ARCHIV - Komerční areál Třebíč 20190325DD

Jedná se součást rozlehlejšího areálu, využívaného výhradně ke komerčním účelům. Parkování na vlastních pozemcích přímo v areálu.  Inženýrské sítě zavedeny kompletně v dosahu. Celková výměra pozemků činí 9.174 m2. Zastavěná plocha činí 2.712 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125477/6800
Vyvolávací cena
17.000.000 Kč
Dražební jistota
2.700.000 Kč
Datum a čas zahájení
14.11.2019 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
14.11.2019 v 10:30:00
Odhadní cena
17.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
31.10.2019 v 15:00
7.11.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
ulice Hrotovická 1202/27, Třebíč

Lokalita

ulice Hrotovická 1202/27, Třebíč

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
14.11.2019 10:30:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
14.11.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Komerční areál Třebíč, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. David Jánošík

Termín dražby:
Zahájení: 14.11.2019 09:30
Ukončení: 14.11.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické držby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 2691/40 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 927 m2

                                            Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

                                            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 2691/40

- pozemek p.č. St. 2691/41 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 616 m2

                                            Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

                                            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 2691/41

- pozemek p.č. St. 4174 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 848 m2

                                            Součástí je stavba: Horka-Domky, č.p. 1202, jiná st.

                                            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4174

- pozemek p.č. St. 4175 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 321 m2

                                            Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

                                            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4175

- pozemek p.č. 2500 - ostatní plocha, evidovaná výměra 323 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2502 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1137 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2509 - ostatní plocha, evidovaná výměra 850 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2569 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1519 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2570 - ostatní plocha, evidovaná výměra 71 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2627 - ostatní plocha, evidovaná výměra 320 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2628 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2242 m2, způsob využití - jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, KP Třebíč, pro obec a k.ú. Třebíč, na LV č. 7768.

 

 

 Odhad ceny předmětu dražby: 17.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 9365-1829/2019 ze dne 12.9.2019.

Nejnižší podání: 17.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 2.700.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena:

- Věcné břemeno chůze a jízdy, Oprávnění pro Parcela: St. 4170, Parcela: 2501, Povinnost k Parcela: 2500, Parcela: 2502, Listina: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 24.08.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.08.2007. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zápsáno pod sp. zn. V-3424/2007-710.

- Věcné břemeno chůze a jízdy, Oprávnění pro Parcela: St. 2691/21, Parcela: St. 4177/2, Parcela: 2510, Parcela: 2511, Parcela: 2512, Parcela: 2513, Povinnost k Parcela: 2502, Parcela: 2509, Parcela: 2569, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 21.06.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.06.2006. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zápsáno pod sp. zn. V-2381/2006-710.

- Věcné břemeno chůze a jízdy, Oprávnění pro Parcela: St. 4172, Parcela: St. 4177/1, Parcela: St. 4180, Povinnost k Parcela: 2502, Listina: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 14.05.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.05.2008. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zápsáno pod sp. zn. V-2103/2008-710.

- Věcné břemeno chůze a jízdy, Oprávnění pro Parcela: St. 4168, Parcela: St. 4169, Parcela: St. 4171, Parcela: St. 4173, Parcela: St. 4184, Parcela: 2498, Parcela: 2499, Parcela: 2519, Parcela: 2625, Parcela: 2626, Povinnost k Parcela: 2509, Listina: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 12.06.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.06.2009. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zápsáno pod sp. zn. V-2362/2009-710. 

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je v současné době užíván.

- na předmětu dražby jsou uzavřeny nájemní smlouvy, kopii těchto smluv obdržel dražebník před zahájením dražby a je oprávněn je na vyžádání zájemcům předložit k nahlédnutí.

 

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!