocha má 3 281 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211121679/6800
Vyvolávací cena
2.500.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas zahájení
11.12.2019 v 10:30:00
Datum a čas ukončení
11.12.2019 v 11:30:00
Odhadní cena
4.240.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
27.11.2019 v 10:00
4.12.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
ulice Pražská 30, Dobroměřice

Lokalita

ulice Pražská 30, Dobroměřice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
11.12.2019 11:30:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
11.12.2019 11:29:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
11.12.2019 11:28:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
11.12.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál Dobroměřice, okres Louny, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Ing. Petr Štillip

Termín dražby:
Zahájení: 11.12.2019 10:30
Ukončení: 11.12.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p. č. St. 494 o výměře 695 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
                         Součástí je stavba: Dobroměřice, č.p. 30, ubytovací zařízení
                         Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 494

 

- pozemek p. č. St. 666 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří
                         Součástí je stavba: bez čp/če, zemědělská stavba
                         Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 666


- pozemek p. č. St. 760 o výměře 124 m2, zastavěná plocha a nádvoří
                          Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
                          Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 760


- pozemek p. č. 639/5 o výměře 1294 m2 ostatní plocha manipulační plocha
- pozemek p. č. 639/8 o výměře 218 m2 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
- pozemek p. č .639/16 o výměře 1769 m2 ostatní plocha manipulační plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec a k.ú. Dobroměřice, na LV č. 995.

 Odhad ceny předmětu dražby: 4.240.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Tomášem Volkem, znalecký posudek číslo 2156-36/19 ze dne 13.5.2019.

Nejnižší podání: 2.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby váznou věcná břemena:

- Věcné břemeno (podle listiny) ze dne 03.12.2012, právní účinky vkladu ke dni 03.12.2002. Právo odběru plynu, právo přístupu ke společným rozvodům a měřícím místům pro jejich kontrolu, opravu, výměnu a odečet měřidel. Na základě kupní smlouvy ozřízení věcného břemene – bezúplatná zn. V-3266/2012-507.

Oprávnění pro Parcela: St. 494 Povinnost k Parcela: 639/14

- Věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu vymezeném GP č. 792-178/2013 ze dne 05.06.2013, právní účinky vkladu ke dni 05.06.2013. Na základě smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná zn. V-1076/2013-507

Oprávnění pro Parcela: St. 492/2 Povinnost k Parcela: 639/16

- Věcné břemeno (podle listiny) ze dne 03.12.2012, právní účinky vkladu ke dni 03.12.2002. Právo odběru plynu, právo přístupu ke společným rozvodům a měřícím místům pro jejich kontrolu, opravu, výměnu a odečet měřidel. Na základě kupní smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná zn. V-3266/2012-507

Oprávnění pro Parcela: St. 492/2 Povinnost k Parcela: 494

Dle informačního systému pojišťovny Kooperativa je areál umístěn v záplavové oblasti řeky Ohře s rizikem č.4 – zóna s vysokým rizikem povodně. Dle územního plánu obci i mapy záplavového území jsou však nemovitosti umístěny mimo záplavovou oblast stoleté vody – viz.informace ve znaleckém posudku.

Příjezd k hlavní bráně z ul. Pražská vede přes pozemek jiného vlastníka p.č. 639/9, tento přístup není právně zajištěn.

 

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!