skip to main content

Obchodní závod HP Aluminium, s.r.o., IČ: 24306894

dražba

Vyvolávací cena 23.650.000 Kč s postupným snižování nejnižšího podání až na 15.770.000 Kč při účasti 2 a více účastníků dražby.

Podrobný popis

Předmětem prodeje je obchodní závod HP Aluminium s.r.o., IČO: 24306894, se sídlem Holzova 2942/14, 628 00 Brno. Jedná se o nemovité věci zapsané na LV č. 3753 k.ú. Velebudice a movitý majetek dle specifikace ve znaleckém posudku č. 7145/2023 sepsaný v SMP oddíl V. Ostatní majetek pod položkou č. 1, vyjma pohledávek dlužníka z obchodního styku. Předmětem dražby zároveň nejsou závazky dlužníka, které mohly být a nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení, stejně tak nejsou předmětem závodu ani závazky, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení, a dále nejsou předmětem obchodního závodu ani žádné závazky a pohledávky, které vznikly či vzniknou do okamžiku zpeněžení obchodního závodu jeho provozováním, respektive do předání závodu novému vlastníkovi.Katastrální/detailní popis

Předmětem prodeje je obchodní závod HP Aluminium s.r.o., IČO: 24306894, se sídlem Holzova 2942/14, 628 00 Brno. Jedná se především o nemovité věci zapsané na LV č. 3753 k.ú. Velebudice a movitý majetek uvedený v příloze. 

Katastrální popis nemovitosti:

- pozemek p. č. St. 112 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5877 m2, způsob ochrany – chráněná značka geodetického bodu

Součástí je stavba: Velebudice, č.p. 12, obč. vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 112

- pozemek p. č. 199/10 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2373 m2, způsob využití – zeleň

- pozemek p. č. 199/69 – ostatní plocha, evidovaná výměra 138 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 199/70 – ostatní plocha, evidovaná výměra 202 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, obec Most, katastrální území Velebudice na LV 3753.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 131-1230297/0100
Odhadní cena 23 650 000 Kč
Vyvolávací cena 23 650 000 Kč
Dražební jistota 2 300 000 Kč
Termín konání 28.6.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 28.6.2023 11:00:00
Čas do zahájení 31 dnů 07:18:51
Aktuální datum 28.5.2023 2:41:08

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup