skip to main content

Obchodní závod HP Aluminium, s.r.o., IČ: 24306894

dražba

Vyvolávací cena 23.650.000Kč s postupným snižování nejnižšího podání až na 15.770.000Kč při účasti 3 a více účastníků dražby.

upozornění: OD DRAŽBY BYLO UPUŠTĚNO

Obchodní závod HP Aluminium, s.r.o., IČ: 24306894 | Podrobný popis

Předmětem prodeje je obchodní závod HP Aluminium s.r.o., IČO: 24306894, se sídlem Holzova 2942/14, 628 00 Brno. Jedná se o nemovité věci zapsané na LV č. 3753 k.ú. Velebudice a movitý majetek dle specifikace ve znaleckém posudku č. 7145/2023 sepsaný v SMP oddíl V. Ostatní majetek pod položkou č. 1, vyjma pohledávek dlužníka z obchodního styku. Předmětem dražby zároveň nejsou závazky dlužníka, které mohly být a nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení, stejně tak nejsou předmětem závodu ani závazky, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení, a dále nejsou předmětem obchodního závodu ani žádné závazky a pohledávky, které vznikly či vzniknou do okamžiku zpeněžení obchodního závodu jeho provozováním, respektive do předání závodu novému vlastníkovi.Katastrální/detailní popis

Předmětem prodeje je obchodní závod HP Aluminium s.r.o., IČO: 24306894, se sídlem Holzova 2942/14, 628 00 Brno. Jedná se především o nemovité věci zapsané na LV č. 3753 k.ú. Velebudice a movitý majetek uvedený v příloze. 

Katastrální popis nemovitosti:

- pozemek p. č. St. 112 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5877 m2, způsob ochrany – chráněná značka geodetického bodu

Součástí je stavba: Velebudice, č.p. 12, obč. vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 112

- pozemek p. č. 199/10 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2373 m2, způsob využití – zeleň

- pozemek p. č. 199/69 – ostatní plocha, evidovaná výměra 138 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 199/70 – ostatní plocha, evidovaná výměra 202 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, obec Most, katastrální území Velebudice na LV 3753.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 131-1230297/0100
Odhadní cena 23 650 000 Kč
Vyvolávací cena 23 650 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 100 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 2 300 000 Kč
Termín konání 28.6.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 28.6.2023 11:00:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 17.4.2024 2:30:48

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup