skip to main content

UPUŠTĚNO_Čerpací stanice Domažlice

dražba

POZOR! Od dražby bylo upuštěno!

Podrobný popis

Prodej čerpací stanice na pohonné hmoty, ležící na frekventované silnici Masarykova.

Objekt je benzínová čerpací stanice sestávající ze zděného kiosku, z ocelového přístřešku se třemi výdejními stojany, z úložiště nádrží na pohonné hmoty, z místa pro vysavač a kompresor pro huštění pneumatik, z místa pro prodej PB lahví a ze zpevněných ploch z asfaltu a ze zámkové dlažby. Celý objekt je postaven na pronajatých pozemcích ve vlastnictví města Domažlice. Objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do veřejné kanalizace (kanalizace z ploch je svedena do veřejné kanalizace přes lapač ropných látek) a je napojen na veřejnou el. síť. Přístup k objektu je zajištěn z veřejné komunikace s asfaltovým povrchem. Dle přiloženého kolaudačního rozhodnutí byl objekt postaven v roce 2000 a ke dni ocenění odpovídá stavebně technický jeho stáří. Kiosek na pozemku parc. č. St.4028: Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou zděnou stavbu o jednom nadzemním podlaží a podkroví, sestávající ze samoobslužné prodejny s kasou, z kanceláře, skladu a sociálního zázemí. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy nespalné se zavěšeným podhledem, schodiště do podkroví ocelové, střecha sedlová s krytinou z vlnitého PVC, klempířské konstrukce úplné z pozink. plechu, vnější i vnitřní omítky vápenné, okna výkladce a vstupní dveře plastové s izolačním dvojsklem, obklady a dlažby keramické, sociální zařízení je osazeno standardními zařizovacími předměty. Objekt je vytápěn el. přímotopy, ohřev TUV je el. boilerem, zásobení vodou je z veřejného vodovodu, odpady svedeny do veřejné kanalizace, je osazen bezpečnostní kamerový systém. Pro více informací volejte.Katastrální/detailní popis

- budova bez čp/če, způsob využití tech. vyb.

            Na parcele St. 4028, na LV 1

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, pro obec Domažlice a k.ú. Domažlice, na LV č. 4676 a 1.Zástavní práva, závazky

Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální pracoviště Domažlice a k.ú. Domažlice, na LV č 4676, na vyžádání  u dražebníka.

Na předmětu dražby vázne:

Usnesením soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, č.j. 134 EX 17390/11-207 ze dne 26.05.2020 byl vyhlašovateli, jako vydražiteli, udělen příklep na vydraženou nemovitou věc, která je předmětem aukce. Nejvyšší podání bylo doplaceno dne 21.10.2020 a vyhlašovatel jako vydražitel se stal zpětně ke dni udělení příklepu vlastníkem předmětu aukce.

Dle ust. § 337h odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají zástavní práva váznoucí na nemovité věci, jedná se o zástavní práva:

Zástavní právo smluvní pohledávka do výše 7.800.000 Kč. Oprávnění pro Zdvořáček Pavel JUDr., Guldenerova 2335/20, Východní Předměstí, 32600 Plzeň, RČ/IČO: ________ Povinnost k Stavba: bez čp/če na parc. St. 4028 Listina Smlouva o zániku zástavního práva, o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.04.2008. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-1454/2008-401.

Zástavní právo smluvní pohledávka do výše 5.200.000 Kč. Oprávnění pro Zdvořáček Pavel JUDr., Guldenerova 2335/20, Východní Předměstí, 32600 Plzeň, RČ/IČO: _______ Povinnost k Stavba: bez čp/če na parc. St. 4028 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.04.2009. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-999/2009-401.

Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 16.472.685 Kč. Oprávnění pro SILMET Příbram a.s., Na Flusárně 168, Příbram III, 26101 Příbram, RČ/IČO: 26210428 Povinnost k Stavba: bez čp/če na parc. St. 4028 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.03.2010 pod zn. V-853/2010-401.

Zástavní právo smluvní ve výši 2.000.000 Kč. Oprávnění pro IFIS investiční fond, a.s., Čechyňská 419/14a, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 24316717 Povinnost k Stavba: bez čp/če na parc. St. 4028 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.04.2002 pod zn. V-934/2002-401. Listina Smlouva o postoupení pohledávky č.j.6710/494/2015 ze dne 23.06.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 01.07.2015 12:30:00. Zápis proveden dne 09.10.2015 pod zn. V-3716/2015-401.

Zástavní právo smluvní pro zajištění budoucích pohledávek až do výše 3.000.000 Kč. Oprávnění pro IFIS investiční fond, a.s., Čechyňská 419/14a, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 24316717 Povinnost k Stavba: bez čp/če na parc. St. 4028 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.04.2002 pod zn. V-934/2002-401. Smlouva o postoupení pohledávky č.j. 6710/494/2015 ze dne 23.06.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 01.07.2015 12:30:00. Zápis proveden dne 09.10.2015. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva, pod zn. V-3716/2015-401.

Poté, co pominou procesní překážky, bude soudním exekutorem Mgr. Ing. Jiřím Proškem, Exekutorský úřad Plzeň-město, vydáno usnesení o rozvrhu a po právní moci tohoto usnesení, bude příslušný katastrální úřad vyrozuměn o zániku všech výše uvedených zástavních práv. 

K zápisu poznámky „Zapsáno do soupisu majetkové podstaty (zák. č. 182/2006 Sb.)“ dle Listiny „Ohlášení insolvenčního správce o zápisu nem. do soupisu majetkové podstaty (§ 224 z. č. 182/2006 Sb.) Ing. Antonín Diviš, insolvenční správce č.j. KSPL 20 INS 11503/2013 ze dne 16.9.2016, právní účinky zápisu k okamžiku 25.8.2016, pod č.j. Z-2887/2016-401, uvádí dražebník, že insolvenční správce dle §217 odst. 2 insolvenčního zákona předmět aukce vyřadil ze soupisu majetkové podstaty.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7501190297/0100
Odhadní cena 6 875 000 Kč
Vyvolávací cena 3 490 000 Kč
Dražební jistota 400 000 Kč
Termín konání 11.10.2022 10:30:00
Předpokládaný konec 11.10.2022 11:30:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 30.9.2023 11:28:37

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup