Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Spoluvl. podíl chata Hybrálec, okr. Jihlava 20200203DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122022/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
490.000 Kč
Vyvolávací cena
387.000 Kč
Dražební jistota
50.000 Kč
Datum a čas ukončení
3.6.2020 v 10:04:57
Odhadní cena
387.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
5.5.2020 v 10:15
12.5.2020 v 15:00
14.5.2020 v 10:00
Místo konání prohlídky
Sraz účastníků prohlídky je v sídle dražebníka na adrese Brno, Křenová 26. Účast na prohlídce je potřeba dopředu závazně potvrdit na e-mailu jerabkova@prokonzulta.cz Prohlídka 14.5. v 10:00 hod se koná na místě, na adrese Hybrálec 58. prosíme o potvrzení účasti předem.

Lokalita

Hybrálec ev.č. 58, Hybrálec

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
3.6.2020 10:04:57.41licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 490.000 Kč pro účastníka dražby 38722464
3.6.2020 10:04:49.18licitátor
Podání ve výši 490.000 Kč učiněné účastníkem dražby 38722464 POTŘETÍ!
3.6.2020 10:03:49.18licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 38722464, udělím mu příklep.
3.6.2020 10:02:49.18licitátor
Podání ve výši 490.000 Kč učiněné účastníkem dražby 38722464 PODRUHÉ!
3.6.2020 10:01:49.18licitátor
Podání ve výši 490.000 Kč učiněné účastníkem dražby 38722464 POPRVÉ!
3.6.2020 09:59:49.18Účastník 38722464 učinil podání 490.000 Kč
3.6.2020 09:59:00.29licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 38722464, udělím mu příklep.
3.6.2020 09:58:00.29licitátor
Podání ve výši 470.000 Kč učiněné účastníkem dražby 38722464 PODRUHÉ!
3.6.2020 09:57:00.29licitátor
Podání ve výši 470.000 Kč učiněné účastníkem dražby 38722464 POPRVÉ!
3.6.2020 09:50:50.29Účastník 38722464 učinil podání 470.000 Kč
3.6.2020 09:43:45.66Účastník 2517768 učinil podání 460.000 Kč
3.6.2020 09:42:54.87Účastník 38722464 učinil podání 440.000 Kč
3.6.2020 09:36:49.01Účastník 2517768 učinil podání 430.000 Kč
3.6.2020 09:35:03.17Účastník 38722464 učinil podání 410.000 Kč
3.6.2020 09:06:35.42Účastník 2517768 učinil podání 400.000 Kč
3.6.2020 09:02:28.55Účastník 38722464 učinil podání 387.000 Kč
3.6.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Spoluvl. podíl chata Hybrálec, okr. Jihlava, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 3.6.2020 09:00
Ukončení: 3.6.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 219 –  zastavěná plocha a  nádvoří, evidovaná výměra 17 m2

      Na pozemku stojí stavba : Hybrálec, č.e. 58, rod.rekr, LV 195

- pozemek p.č. 1094/1 - zahrada, evidovaná výměra 603 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a k.ú. Hybrálec, na LV č. 376

a dále id. 1/2 spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- stavba: Hybrálec, č.e. 58, způsob využití - rod.rekr., stojící na pozemku p.č. St. 219, LV 376

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a k.ú. Hybrálec, na LV č. 195

a dále id. 1/13 spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 1094/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 180 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1094/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 432 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1094/18 - ostatní plocha, evidovaná výměra 441 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a k.ú. Hybrálec, na LV č. 368, tyto pozemky  zapsané na LV 368 jsou  v přídatném spoluvlastnictví vzniklém ze zákona dle ustanovení § 1223 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněních pozdějších změn a předpisů (dále jen „OZ“) k pozemku p.č. 1094/1 a slouží k jeho využití. Tento podíl tedy přechází ze zákona a odpadá povinnost vyzývat spoluvlastníky k uplatnění zákonného předkupního práva.Odhad ceny předmětu dražby: 387.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10776-544/2020 ze dne 6.3.2020.

Nejnižší podání: 387.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na části předmětu, na pozemcích  p.č. St. 219 a  p.č. 1094/1 vázne předkupní právo pro Českou republiku, RČ/IČO: 00000001-001 s povinností k parcele St. 219 a 1094/1 na základě listiny: Ohlášení vzniku předkupního práva podle zák.č.95/1999 Sb. Pozemkový fond ČR č.j.- 40205/2003 ( podle smlouvy kupní V 4620/2003 ze dne 19.11.2003, právní účinky vkladu 18.12.2003) ze dne 18.03.2004, Z-483/2004-707. Dle sdělení Ing. Jana Čekala v.r., zástupce ředitelky KPÚ pro kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu, ze dne 29.10.2019, nebude předkupního práva využito.

Uplatnění předkupního práva spoluvlastníka na nemovitostech zapsaných na LV č. 195, k.ú. Hýbralec je podmíněno koupí nemovitostí zapsaných na LV č. 376, k.ú. Hýbralec a spoluvlastnického podílu ve výši id 1/13 na nemovitostech zapsaných na LV č. 368, k.ú. Hýbralec.

Předmět dražby je v současné době užíván jeho vlastníkem. Dle ust. § 285 odst. 2 IZ jsou dlužníci povinni nemovitost vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se vydražitel domáhat vyklizení žalobou u soudu

 

Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!