ARCHIV - Pozemky Vyklice, obec Chabařovice 20190197DD

Soubor pozemků o celkové výměře 44 715 m2. Pozemky spolu přímo nesousedí a netvoří tak jednotný funkční celek.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211121636/6800
Vyvolávací cena
9.000.000 Kč
Dražební jistota
1.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
12.12.2019 v 10:15:00
Datum a čas ukončení
12.12.2019 v 11:15:00
Odhadní cena
18.762.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.11.2019 v 9:30
3.12.2019 v 9:30
Místo konání prohlídky
Sraz účastníků prohlídky je v sídle dražebníka na adrese Brno, Křenová 26.

Lokalita

, Chabařovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
12.12.2019 11:15:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
12.12.2019 10:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemky Vyklice, obec Chabařovice, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 12.12.2019 10:15
Ukončení: 12.12.2019 11:15

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 177 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 279 m2, způsob využití - zbořeniště

- pozemek p.č. St. 293 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 596 m2

            Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.

- pozemek p.č. 251/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 142 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 259 - ostatní plocha, evidovaná výměra 223 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 315/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.171 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 315/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 38.443 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 485/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 75 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 656 - ostatní plocha, evidovaná výměra 893 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 657 - ostatní plocha, evidovaná výměra 386 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 658 - ostatní plocha, evidovaná výměra 167 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 659 - ostatní plocha, evidovaná výměra 150 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 660 - ostatní plocha, evidovaná výměra 350 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 661 - ostatní plocha, evidovaná výměra 221 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 662 - ostatní plocha, evidovaná výměra 619 m2, způsob využití - jiná plocha

- stavba bez čp/če, způsob využití - jiná st., stojící na parcele č. St. 293

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec Chabařovice a k.ú. Vyklice, na LV č. 229.Odhad ceny předmětu dražby: 18.762.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecký posudek číslo 235 4535/2019 ze dne 21.5.2019.

Nejnižší podání: 9.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby vázne věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu dle geometrického plánu č. 112-266/2008 pro parcelu č. 315/3 s povinností k parcele č. 315/1, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 28.11.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 01.12.2008, zn. V-6494/2008-510.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!