skip to main content

Mrazírna Mikulov s pozemkem 5.172m2

dražba

Podrobný popis

Předmětem dražby  je  výrobní a skladovací objekt v obci Mikulov, s dobrým příjezdem a napojením na evropskou dálniční síť. V Mikulově se nachází významný hraniční přechod na hranici s Rakouskem. 

Jde o  pozemky o celkové ploše 5.172 m2, jejichž součástí je stavba polyfunkčního objektu, kde se v současné době provozuje mrazírenská výroba a mrazírenské skladovací služby

Dle evidence katastru nemovitostí se jedná o pozemky p.č. 4503/3,  4510/1, 4510/2, 4511/3, a 4512/9.  

Hlavní stavbou areálu je polyfunkční objekt, tvořen mrazírnou, skladovacími prostory, prostory potravinářské výroby a administrativním zázemím objektu, vč. sociálního zázemí. Budova momentálně slouží k využití pro potravinářskou výrobu, včetně chladírny pro skladování suroviny, mrazírenských tunelů a dalších skladovacích prostor.  

Součástí pozemků jsou zpevněné parkovací plochy. Objekt je přístupný po místní zpevněné komunikaci, z ulice Nádražní, a to i pro nákladní dopravu. 

V areálu mrazírny je umístěna technologie v hodnotě cca 25 mil. Kč, která není předmětem dražby. Jde o  zmrazovací tunely - jeden klasický na 20 t/-35-40 st., druhý, spirálový FRIGOSCANDIA/ -35-40st., na zmrazování IQF je součást výrobní linky.  Na základě individuální domluvy může být v případě zájmu tato technologie v budoucnu  pronajata či prodána samostatně. Nebude-li domluveno jinak, bude technologie odstraněna nejpozději do tří měsíců od doplacení dražby. 

Objekt je rozdělen na dvě hlavní části – administrativní budovu a výrobně skladovací provoz. V části druhého nadzemního podlaží se nyní prostor užívá pro krátkodobé ubytování zaměstnanců s vlastním sociálním zázemím. 

Budova je zcela podsklepená, založená na železobetonových základech, patkách a pásech, izolovaných proti zemní vlhkosti. Objekt je z několika konstrukčních systému. Prostory výroby, chladírny a mrazírny jsou nadstandardně tepelně izolovány, pro zajištění stabilního klimatu části budovy. Stropy jsou nespalné, převážně železobetonové. 

Jednotlivá podlaží jsou propojena železobetonovým schodištěm. Konstrukce střechy je tvořena ocelovým krovem, případně ocelovými vazníky. Krytina střechy plechová.  

Sociální zázemí a část prostor výroby opatřena keramickými obklady. Nášlapné vrstvu podlah v administrativní části tvoří převážně keramická dlažba, PVC případně zátěžové koberce, ve výrobní části jsou nášlapné vrstvy podlah tvořeny hlavně upraveným cementovým potěrem, případně keramickou dlažbou. Okna plastová, hlavně v administrativní části, případně dřevěná kastlová, hlavně v sociálním zázemí. Více informací ke stavební konstrukci a použitým materiálům je uvedeno ve znaleckém posudku, který je k dispozici na vyžádání u dražebníka a na jeho webových stránkách.  Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 4503/3 – orná půda, evidovaná výměra 5 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 4510/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.509 m2

           Součástí je stavba: Mikulov, č.e. 607, výroba

           Stavba stojí na pozemku p.č.: 4510/1

- pozemek p. č. 4510/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3.373 m2, způsob využití– společný dvůr

- pozemek p. č. 4511/3 – orná půda, evidovaná výměra 71 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 4512/9 – ostatní plocha, evidovaná výměra 214 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav, pro obec Mikulov a k. ú. Mikulov na Moravě, na LV č. 2005,Zástavní práva, závazky

Na předmětu dražby váznou zajišťovací práva a břemena, která jsou zapsána v evidenci katastru nemovitostí: 

Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky: Existující, zajištění jistiny úvěru ve výši 14.000.000,- Kč a příslušenství z poskytnutého úvěru dle Smlouvy o úvěru. Budoucí určená druhem a dobou vzniku, zajištění budoucí pohledávky na vrácení prostředků poskytnutých dle Smlouvy o úvěru jako pohledávky z bezdůvodného obohacení, která může vznikat do 31.12.2031 až do výše 30.000.000,- Kč. Budoucí určená druhem a dobou vzniku, zajištění budoucích pohledávek ze Smlouvy o úvěru do výše 7.000.000,-Kč, které mohou vznikat do 31.12.2031, a to pohledávek ze sjednaných smluvních pokut de Smlouvy o úvěru doba trvání: do doby úplného zaplacení zajištěných pohledávek a jejich příslušenství. Oprávnění pro Vanková Iveta Ing. Povinnost k Parcela: 4503/3, Parcela: 4510/1, Parcela: 4510/2, Parcela: 4511/3, Parcela: 4512/9, zapsané pod č.j. V-9812/2021-704, V-462/2010-736, Z-280/2023-704.

 Zástavní právo smluvní

- k zajištění pohledávky Zástavního věřitele vyplývající ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 060 07 1247 uzavřené dne 22.6.2007, na částku úvěru 14 000 000,- Kč, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2007, ve znění dodatku č. 2 ze dne 30.7.2008, ve znění dodatku č. 3 ze dne 29.7.2009 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 9.4.2010

- k zajištění jiných bankovních pohledávek uvedených v čl. I, odst. 1, písm. b) zástavní smlouvy k nemovitostem, které vzniknou ode dne uzavření smlouvy do 31.12.2025, a to do výše 28 000 000,- Kč

Oprávnění pro: Vanková Iveta Ing. Povinnost k :Parcela: 4503/3, Parcela: 4510/1, Parcela: 4510/2, Parcela: 4511/3, Parcela: 4512/9. zapsané pod č.j. V-462/2010-736, V-9989/2021-704, Z-280/2023-704.

Zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva, to vše dle Zástavní smlouvy. Oprávnění pro Vanková Iveta Ing. Povinnost k Parcela: 4503/3, Parcela: 4510/1, Parcela: 4510/2, Parcela: 4511/3, Parcela: 4512/9, zapsané pod č.j. V-9812/2021-704.

Tato zajišťovací práva nepřechází na vydražitele. Zajištěný věřitel vystaví do 30-ti dnů  od doplacení ceny dosažené vydražením potvrzení o zániku těchto zástavních práv a předá jej vydražiteli, aby si mohl na katastru nemovitostí podat návrh na jejich výmaz. 

Dle ust. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, nemusí být v případě dražby splněna povinnost zajistit průkaz energetické náročnosti budovy. Zde uvádíme odkaz na právní názor Ministerstva pro místní rozvoj zveřejněný přímo na stránkách Státní energetické inspekce: https://www.cr-sei.cz/?p=3218.

Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7514090287/0100
Odhadní cena 55 300 000 Kč
Vyvolávací cena 19 900 000 Kč
Dražební jistota 2 500 000 Kč
Termín konání 30.3.2023 11:00:00
Předpokládaný konec 30.3.2023 12:00:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 30.9.2023 12:42:52

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup