ARCHIV - Pohledávky - Matoušek CZ a.s. 20200049DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211126082/6800
Vyvolávací cena
400.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas zahájení
24.3.2020 v 09:00:00
Datum a čas ukončení
24.3.2020 v 10:00:00
Odhadní cena
400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.3.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
v sídle dražebníka Křenová 26, 602 00 Brno

Lokalita

Křenová 26, Brno

invisible
zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
24.3.2020 10:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
24.3.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pohledávky - Matoušek CZ a.s., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Jaroslav Svoboda

Termín dražby:
Zahájení: 24.3.2020 09:00
Ukončení: 24.3.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek z majetku dlužníka MATOUŠEK CZ a.s.v konkursu, za:

  •         INDUSTRIA MCM s.r.o., Drážní 253/7, 627 00 Brno, ČR, IČO 44015585, ve výši 774.400,- Kč - Nájemné za 6/2018 - 9/2019.
  •         PLYNEX s.r.o., Niklová huť, 926 01 Sereď, SR, IČO 45553033, ve výši 3.725,- EUR - Faktury č. 6060398, 6060399 (nájemné za 2016, 2017, 2018, 1-9/2019).

Pohledávky se draží včetně jejich příslušenství a práv s pohledávkami spojenými, včetně jejich zajištění.

Účastník dražby si je vědom, že navrhovatel - prodávající neodpovídá za dobytnost pohledávky ani za její existenci. Účastník dražby si je vědom možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávek, (i na možnost promlčení) které tvoří předmět dražby, a tyto vady bere na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži kupujícího a kupující nemá vůči navrhovateli - prodávajícímu, nebo dražebníkovi nárok na vrácení ceny dosažené vydražením či její části.Odhad ceny předmětu dražby: 400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem dražebníkem

Nejnižší podání: 400.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!