Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Zemědělský areál v k.ú. Kounice, okres Nymburk 20190324DD

Areál bývalého zemědělského areálu včetně příslušenství, budov a pozemků, které jsou na základě územního rozhodnutí určeny k výstavbě rodinných a bytových domů a občanské a technické vybavenosti. Celková plocha pozemků činí 106.421 m2, zastavěná plocha činí 11.458 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
35.900.000 Kč
Vyvolávací cena
35.900.000 Kč
Dražební jistota
4.590.000 Kč
Datum a čas ukončení
14.11.2019 v 11:00:16
Odhadní cena
35.900.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
30.10.2019 v 15:00
6.11.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
Kounice, Kounice

Lokalita

Kounice, Kounice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
14.11.2019 11:00:16.49licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 35.900.000 Kč pro účastníka dražby 31090080
14.11.2019 11:00:00.64licitátor
Podání ve výši 35.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31090080 POTŘETÍ!
14.11.2019 10:59:00.64licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 31090080, udělím mu příklep.
14.11.2019 10:58:00.64licitátor
Podání ve výši 35.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31090080 PODRUHÉ!
14.11.2019 10:57:00.64licitátor
Podání ve výši 35.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31090080 POPRVÉ!
14.11.2019 10:52:36.64Účastník 31090080 učinil podání 35.900.000 Kč
14.11.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Zemědělský areál v k.ú. Kounice, okres Nymburk, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. David Jánošík

Termín dražby:
Zahájení: 14.11.2019 10:00
Ukončení: 14.11.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elekronické dražby je soubor věci nemovitých:

 - pozemek p. č. St. 139, evidovaná výměra 734 m2 zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  139

- pozemek p. č. St. 140/1, evidovaná výměra 394 m2 zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Kounice, č.p. 109, zem.used

Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  140/1

- pozemek p. č. St. 140/2, evidovaná výměra 702 m2 zastavěná plocha a nádvoří

            Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

           Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 140/2

- pozemek p. č. St. 140/3 evidovaná výměra 8.298 m2 zastavěná plocha a nádvoří

            Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

           Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 140/3

- pozemek p. č. St. 141/2 evidovaná výměra 1.162 m2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště        
- pozemek p. č. St. 480/1 evidovaná výměra 85 m2 zastavěná plocha a nádvoří

            Součástí je stavba: Kounice, č.p. 239, bydlení

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 480/1

- pozemek p. č. St. 480/2 evidovaná výměra 83 m2 zastavěná plocha a nádvoří

            Součástí je stavba: Kounice, č.p. 247, bydlení

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 480/2

- pozemek p. č. 995, evidovaná výměra 13.437 m2 vodní plocha, rybník
- pozemek p. č. 996, evidovaná výměra 37.719 m2 ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek p. č. 997, evidovaná výměra 6.564 m2 vodní plocha, rybník
- pozemek p. č. 1004/1, evidovaná výměra 22.879 m2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
- pozemek p. č. 1011/2, evidovaná výměra 703 m2 vodní plocha, koryto vodního toku umělé
- pozemek p. č. 1012/2, evidovaná výměra 10.737 m2 ovocný sad, zemědělský půdní fond
- pozemek p. č. 1014, evidovaná výměra 489 m2 ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek p. č. 1155, evidovaná výměra 1.712 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace
-pozemek p. č. 1227/3, evidovaná výměra 723 m2 vodní plocha, koryto vodního toku umělé

vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Nymburk, pro obec Kounice a k.ú. Kounice na LV č. 1180.Odhad ceny předmětu dražby: 35.900.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7928-392/2019 ze dne 10.9.2019.

Nejnižší podání: 35.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 4.590.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby váznou následující věcná břemena: 

Věcné břemeno (podle listiny) umožnit přístup za účelem provozuschopnosti vodního díla. Oprávnění pro Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 00020478. Povinnost k Parcela: 1227/3 Rozhodnutí pozemkového úřadu o zřízení věcného břemene 549/1992 POLVZ : 35/1993 pod zn. Z-5059/2001-208. Opatření MZe o zrušení Zemědělské vodohospodářské správy k 30.6.2012 Ministerstvo zemědělství čj.-192140/2011 MZE-12142 ze dne 09.12.2011. Z-12694/2012-208.

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je v současné době  užíván.

- na předmětu dražby jsou uzavřeny nájemní smlouvy, kopii těchto smluv obdržel dražebník před zahájením dražby a je oprávněn je na vyžádání zájemcům předložit k nahlédnutí.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!