Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Zemědělský areál v k.ú. Kounice, okres Nymburk 20190324DD

Areál bývalého zemědělského areálu včetně příslušenství, budov a pozemků, které jsou na základě územního rozhodnutí určeny k výstavbě rodinných a bytových domů a občanské a technické vybavenosti. Celková plocha pozemků činí 106.421 m2, zastavěná plocha činí 11.458 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125469/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
35.900.000 Kč
Vyvolávací cena
35.900.000 Kč
Dražební jistota
4.590.000 Kč
Datum a čas ukončení
14.11.2019 v 11:00:16
Odhadní cena
35.900.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
30.10.2019 v 15:00
6.11.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
Kounice, Kounice

Lokalita

Kounice, Kounice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
14.11.2019 11:00:16.49licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 35.900.000 Kč pro účastníka dražby 31090080
14.11.2019 11:00:00.64licitátor
Podání ve výši 35.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31090080 POTŘETÍ!
14.11.2019 10:59:00.64licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 31090080, udělím mu příklep.
14.11.2019 10:58:00.64licitátor
Podání ve výši 35.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31090080 PODRUHÉ!
14.11.2019 10:57:00.64licitátor
Podání ve výši 35.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31090080 POPRVÉ!
14.11.2019 10:52:36.64Účastník 31090080 učinil podání 35.900.000 Kč
14.11.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Zemědělský areál v k.ú. Kounice, okres Nymburk, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. David Jánošík

Termín dražby:
Zahájení: 14.11.2019 10:00
Ukončení: 14.11.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elekronické dražby je soubor věci nemovitých:

 - pozemek p. č. St. 139, evidovaná výměra 734 m2 zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  139

- pozemek p. č. St. 140/1, evidovaná výměra 394 m2 zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Kounice, č.p. 109, zem.used

Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  140/1

- pozemek p. č. St. 140/2, evidovaná výměra 702 m2 zastavěná plocha a nádvoří

            Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

           Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 140/2

- pozemek p. č. St. 140/3 evidovaná výměra 8.298 m2 zastavěná plocha a nádvoří

            Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

           Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 140/3

- pozemek p. č. St. 141/2 evidovaná výměra 1.162 m2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště        
- pozemek p. č. St. 480/1 evidovaná výměra 85 m2 zastavěná plocha a nádvoří

            Součástí je stavba: Kounice, č.p. 239, bydlení

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 480/1

- pozemek p. č. St. 480/2 evidovaná výměra 83 m2 zastavěná plocha a nádvoří

            Součástí je stavba: Kounice, č.p. 247, bydlení

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 480/2

- pozemek p. č. 995, evidovaná výměra 13.437 m2 vodní plocha, rybník
- pozemek p. č. 996, evidovaná výměra 37.719 m2 ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek p. č. 997, evidovaná výměra 6.564 m2 vodní plocha, rybník
- pozemek p. č. 1004/1, evidovaná výměra 22.879 m2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
- pozemek p. č. 1011/2, evidovaná výměra 703 m2 vodní plocha, koryto vodního toku umělé
- pozemek p. č. 1012/2, evidovaná výměra 10.737 m2 ovocný sad, zemědělský půdní fond
- pozemek p. č. 1014, evidovaná výměra 489 m2 ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek p. č. 1155, evidovaná výměra 1.712 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace
-pozemek p. č. 1227/3, evidovaná výměra 723 m2 vodní plocha, koryto vodního toku umělé

vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Nymburk, pro obec Kounice a k.ú. Kounice na LV č. 1180.Odhad ceny předmětu dražby: 35.900.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7928-392/2019 ze dne 10.9.2019.

Nejnižší podání: 35.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 4.590.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby váznou následující věcná břemena: 

Věcné břemeno (podle listiny) umožnit přístup za účelem provozuschopnosti vodního díla. Oprávnění pro Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 00020478. Povinnost k Parcela: 1227/3 Rozhodnutí pozemkového úřadu o zřízení věcného břemene 549/1992 POLVZ : 35/1993 pod zn. Z-5059/2001-208. Opatření MZe o zrušení Zemědělské vodohospodářské správy k 30.6.2012 Ministerstvo zemědělství čj.-192140/2011 MZE-12142 ze dne 09.12.2011. Z-12694/2012-208.

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je v současné době  užíván.

- na předmětu dražby jsou uzavřeny nájemní smlouvy, kopii těchto smluv obdržel dražebník před zahájením dražby a je oprávněn je na vyžádání zájemcům předložit k nahlédnutí.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!