skip to main content

Prodej čerpací stanice Domažlice

přímý prodej

Čerpací stanice Domažlice | Podrobný popis

Prodej čerpací stanice na pohonné hmoty, ležící na frekventované silnici Masarykova.

Objekt je benzínová čerpací stanice sestávající ze zděného kiosku, z ocelového přístřešku se třemi výdejními stojany, z úložiště nádrží na pohonné hmoty, z místa pro vysavač a kompresor pro huštění pneumatik, z místa pro prodej PB lahví a ze zpevněných ploch z asfaltu a ze zámkové dlažby. Celý objekt je postaven na pronajatých pozemcích ve vlastnictví města Domažlice. Objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do veřejné kanalizace (kanalizace z ploch je svedena do veřejné kanalizace přes lapač ropných látek) a je napojen na veřejnou el. síť. Přístup k objektu je zajištěn z veřejné komunikace s asfaltovým povrchem. Dle přiloženého kolaudačního rozhodnutí byl objekt postaven v roce 2000 a ke dni ocenění odpovídá stavebně technický jeho stáří. Kiosek na pozemku parc. č. St.4028: Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou zděnou stavbu o jednom nadzemním podlaží a podkroví, sestávající ze samoobslužné prodejny s kasou, z kanceláře, skladu a sociálního zázemí. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy nespalné se zavěšeným podhledem, schodiště do podkroví ocelové, střecha sedlová s krytinou z vlnitého PVC, klempířské konstrukce úplné z pozink. plechu, vnější i vnitřní omítky vápenné, okna výkladce a vstupní dveře plastové s izolačním dvojsklem, obklady a dlažby keramické, sociální zařízení je osazeno standardními zařizovacími předměty. Objekt je vytápěn el. přímotopy, ohřev TUV je el. boilerem, zásobení vodou je z veřejného vodovodu, odpady svedeny do veřejné kanalizace, je osazen bezpečnostní kamerový systém. Pro více informací volejte.Katastrální/detailní popis

- budova bez čp/če, způsob využití tech. vyb.

            Na parcele St. 4028, na LV 1

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, pro obec Domažlice a k.ú. Domažlice, na LV č. 4676 a 1.Zástavní práva, závazky

Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální pracoviště Domažlice a k.ú. Domažlice, na LV č 4676, na vyžádání  u dražebníka.

Na předmětu dražby vázne:

Usnesením soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, č.j. 134 EX 17390/11-207 ze dne 26.05.2020 byl vyhlašovateli, jako vydražiteli, udělen příklep na vydraženou nemovitou věc, která je předmětem aukce. Nejvyšší podání bylo doplaceno dne 21.10.2020 a vyhlašovatel jako vydražitel se stal zpětně ke dni udělení příklepu vlastníkem předmětu aukce.

Dle ust. § 337h odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají zástavní práva váznoucí na nemovité věci, jedná se o zástavní práva:

Zástavní právo smluvní pohledávka do výše 7.800.000 Kč. Oprávnění pro Zdvořáček Pavel JUDr., Guldenerova 2335/20, Východní Předměstí, 32600 Plzeň, RČ/IČO: ________ Povinnost k Stavba: bez čp/če na parc. St. 4028 Listina Smlouva o zániku zástavního práva, o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.04.2008. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-1454/2008-401.

Zástavní právo smluvní pohledávka do výše 5.200.000 Kč. Oprávnění pro Zdvořáček Pavel JUDr., Guldenerova 2335/20, Východní Předměstí, 32600 Plzeň, RČ/IČO: _______ Povinnost k Stavba: bez čp/če na parc. St. 4028 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.04.2009. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-999/2009-401.

Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 16.472.685 Kč. Oprávnění pro SILMET Příbram a.s., Na Flusárně 168, Příbram III, 26101 Příbram, RČ/IČO: 26210428 Povinnost k Stavba: bez čp/če na parc. St. 4028 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.03.2010 pod zn. V-853/2010-401.

Zástavní právo smluvní ve výši 2.000.000 Kč. Oprávnění pro IFIS investiční fond, a.s., Čechyňská 419/14a, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 24316717 Povinnost k Stavba: bez čp/če na parc. St. 4028 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.04.2002 pod zn. V-934/2002-401. Listina Smlouva o postoupení pohledávky č.j.6710/494/2015 ze dne 23.06.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 01.07.2015 12:30:00. Zápis proveden dne 09.10.2015 pod zn. V-3716/2015-401.

Zástavní právo smluvní pro zajištění budoucích pohledávek až do výše 3.000.000 Kč. Oprávnění pro IFIS investiční fond, a.s., Čechyňská 419/14a, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 24316717 Povinnost k Stavba: bez čp/če na parc. St. 4028 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.04.2002 pod zn. V-934/2002-401. Smlouva o postoupení pohledávky č.j. 6710/494/2015 ze dne 23.06.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 01.07.2015 12:30:00. Zápis proveden dne 09.10.2015. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva, pod zn. V-3716/2015-401.

Poté, co pominou procesní překážky, bude soudním exekutorem Mgr. Ing. Jiřím Proškem, Exekutorský úřad Plzeň-město, vydáno usnesení o rozvrhu a po právní moci tohoto usnesení, bude příslušný katastrální úřad vyrozuměn o zániku všech výše uvedených zástavních práv. 

K zápisu poznámky „Zapsáno do soupisu majetkové podstaty (zák. č. 182/2006 Sb.)“ dle Listiny „Ohlášení insolvenčního správce o zápisu nem. do soupisu majetkové podstaty (§ 224 z. č. 182/2006 Sb.) Ing. Antonín Diviš, insolvenční správce č.j. KSPL 20 INS 11503/2013 ze dne 16.9.2016, právní účinky zápisu k okamžiku 25.8.2016, pod č.j. Z-2887/2016-401, uvádí dražebník, že insolvenční správce dle §217 odst. 2 insolvenčního zákona předmět aukce vyřadil ze soupisu majetkové podstaty.

Log

Kontaktní osoba

Petr Janša,

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7501190297/0100
Odhadní cena 6 875 000 Kč
Minimální cena 1 Kč
Termín pro podání nabídek 31.8.2022
Aktuální datum 16.6.2024 22:45:29

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup