Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Pohledávky FEREX-ŽSO spol. s r.o. 20190127DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122700/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
60.000 Kč
Vyvolávací cena
60.000 Kč
Dražební jistota
10.000 Kč
Datum a čas ukončení
22.5.2019 v 11:30:38
Odhadní cena
140.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
30.4.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
22.5.2019 11:30:38.68licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 60.000 Kč pro účastníka dražby 6247171
22.5.2019 11:30:00.25licitátor
Podání ve výši 60.000 Kč učiněné účastníkem dražby 6247171 POTŘETÍ!
22.5.2019 11:29:00.25licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 6247171, udělím mu příklep.
22.5.2019 11:28:00.25licitátor
Podání ve výši 60.000 Kč učiněné účastníkem dražby 6247171 PODRUHÉ!
22.5.2019 11:27:00.25licitátor
Podání ve výši 60.000 Kč učiněné účastníkem dražby 6247171 POPRVÉ!
22.5.2019 10:43:00.25Účastník 6247171 učinil podání 60.000 Kč
22.5.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pohledávky FEREX-ŽSO spol. s r.o., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Mgr. Miroslav Sládek

Termín dražby:
Zahájení: 22.5.2019 10:30
Ukončení: 22.5.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem e-dražby je soubor pohledávek z majetku dlužníka - viz příloha.

  • pohledávky z majetku dlužníka za fyzickými a právnickými subjekty uvedených v seznamu pohledávek ke dni podpisu vyhlášky - Pohledávky za odběratele.

Nominální hodnota pohledávek celkem činí 2.365.095,03 Kč, které nebyly doposud uhrazeny. Podrobný položkový soupis pohledávek je uveden v příloze č.1 dražební vyhlášky.

Pohledávky se draží včetně jejich příslušenství a práv s pohledávkami spojenými, včetně jejich zajištění.

Účastník dražby si je vědom, že navrhovatel - prodávající neodpovídá za dobytnost pohledávky ani za její existenci. Účastník dražby si je vědom možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávek, (i na možnost promlčení) které tvoří předmět dražby, a tyto vady bere na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži kupujícího a kupující nemá vůči navrhovateli - prodávajícímu, nebo dražebníkovi nárok na vrácení ceny dosažené vydražením či její části.Odhad ceny předmětu dražby: 140.000,- Kč


Nejnižší podání: 60.000,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Dražební jistota: 10.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!