ARCHIV - Byt 3kk č. 6 Brno-Líšeň, ulice Sedláčkova 20190245DD

Jedná se o byt č. 6, ulice Sedláčkova. Podlahová plocha bytu činí 63,1 m2 s terasou o velikosti 78,56 m2. Byt s ukončeným nájemním vztahem a zcela bez vybavení.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211124909/6800
Vyvolávací cena
3.772.000 Kč
Dražební jistota
750.000 Kč
Datum a čas zahájení
10.10.2019 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
10.10.2019 v 10:30:00
Odhadní cena
3.772.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
24.9.2019 v 11:00
2.10.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
ulice Sedláčkova 2902/20, Brno

Lokalita

ulice Sedláčkova 2902/20, Brno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
10.10.2019 10:30:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
10.10.2019 10:29:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
10.10.2019 10:28:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
10.10.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt 3kk č. 6 Brno-Líšeň, ulice Sedláčkova, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. Lukáš Nožička

Termín dražby:
Zahájení: 10.10.2019 09:30
Ukončení: 10.10.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka č. 2902/6, způsob využití byt, zapsáno na LV 9716, vymezeno v:

              BUDOVA: Líšeň, č.p. 2902, byt.dům, LV 9373, stojící na parcelách 4422/271, LV 11428
                                                                                                                         4422/272, LV 11935
                                                                                                                         4422/273, LV 11428

- spoluvlastnický podíl ve výši 6310/2548407 na společných částech budovy Líšeň, č.p. 2902, byt.dům stojící na pozemcích p.č. 4422/271 - LV 11428, p.č. 4422/272 - LV 11935, p,č, 4422/273 - LV 11428, budova Líšeň, č.p. 2902, zapsána na LV 9373

- spoluvlastnický podíl ve výši 6310/2548407 na pozemku p.č. 4422/271 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5811 m2na pozemku stojí stavba: Líšeň, č.p. 2902, byt.dům - LV 9373, zapsáno na LV 11428

- spoluvlastnický podíl ve výši 6310/2548407 na pozemku p.č. 4422/273 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3 m2na pozemku stojí stavba: Líšeň, č.p. 2902, byt.dům - LV 9373, zapsáno na LV 11428

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Líšeň, na LV č. 9716, 9373, 11428

a dále 

- spoluvlastnický podíl ve výši 6310/2548407 na pozemku p.č. 4422/41 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 325 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 6310/2548407 na pozemku p.č. 4422/328 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 55 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Líšeň, na LV č. 10453

a dále

- spoluvlastnický podíl ve výši 6310/2548407 na pozemku p.č. 4422/151 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 139 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 6310/2548407 na pozemku p.č. 4422/384 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 391 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 6310/2548407 na pozemku p.č. 4422/385 - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace, evidovaná výměra 57 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 6310/2548407 na pozemku p.č. 4422/396 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 101 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Líšeň, na LV č. 10485

a dále

- spoluvlastnický podíl ve výši 6310/2548407 na pozemku p.č. 4422/327 - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace, evidovaná výměra 349 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Líšeň, na LV č. 10473.

 

 Odhad ceny předmětu dražby: 3.772.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 9000-1464/2019 ze dne 12.7.2019.

Nejnižší podání: 3.772.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 750.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby pozemku p.č. 4422/271 - LV 11428, p.č. 4422/384 a 4422/385 - LV 10485 vázne věcné břemeno zřízení a provozování lokální distribuční soustavy, právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním v rozsahu GP č. 2963-233/2009, pro EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., Traťová 574/1, Horní Heršpice, 61900 Brno, IČO: 25545027, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.08.2009, zn. V-14015/2009-702.

Navrhovatel prohlašuje, že

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu, které přechází na vydražitele

- předmět dražby není pojištěn

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!