ARCHIV - RD Uherský Brod, ul. Františka Janáčka 20190182DD

Jedná se o samostatný RD 3kk  o 1 NP z roku 2015 ve výborném technickém stavu a nadstandardním provedení. Podlahová plocha činí 126,01 m2, vč. příslušenství činí 237,34 m2

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
6.900.000 Kč
Dražební jistota
250.000 Kč
Datum a čas zahájení
19.9.2019 v 09:40:00
Datum a čas ukončení
19.9.2019 v 10:40:00
Odhadní cena
7.400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
4.9.2019 v 16:30
12.9.2019 v 16:30
Místo konání prohlídky
ulice Františka Janáčka 2637, Uherský Brod

Lokalita

ulice Františka Janáčka 2637, Uherský Brod

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
19.9.2019 10:40:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
19.9.2019 10:39:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
19.9.2019 10:38:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
19.9.2019 09:40:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Uherský Brod, ul. Františka Janáčka, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Josef Malek

Termín dražby:
Zahájení: 19.9.2019 09:40
Ukončení: 19.9.2019 10:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 5650 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 255 m2

             Na pozemku stojí stavba: Uherský Brod, č.p. 2637, rod.dům

- pozemek p.č. 7728/88 - zahrada, evidovaná výměra 578 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- stavba Uherský Brod, č.p. 2637, způsob využití - rod. dům, stojící na parcele č. St. 5650

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherský Brod, pro obec a k.ú. Uherský Brod, na LV č. 9418.Odhad ceny předmětu dražby: 7.400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Pavlem Bilíkem, znalecký posudek číslo 550/2019/23 ze dne 25.6.2019.

Nejnižší podání: 6.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.

- předmět dražby je pojištěn (číslo pojistné smlouvy u ČSOB 6122316007 zahrnuje pojištění odcizení a vandalismu, odpovědnosti za újmu, povodně a záplavy, zkratu a přepětí).

Na předmětu elektronické dražby vázne zástavní právo smluvní pro Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, IČO: 13584324, k pozemkům p.č. St. 5650 a 7728/88, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. 403147/3 ze dne 30.09.2014. Právní účinky zápisu ke dni 30.09.2014. Zápis proveden dne 23.10.2014; uloženo na prac. Uherský Brod, zn. V-4579/2014-742

a zástavní právo smluvní pro Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, IČO: 13584324, k pozemkům p.č. St. 5650 a 7728/88 a stavbě Uherský Brod, č.p. 2637, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. 403147/4 ze dne 25.11.2015. Právní účinky zápisu ke dni 13.05.2016. Zápis proveden dne 07.06.2016; uloženo na prac. Uherský Brod, zn. V-2004/2016-742, přičemž shora uvedená zástavní práva, budou v budoucnu přepsány, a to ve prospěch nového věřitele, společnost IFIS investiční fond, a.s., a to k veškerým nemovitým věcem na LV č. 9418, k.ú. Uherský Brod, které jsou předmětem dražby. Pohledávky včetně zajištění na uvedené nemovité věci, byly postoupeny na věřitele IFIS investiční fond, a.s. z Hypotéční banky, a.s. na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 28.2.2019.

Navrhovatel prohlašuje, že za předpokladu, že dojde k vydražení předmětu dražby alespoň za částku ve výši níže stanoveného nejnižšího podání a současně doplacení ceny dosažené vydražením ze strany vydražitele, věřitel IFIS investiční fond, a.s., IČ 24316717, se vzdá svého zástavního práva specifikovaného výše do 14 dnů po doplacení ceny dosažené vydražením na níže uvedený účet dražebníka a v téže lhůtě pošle prohlášení o zániku zástavního práva i na příslušný katastrální úřad (správní poplatek za řízení o výmazu zástavních práv uhradí zástavní věřitel).Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!