ARCHIV - RD Praha-Kyje, ul. Branská 20190396DD

Jedná se o samostatný rodinný dům o 1 NP ve velmi dobrém stavu. Zastavěná plocha činí 108 m2, užitná plocha činí 184 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125215/6800
Vyvolávací cena
8.900.000 Kč
Dražební jistota
1.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
19.12.2019 v 09:45:00
Datum a čas ukončení
19.12.2019 v 10:45:00
Odhadní cena
11.075.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
6.12.2019 v 15:00
13.12.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
Branská 1549, Praha

Lokalita

Branská 1549, Praha

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
19.12.2019 10:45:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
19.12.2019 10:44:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
19.12.2019 10:43:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
19.12.2019 09:45:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Praha-Kyje, ul. Branská, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Markéta Polanská

Termín dražby:
Zahájení: 19.12.2019 09:45
Ukončení: 19.12.2019 10:45

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 2523/3 - zahrada, evidovaná výměra 466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 2523/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 108 m2

             Součástí je stavba: Kyje, č.p. 1549, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 2523/4

- pozemek p.č. 2523/5 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 26 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, garáž

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 2523/5

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, KP Praha, pro obec Praha a k.ú. Kyje, na LV č. 2798.Odhad ceny předmětu dražby: 11.075.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 9870-2334/2019 ze dne 12.11.2019.

Nejnižší podání: 8.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Zástavní právo smluvní pohledávky ve výši 400.000 EUR budoucí pohledávky do výše 100.000 EUR vzniklé do 31.12.2020 Oprávnění pro IFIS investiční fond, a.s., Čechyňská 419/14 a, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 24316717 Povinnost k Parcela: 2523/3, Parcela: 2523/4, Parcela: 2523/5 Smlouva o zřízen zástavního práva podle obč. z. ze dne 07.10.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.01.2011 pod zn. V-1544/2011-101 a Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 25.07.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.07.2016 10:40:18. Zápis proveden dne 22.09.2016 pod zn. V-52796/2016-101.

 

Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 3.500.000,- Kč a příslušenství budoucí pohledávky do výše 3.500.000,- Kč a příslušenství budoucí pohledávky do výše 3.000.000,- Kč, vzniklé do 31.12.2012 Oprávnění pro IFIS investiční fond, a.s., Čechyňská 419/14a, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 24316717 Povinnost k Parcela: 2523/3, Parcela: 2523/4, Parcela: 2523/5 Parcela: 2523/3, Parcela: 2523/4, Parcela: 2523/5 Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 21.01.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.01.2009 pod zn. V-3090/2009-101.Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 25.07.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.07.2016 10:40:18. Zápis proveden dne 22.09.2016 pod zn. V-52796/2016-101.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!