ARCHIV - RD Lipovec u Blanska 20200322DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211119368/6800
Vyvolávací cena
1.900.000 Kč
Dražební jistota
300.000 Kč
Datum a čas zahájení
2.7.2020 v 08:30:00
Datum a čas ukončení
2.7.2020 v 10:00:00
Odhadní cena
1.900.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
11.6.2020 v 10:00
17.6.2020 v 10:00
Místo konání prohlídky
Lipovec 193, Lipovec

Lokalita

Lipovec 193, Lipovec

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Hradil

777817853
Napište nám:
hradil@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
2.7.2020 10:00:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
2.7.2020 09:59:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
2.7.2020 09:58:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
2.7.2020 08:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Lipovec u Blanska, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
AAA INSOLVENCE OK v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 2.7.2020 08:30
Ukončení: 2.7.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dobrovolné elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- parcela č. St. 220,  zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 159 m2,

                                 Součástí je stavba: Lipovec, č.p. 193, bydlení

                                 Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 220

- parcela č. 51/16, zahrada, evidovaná výměra 82 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- parcela č. 51/26, zahrada, evidovaná výměra 275 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- parcela č. 51/34, zahrada, evidovaná výměra 111 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, pro obec Lipovec, k.ú. Lipovec u Blanska,  LV č. 534.

 Odhad ceny předmětu dražby: 1.900.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Znaleckým ústavem Nemovitost s.r.o., znalecký posudek číslo 469-001/2020 ze dne 3.1.2020.

Nejnižší podání: 1.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Zástavní právo smluvní dle smlouvy o úvěru č. 0811209240228 k zajištění A - pohledávky ve výši 1.600.000,-Kč s příslušenstvím - budoucí peněžité pohledávky a to do celkové výše 1.893.700,-Kč, vzniklé nejpozději do 25.2.2039, B - budoucí peněžité pohledávky a to do celkové výše 161.440,-Kč, vzniklé nejpozději do 25.2.2039. Oprávnění pro Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054. Povinnost k Parcela: St. 220, Parcela: 51/16, Parcela: 51/26, Parcela: 51/34. V-808/2009-701

Na LV je v oddílu D vedena poznámka spornosti na určení vlastnictví, oprávnění pro Zábovská Božena, nar. 26.3.1948, bytem č.p. 193, 679 15 Lipovec. Žádost o zápis poznámky spornosti zápisu ze dne 21.08.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 21.08.2019 14:33:52. Zápis proveden dne 03.09.2019. Z-1674/2019-701

Oznámení o podaném žalobním návrhu na určení práva 2 C 140/2019 -24 Okresního soudu v Blansku ze dne 22.08.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.08.2019 09:42:46. Zápis proveden dne 03.09.2019.Z-1693/2019-701

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!