skip to main content

Pozemky 2713 m2, Prostějov

přímý prodej

Pozemky se nacházejí v blízkosti dálnice D46 (směr Olomouc) 

Pozemky 2713 m2, Prostějov | Podrobný popis

Jedná se o pozemky o celkové výměře 2713 m2 v obci Prostějov. Na pozemcích se nacházejí stavby, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Jedná se o drobné stavby na pozemku parc. č. 7464/17 a billboard na pozemku parc. č. 7464/29. Předmětem jsou pozemky parc. č. 7412/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 277 m2, parc. č. 7418/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 401 m2. Celková výměra 678 m2. Na pozemcích se nacházejí trvalé porosty, užívány jako doprovodná zeleň u dálnice D46. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy DX - plochy dopravní infrastruktury. Dále se jedná o pozemky parc. č. 7412/26 – ostatní plocha manipulační plocha, o výměře 29 m2, parc. č. 7418/15 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 516 m2, parc. č. 7464/17 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 623 m2, parc. č. 7464/24 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 41 m2, parc. č. 7464/28 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 36 m2, parc. č. 7464/29 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 790 m2. Celková výměra 2 035 m2. Na pozemcích se nacházejí trvalé porosty. Dále se na pozemku parc. č. 7464/17 nacházejí drobné stavby a na pozemku parc. č. 7464/29 stavba billboardu – stavby nejsou zapsány v katastru nemovitostí.  Pozemky jsou užívány jako plochy ve funkčním celku ve výrobním areálu, jedná se převážně o plochy zeleně a dále o manipulační plochy. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy VS – plochy smíšené výrobní. Nájemní smlouva k předmětným pozemkům nebyla zjištěna. Přístup je bezproblémový po zpevněné komunikaci v soukromém vlastnictví bez zřízeného věcného břemene – po právní stránce není přístup zajištěn. Pozemky leží v širším centru obce a charakter okolí odpovídá průmyslové zóně. Občanská vybavenost je v obci komplexní. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V obci je MHD. Parkovací možnosti jsou omezené v okolí pozemků. Poloha pozemků z hlediska komerční využitelnosti je dobrá.

Pozemky se nacházejí v blízkosti dálnice D46. Dle územního plánu, spadají předmětné pozemky do území ploch: Plochy smíšené výrobní (VS)

Hlavní využití:

a) pozemky staveb a zařízení pro nerušivou výrobu a nerušivé služby, včetně skladů potřebných pro jejich provozování, s důrazem na čisté inovační technologie;

b) pozemky staveb a zařízení pro administrativu a strategické služby, včetně technologických center.;

c) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství na plochách č. 0549, 0560, 0712, 0737, 0738, 0834, 0857, 0964, 0965, 0966;

d) pozemky staveb a zařízení pro truck centra na ploše č. 0710.

Přípustné využití, přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní plnohodnotné hlavní využití dané plochy:

a) pozemky, stavby a zařízení pro vzdělávání, vědu a výzkum;

b) pozemky, stavby a zařízení související technické infrastruktury;

c) stavby a zařízení pro maloobchod integrované do výrobních objektů či areálů;

d) stavby a zařízení technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí technické infrastruktury;

e) pozemky, stavby a zařízení pro bydlení správců budov či areálů;

f) stavby pro pohotovostní ubytování pracovníků;

g) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel a návštěvníků přilehlého území;

h) pozemky staveb a zařízení pro fotovoltaické elektrárny na plochách č. 0718, 1022;

i) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím;

j) pozemky doprovodné a další zeleně (např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES) a pozemky vodních toků a ploch včetně protierozních, protipovodňových a retenčních opatření.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 7412/12 – ostatní plocha, evidovaná výměra 277 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 7412/26 – ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 7418/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 401 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 7418/15 – ostatní plocha, evidovaná výměra 516 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 7464/17 – ostatní plocha, evidovaná výměra 623 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 7464/24 – ostatní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 7464/28 – ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 7464/29 – ostatní plocha, evidovaná výměra 790 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, obec Prostějov, katastrální území Prostějov na LV 4643.Zástavní práva, závazky

- Věcné břemeno chůze a jízdy osobními i nákladními vozidly. Oprávnění pro: Parcela: 7412/22. Povinnost k: Parcela: 7412/10, Parcela: 7412/22, vše zapsáno pod sp. zn. V-5158/2004-709.

- Věcné břemeno vedení a užívání inženýrských sítí. Oprávnění pro: Parcela: 7405/4, Parcela: 7408/1, Parcela: 7408/3, Parcela: 7412/4, Parcela: 7412/5, Parcela: 7414/3, Parcela: 7414/4, Parcela: 7464/15, Parcela: 7464/5. Povinnost k: Parcela: 7412/26, vše zapsáno pod sp. zn. V-5158/2004-709.

Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák,

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 131-8730227/0100
Odhadní cena 4 150 000 Kč
Minimální cena 1 Kč
Aktuální datum 21.7.2024 6:57:39

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup