ARCHIV - Obchodní závod dlužníka RG Group, a.s. v k.ú. Písek 20200096DD

Jedná se o obchodní závod dlužníka RG Group - soubor, tvořený movitými a nemovitými věcmi, veškerými pohledávkami, obchodními značkami a obchodními podíly, zaměstnanci a veškerými neukončenými smlouvami.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125151/6800
Vyvolávací cena
75.000.000 Kč
Dražební jistota
2.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
9.4.2020 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
9.4.2020 v 10:30:00
Odhadní cena
40.864.310 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
20.3.2020 ve 12:00
27.3.2020 ve 12:00
Místo konání prohlídky
Vladislavova 201/3, Písek

Lokalita

Vladislavova 201/3, Písek

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
9.4.2020 10:30:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
9.4.2020 10:29:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
9.4.2020 10:28:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
9.4.2020 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Obchodní závod dlužníka RG Group, a.s. v k.ú. Písek, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 9.4.2020 09:30
Ukončení: 9.4.2020 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Katastrální označení nemovitosti

  • pozemek p.č. St. 847/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.923 m2

             Součástí je stavba: Pražské Předměstí, č.p. 201, adminis.

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 847/1

  • pozemek p.č. 315/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 851 m2, způsob využití - zeleň
  • pozemek p.č. 2770/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.636 m2, způsob využití - jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Písek, pro obec a k.ú. Písek, na LV č. 16320Odhad ceny předmětu dražby: 40.864.310,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem EQUITA Consulting s.r.o. , znalecký posudek číslo R44039/19 ze dne 5.11.2019.

Nejnižší podání: 75.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 2.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení - podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rozsahu dle GP 5662-638/2011 pro ELSAT, spol. s r.o., Bezdrevská 1082/9a, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice, IČO: 13497766 k parcele č. 315/3 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 26.07.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.08.2012, zn. V-2617/2012-305

a věcné břemeno zřizování a provozování vedení - podzemní komunikační vedení v rozsahu dle GP 5641-583/2011 pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO: 04084063 k parcele č. St. 847/1, 2770/4 a 315/3 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 07.02.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.05.2012, zn. V-1615/2012-305, V-4124/2015-305

a dále na nemovitosti vázne nájem  - celé plochy střechy domu za účelem instalace a provozování fotovoltaické elektrárny, tj. umístění solárních panelů, kabelů a jiných souvisejících technologií na dobu určitou - do 31.12.2035 pro Webseco Undermanding s.r.o., Primátorská 296/38, Libeň, 18000 Praha 8, IČO: 02443287 s povinností k parcele č. St. 847/1 na základě smlouvy nájemní ze dne 07.12.2017. Právní účinky zápisu ke dni 21.12.2017. Zápis proveden dne 22.01.2018, zn. V-7944/2017-305.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!