skip to main content

Dřevařské závody ODZ spol. s r.o. Olšany u Prostějova

dražba

Podrobný popis

Jedná se o areál dřevařského závodu, který se nachází v okrajové části obce Olšany u Prostějova. Areál byl do prosince 2015 plně fuknční pro dřevařskou výrobu, má dostatečné pozemkové zázemí pro skladové a manipulační plochy a bezproblémový příjezd pro nákladní dopravu. Areál využívaný pro zpracování kulatiny a dřevovýrobu tvoří:

Admin. budova - sam. stojící, částečně podsklepená, s 1NP a podkrovím pod sedlovou střechou. Budova byla využívána k admin. účelům a jako soc. zázemí pro zaměstnance. Současný stavebně technický stav je dobrý.

Budova kotelny je sam. stojící, nepodsklepená, s 1NP a pultovou střechou s mírným spádem. Součástí budovy je komín, kovový zásobník pilin a přístavba velínu. Budova byla naposledy využívána jako kotelna na spalování dřevního odpadu. Na kotelnu jsou napojeny veškeré stavby v areálu a dále objekty v areálu nedalekého zem.družstva.

Budova Bednárny II+výroby+sklad je sam. stojící objekt složený ze 3 vzájemně provozně i konstrukčně propojených částí. Objekt nepodsklepený, má 1NP a pultové střechy o různých výškách hřebene. Největší část tvoří bednárna II postavena v JV části, na ni navazuje výroba lepené spárovky ve středové části, na kterou navazuje zateplený sklad lepených výrobků v SZ části.

Budova Pilnice+bednárnyI+skladu je krajní řadový objekt složený ze 3 vzájemně provozně i konstrukčně propojených částí. Objekt má část. technické podsklepení pilnice, dále 1NP, sedlovou střechu s mírným spádem, v části jsou pultové střechy o různých výškách hřebene.

Příslušenství tvoří: kopaná studna hl. 8m, oplocení areálu, vjezdové brány, branky, zpevněné plochy, apod. Spoluvl. podíl dlužníka ODZ spol. s r.o. o velikosti id. 1/10 na tomto přístupovém p.p.č. 458/12 je rovněž předmětem prodeje. Dále je předmětem prodeje i spoluvl. podíl dlužníka ODZ spol. s r.o. o velikosti id. 1/6 na p.p.č. 458/27 a p.č. 458/41, které jsou situované jižně podél přístupové komunikace p.č. 458/12. V západním okraji pozemku p.č. 458/27 je postavena stožárová trafostanice. Z návrhu územního plánu obce vyplývá, že areál se nachází, ve stabilizované zóně označené VS - plochy výroby a skladování.

Součástí předmětu dražby není sušárna řeziva KATRES ve vlastnictví společnosti ERSTE Leasing, a.s.Katastrální/detailní popis

Předmětem dražby  je soubor věcí movitých a nemovitých, a to:

 

1. Věci nemovité:

A) Soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 458/9 - orná půda, evidovaná výměra 2.373 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- stavba Olšany u Prostějova, č.p. 11, způsob využití - jiná st., stojí na parcele St. 597, LV 518

- stavba bez čp/če - způsob využití - výroba, stojí na parcele St. 596, LV 518

- stavba bez čp/če, způsob využití - jiná st., stojí na parcele St. 611, LV 518

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Prostějov, pro obec a katastrální území Olšany u Prostějova, na LV č. 755 a dále

 

B) soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 363 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 437 m2

            Součástí je stavba: bez čp/če, rod. dům

           Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 363

- pozemek p.č. St. 406 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 43 m2

            Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

           Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 406

- pozemek p.č. St. 407 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 111 m2

            Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

           Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 407

- pozemek p.č. St. 596 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 210 m2

           Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 755

 - pozemek p.č. St. 597 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 228 m2

          Na pozemku stojí stavba: Olšany u Prostějova, č.p. 11, jiná st., LV 755

- pozemek p.č. st. 611 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 445 m2

          Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., LV 755

- pozemek p.č. 449/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 8.643 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 449/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 35 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 458/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.191 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 860 - ostatní plocha, evidovaná výměra 580 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Prostějov, pro obec a k.ú. Olšany u Prostějova, na LV č. 518 a dále

 

C) podíl 1/6 na souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 458/27 - orná půda, evidovaná výměra 750 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 458/41 - orná půda, evidovaná výměra 324 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Prostějov, pro obec a k.ú. Olšany u Prostějova, na LV č. 798  a dále

 

D) podíl 1/10 na věci nemovité:

- pozemek p.č. 458/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.727 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Prostějov, pro obec a k.ú. Olšany u Prostějova, na LV č. 797.

 

Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitých věcí v rozsahu, v jakém je navrhovatel byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, t.j. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a podobně.

 

2. Stavby dlužníka O D Z spol. s r.o. nezapsané v katastru nemovitostí :

A) stavba bednárny II, výrobny a zatepleného skladu na pozemku parc.č.449/2 v katastrálním území Olšany u Prostějova, zapsaném na LV č.755 pro obec a k.ú. Olšany u Prostějova, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, inventární číslo 000112 a inv.č.000048 (přístavek) – stavba neevidována v katastru nemovitostí popsané v části 1.1.3. znaleckého posudku č.1802-17/16 vyhotoveném dne 26. 2. 2016 Ing. Tomášem Volkem

B) stavba kopané studny hl. 8m v objektu pilnice, oplocení areálu, vjezdové brány, branky, zpevněné plochy, základové desky technologií sušáren I a III, přístřešek mezi sušárnou II a sušárnou III na pozemku parc.č.458/4, stožárové venkovní osvětlení, kolejové dopravníky, podzemní a nadzemní teplovodní rozvody z centrální kotelny, nadzemní vnitroareálové rozvody elektrické energie, vody a kanalizace, přípojka elektrické energie ze stožárové trafostanice, přípojka vody a napojení kanalizace na hlavní řad, vodovodní šachta, vše na pozemcích zapsaných na LV č.518 v katastrálním území Olšany u Prostějova, popsané v části 1.2.2. znaleckého posudku č.1802-17/16 vyhotoveném dne 26. 2. 2016 Ing. Tomášem Volkem

 

3. Věci movité

Jedná se stroje a zařízení a vybavení kanceláří a vnitřních prostor staveb – bývalého dřevařského závodu uvedených výše v bodech 1) a 2), zapsané do soupisu majetkové podstaty dlužníka ODZ spol. s r.o. ke dni 6. 4. 2016 a o stroje a zařízení ve vlastnictví společnosti NOVA Leasing a.s. nacházející se v nemovitých věcech a stavbách uvedených výše v bodech 1) a 2), které dlužník ODZ spol. s r.o. užíval jako leasingový nájemce podle leasingové smlouvy č.2121237 ze dne 21. 12. 2012.

 

Úplný soubor věcí movitých je uveden v příloze č. 1 dražební vyhlášky.

 Zástavní práva, závazky

Součástí předmětu dražby není samostatně stojící sušárna řeziva KATRES typu KAD 1 x 7K + KAD 1 X 6K umístěné v areálu dřevařského závodu na pozemku parc.č.458/4 v k.ú. Olšany u Prostějova, která je ve vlastnictví společnosti ERSTE Leasing, a.s., IČ:16325460, se sídlem Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo a kterou  O D Z spol. s r.o. dříve užívala podle smlouvy o finančním pronájmu č.1011300002 ze dne 21. 1. 2013.

 

Věcná břemena a zástavní práva váznoucí na předmětu dražby:

- Věcné břemeno zřizování a provozování vedení uložení teplovodu a přípojky elektrického vedení a právo vstupu, ze dne 28.3.2001. Právní účinky vkladu ke dni 25.4.2001 pro Zemědělské družstvo Olšany - Hablov, č.p. 17, 79814 Olšany u Prostějova, IČO: 46991727 k parcele 458/9 v k.ú. Olšany u Prostějova na základě smlouvy o věcném břemeni V3 1208/2001, zn. Z-5903/2008-709, Z-8400035/2001-709

- Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy - kabel NN pro firmu E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400 k pozemku p.č. 449/2 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná PV-14130007298/002 ze dne 30.12.2014. Právní účinky zápisu ke dni 24.09.2015. Zápis proveden dne 21.10.2015, zn. V-9421/2015-709.

Zástavní práva zřízená ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ:45244782, se sídlem Olbrachtova 1929, 140 00 Praha 4, ke spoluvlastnickým podílům navrhovatele 2 k nemovitým věcem zapsaným na LV č.518 v k.ú. Olšany u Prostějova a kterými byla zajištěna pohledávka zástavního věřitele za dlužníkem O D Z spol. s r.o., již zanikly splacením závazku a to vyjma :

 - Zástavního práva smluvního zajišťujícího pohledávku zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ:45244782, se sídlem Olbrachtova 1929, 140 00 Praha 4, vůči dlužníkovi O D Z spol. s r.o. z úvěru č.953/12/LCD podle smlouvy o zastavení nemovitosti č.ZN1/953/12/LCD ze dne 21. 8. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 22. 8. 2012 (sp.zn.V-4078/2012-709), kdy výše této pohledávky byla v insolvenčním řízení na majetek dlužníka O D Z spol. s r.o. zjištěna ve výši 796.868,93 Kč (přihláška poř.č.28.), kdy toto zástavní právo zanikne vyplacením výtěžku ze zpeněžení spoluvlastnických podílů dlužníka O D Z spol. s r.o. na nemovitých věcech zapsaných na LV č.518 v k.ú. Olšany u Prostějova ve výši 796.868,93 Kč zástavnímu věřiteli jako zajištěnému věřiteli postupem podle § 298 IZ. 

 

Předmět dražby není v současné době  užíván. Na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

 

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Kamenná dražba dobrovolná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Komerční
Odhadní cena 11 310 160 Kč
Vyvolávací cena 9 000 000 Kč
Dražební jistota 1 500 000 Kč
Termín konání 14.6.2016 10:00:00
Předpokládaný konec 14.6.2016 10:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 11.8.2022 8:23:08

Dokumenty


Aktuální nabídka

přímý prodej

Příležitost pro investory: Pozemek 1.110 m2 s developerským projektem Brno-Židenice


Anglická aukce

E-aukce Osobního automobilu DACIA DUSTER 1,6 RZ 1BR4222


Nejnižší podání: 179 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:00
dražba

RD Horoměřice, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 14 800 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

Vykonatelná pohledávka BALTOM s.r.o. za dlužníkem BYDOZA CZ, s.r.o.


Nejnižší podání: 90 000 Kč
Termín konání: 18. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Vybavení internátní školy Starodávné tradice, Karlovy Vary


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. věci movité - IS Ostravský


Nejnižší podání: 790 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

PŽSK 82. Šroubový kompresor ATLAS COPCO GA5 ff


Nejnižší podání: 25 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

PŽSK 77. Horizontální vyvrtávačka, Pilsen Tools WD 160-6250 CNC


Nejnižší podání: 1 936 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Císařský, okres Děčín


Nejnižší podání: 600 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

Nákladní automobil Mercedes Benz Sprinter 616 CDI, RZ 1Z84171


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

Osobní automobil Ford Mustang, RZ 4SP2291


Nejnižší podání: 230 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

PŽSK 76. Laserové dělící zařízení CNC značky Nukon


Nejnižší podání: 1 900 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup