ARCHIV - ND Pozemek Březiněves, Praha 20200196ND

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211119528/6800
Vyvolávací cena
125.000.000 Kč
Dražební jistota
13.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
16.6.2020 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
16.6.2020 v 11:00:00
Odhadní cena
114.405.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
23.4.2020 v 9:30
27.4.2020 v 9:30
Místo konání prohlídky
u Úřadu městské části, U Parku 140/3, Praha-Březiněves

Lokalita

, Praha

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Hradil

777817853
Napište nám:
hradil@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.6.2020 11:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
16.6.2020 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné ND Pozemek Březiněves, Praha, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. Jiří Malúš, nar. 27.7.1953 a Věra Malúšová, nar. 10.3.1952

Termín dražby:
Zahájení: 16.6.2020 09:30
Ukončení: 16.6.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby elektronické je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 423/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra  55 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 427/5 - orná půda, evidovaná výměra  37096 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a k.ú. Březiněves, na LV č. 677.

 Odhad ceny předmětu dražby: 114.405.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Ladislavem Šelepou, znalecký posudek číslo 3356-8/2020 ze dne 10.2.2020.

Nejnižší podání: 125.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 200.000,- Kč
Dražební jistota: 13.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Zástavní právo smluvní veškeré pohledávky do výše 20 000 000,00 Kč vzniklé do 31.12.2017, veškeré pohledávky do výše 55 000 000,00 Kč vzniklé do 31.12.2017. Oprávnění pro Malúš Jiří Ing. a Malúšová Věra, Na Čihadle 841/8, Dejvice, 16000 Praha 6. Povinnost k Parcela: 427/5 pod zn. V-30183/2017-101 a V-70595/2018-101.

Zástavní právo smluvní veškeré pohledávky do výše 55 000 000,00 Kč vzniklé do 31.12.2017 Oprávnění pro Malúš Jiří Ing. a Malúšová Věra, Na Čihadle 841/8, Dejvice, 16000 Praha 6. Povinnost k parcele  427/5  pod zn. V-30186/2017-101, V-70595/2018-101.

Zástavní právo smluvní veškeré pohledávky ve výši 50 000 000,00 Kč s příslušenstvím, budoucí pohledávky do výše 55 000 000,00 Kč vzniklé do 30.6.2022. Oprávnění pro Pátková Gabriela, Zálesí 1058/32, Lhotka, 14200 Praha 4. Povinnost k Parcela: 423/4, Parcela: 427/5 pod zn. V-31050/2017-101.

Zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva V-30186/2017-101. Oprávnění pro Malúš Jiří Ing. a Malúšová Věra, Na Čihadle 841/8, Dejvice, 16000 Praha 6. Povinnost k Parcela: 427/5 pod zn. V-41681/2017-101, V-70599/2018-101.

Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 4 000 000,- Kč s příslušenstvím budoucí pohledávky do výše 5 000 000,- Kč vzniklé do 31.8.2027. Oprávnění pro Malúš Jiří Ing. a Malúšová Věra, Na Čihadle 841/8, Dejvice, 16000 Praha 6. Povinnost k Parcela: 423/4, Parcela: 427/5 pod zn. V-77803/2018-101.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!