ARCHIV - Pozemek Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek 20190311DD

Jedná se o stavební pozemek o celkové rozloze 1 566 m2. Slouží jako příjezdová cesta k budově č.p. 87 a budově bez č.p./č.e. – garáže. V územním plánu je plocha pozemku regulovaná jako plocha smíšená obytná. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125450/6800
Vyvolávací cena
582.000 Kč
Dražební jistota
170.000 Kč
Datum a čas zahájení
10.12.2019 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
10.12.2019 v 10:30:00
Odhadní cena
1.164.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.11.2019 v 15:00
22.11.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
Staré Hamry 87, Staré Hamry

Lokalita

Staré Hamry 87, Staré Hamry

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
10.12.2019 10:30:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
10.12.2019 10:29:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
10.12.2019 10:28:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
10.12.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemek Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 10.12.2019 09:30
Ukončení: 10.12.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 1499/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 660 m2, způsob využití - ostatní komunikace,

                                      způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, rozsáhlé chráněné území

- pozemek p.č. 3211/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 906 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - ochranné                                                pásmo vodního zdroje 2.stupně, rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Frýdek-Místek, pro obec Staré Hamry  a k.ú. Staré Hamry 1, na LV č. 581.Odhad ceny předmětu dražby: 1.164.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7247-1790/2018 ze dne 2.9.2019.

Nejnižší podání: 582.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 170.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Věcné břemeno chůze a jízdy pod zn.: V-6420/2004-802, V-935/2012-802. Věcné břemeno vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou podzemního kabelového vedení nn dle geometrického plánu č. 380-14/2005 pod zn.: V-6080/2007-802. Vše zapsáno na LV č. 581 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj , KP Frýdek-Místek, pro obec Staré Hamry  a k.ú. Staré Hamry 1.

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!