skip to main content

Areál kompostárny Benátky u Litomyšle, okres Svitavy

dražba

Podrobný popis

Jedná se o oplocený areál bývalé kompostárny vybudovaný v letech 1993-1995. Areál nikdy nebyl zcela dokončen a provozován. Nachází se přibližně 3,5 km jihovýchodně od města Litomyšl při frekventované komunikaci E442, přičemž k areálu je od této komunikace vybudována zpevněná cesta. Areál se nachází uprostřed polí a nenavazuje na žádný rozsáhlejší průmyslový areál. Dle územního plánu je plocha vymezena jako technická infrastruktura – plochy a zařízení pro nakládání s odpady. Areál je již delší dobu nevyužíván, většina staveb byla odstraněna a zbyly pouze zpevněné plochy a základy či torza bývalých staveb či přípojek. Nezpevněné plochy jsou zarostlé neudržovanými náletovými dřevinami a křovím některých částí areálu. Areál je napojen na elektrickou energii a v jeho těsné blízkosti je veden vysokotlaký plynovod. Zásobování vodou bylo řešeno ze studny, odpady byly svedeny do jímky. Areál je napojen na vlastní trafostanici, kterou ale z důvodu neprostupnosti terénu nebylo možné prohlédnout. V areálu se nachází zachovalá přízemní budova vrátnice, která se sestává z chodby, 2 kanceláří, kuchyňky, šatny se soc. zázemím a WC. Jedná se o zděnou budovu s mělkou sedlovou střechou, se slabým zateplením z polystyrenu. Okna jsou plastová. Podlahy jsou převážně tvořené dlažbou, kancelářské prostory pak kobercem. Vytápění není řešeno, resp. pravděpodobně bylo řešeno pomocí elektrických přímotopů. Užitná plocha činí 51,38 m2. V areálu se dále zachovala část, která původně sloužila jako propojení mezi přijímací halou a budovou vlastní kompostárny. Tvoří je především prostor pro dopravník využívaný nyní jako garáž a dále skladové místnosti. Původní navazující budovy již byly odstraněny. Stavba je zděná, nepodsklepená, s plochou střechou. Jsou zde plastová okna, betonové podlahy. Nachází se zde velká rolovací vrata. Zbylé části areálu tvoří zpevněné plochy, které původně sloužili jako základ pro další stavby kompostárny či jako manipulační plochy. Součástí areálu je dle stavební dokumentace jímka odpadních vod o objemu 20 m3 a LAPOL pro zachytávání pevných částic a ropných produktů. Areál již není využíván a veškeré technologie i přípojky jsou zničené či poškozené. Areál by mohl do budoucna sloužit pro skladování, či při změně územního plánu pro lehký průmysl či výrobu. Celková plocha areálu činí 21 238 m2. Areál je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku lze přijet po zpevněné obecní cestě. Na pozemky a objekty v areálu se vztahuje věcné břemeno užívání ve prospěch společnost KOLSPOL a.s. Toto věcné břemeno umožňuje společnosti v areálu bez omezení hospodařit.

Dle znaleckého posudku je k nemovitostem zřízena přístupová obecní cesta. Ačkoliv věcné právo zřízené na pozemcích společnosti KOLSPOL a.s. ve prospěch společnosti PROVITA s.r.o. je osobní, tedy váže se přímo ke společnosti a v případě zániku společnosti PROVITA věcné břemeno zřízené v její prospěch také zanikne, nebude v důsledku obecné cesty a veřejnému užívání znemožněn přístup k nemovitostem na LV č. 193 k.ú. Benátky u Litomyšle, které jsou předmětem dražby.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. St. 254 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1988 m2

Součástí je stavba: Benátky u Litomyšle, bez č.p./č.e.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 254,

  • pozemek p. č. St. 255 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 459 m2

Součástí je stavba: Benátky u Litomyšle, bez č.p./č.e.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 255,

  • pozemek p. č. St. 256 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 73 m2

Součástí je stavba: Benátky u Litomyšle, bez č.p./č.e.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 256,

  • pozemek p. č. St. 257 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 8 m2

Součástí je stavba: Benátky u Litomyšle, bez č.p./č.e.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 257,

  • pozemek p. č. 545/6 – orná půda, evidovaná výměra 15765 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 545/7 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1678 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 545/8 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 737 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 545/9 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 530 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, obec Benátky, katastrální území Benátky u Litomyšle na LV 193.Zástavní práva, závazky

Věcná břemena a zástavní práva jsou uvedena na LV č. 193

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 8 260 000 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 305036506/0300
Odhadní cena 4 000 000 Kč
Vyvolávací cena 3 200 000 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Termín konání 13.9.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 13.9.2022 20:30:34
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 9.6.2023 13:17:46

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup