ARCHIV - Zemědělský areál Šepetely, okr.Litoměřice 20200014DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211126066/6800
Vyvolávací cena
8.500.000 Kč
Dražební jistota
1.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
23.4.2020 ve 12:00:00
Datum a čas ukončení
23.4.2020 ve 13:00:00
Odhadní cena
17.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
7.4.2020 v 11:00
14.4.2020 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Šepetely 36, Třebívlice

Lokalita

Šepetely 36, Třebívlice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
23.4.2020 13:00:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
23.4.2020 12:59:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
23.4.2020 12:58:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
23.4.2020 12:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Zemědělský areál Šepetely, okr.Litoměřice, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Institut pro řešení úpadku v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 23.4.2020 12:00
Ukončení: 23.4.2020 13:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 51 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.116 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 51

- pozemek p.č. St. 52 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 28 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 52

- pozemek p.č. St. 53 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 63 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 53

- pozemek p.č. St. 54 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 35 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, tech.vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 54

- pozemek p.č. St. 55 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 18 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 55

- pozemek p.č. St. 56 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 263 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 56

- pozemek p.č. St. 57 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 350 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 57

- pozemek p.č. St. 58 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 287 m2

             Součástí je stavba: Šepetely, č.p. 36, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 58

- pozemek p.č. St. 59/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3.531 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 59/3

- pozemek p.č. 87/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.664 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 87/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.016 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 87/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.148 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 87/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 87/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 232 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 87/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 14.884 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 110/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.353 m2, způsob využití - manipulační plocha

všechny výše uvedené pozemky mají způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměřice, pro obec Třebívlice a k.ú. Šepetely, na LV č. 378.Odhad ceny předmětu dražby: 17.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Václavem Kociánem, znalecký posudek číslo 2505-11/19 ze dne 21.8.2019.

Nejnižší podání: 8.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby vázne věcné břemeno cesty dle GP číslo 73-99/2018 pro parcelu č. St. 59/4 s povinností k parcelám č. 87/11, 87/12, 87/8 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.10.2018. Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2018. Zápis proveden dne 22.11.2018, zn. V-10097/2018-506

a věcné  břemeno chůze dle GP číslo 73-99/2018 pro parcelu č. St. 59/4 s povinností k parcelám č. 87/11, 87/12, 87/8 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.10.2018. Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2018. Zápis proveden dne 22.11.2018, zn. V-10097/2018-506.

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je v současné době užíván.

- na předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, které přechází na vydražitele.

- předmět dražby je pojištěn na škodu způsobenou požárem, vichřicí, krupobitím, povodní a záplavou.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!