skip to main content

Byt 602 Bratislava, Staré Mesto

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek končí dne 8.7.2021 ve 12:00 hod.

Podrobný popis

Mezonetový byt č. 602 dispozičně řešený jako 5+1 o celkové podlahové ploše 210 m2 se vstupem v 6. NP. K bytu náleží terasa o velikosti 49,30 m2. Vstupní dveře do bytu jsou dřevěné. Dveře v bytě jsou z materiálů na bázi dřeva, osazené do obložkových zárubní. Podlahy v bytě jsou laminátové plovoucí. V prostoru sociálního zázemí je keramická dlažba a keramický obklad stěn. V bytě jsou provedeny rozvody klimatizace. Detektory kouře jsou rozmístěny v bytových i nebytových prostorách, aktivní hasicí zařízení (sprinklery) jsou pouze v obchodních prostorách. Součástí budovy nejsou parkovací místa.

Funkcionalistická stavba byla navržena dvojicí architektů: Eugen Kramár a Štefan Lukačovič. Budova disponuje dvěma podzemními a sedmi nadzemními podlažími. Půdorys předmětného domu č.p. 478 je lichoběžníkového tvaru. Nadzemní část je tvořena dvojící budov při ulicích Gorkého a Laurinská, mezi kterými se nachází vnitroblok. Nosná konstrukce budovy je železobetonová s vyzdívkami. Střecha je plochá s převážně fóliovou krytinou a vrstvou kačírku (prané těžené kamenivo). Vnější fasádu tvoří kamenný obklad s kamenným a kovový zábradlím. Obklad od 1.NP výše je pískovcový, na úrovni 1.NP je obklad z kamene jiného druhu. Okna jsou dřevěná s předokenními stahovacími roletami. Okna jsou velkoformátová, v 1.NP se nachází velkorozměrné výkladce. Vnitřní omítky jsou hladké, opatřené převážně bílým nátěrem. Podhledy jsou sádrokartonové a nachází se v nich rozvody klimatizace. Vertikální komunikace je zajištěna trojící dvouramenných schodišť a čtveřicí osobních výtahů. Podlahy ve společných částech jsou z kamenné dlažby, stejně tak povrch schodišť. Část střech je pochozí a kryta praným těženým kamenivem (tzv. kačírek). V budově je centrální strojovna klimatizace a vytápění. Budova „City Gate“ je památkově chráněna (jedná se národní kulturní památku) a pochází ze 40. tých let minulého století. Původním určením se jednalo o bankovní dům, který je situován na nárožní parcela – křížení ulic Laurinská a Gorkého (Bratislava I – Staré Město).

V roce 2009 proběhla kolaudace po předchozí provedené rekonstrukci.Katastrální/detailní popis

Předmětem elektronické aukce  je soubor věcí nemovitých:

 

PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape
Parcelné čísloVýmera v m2Druh pozemkuSpôsob využ. p. Umiest. pozemku 
103/ 11496Zastavané plochy a nádvoria161
 103/ 2340Zastavané plochy a nádvoria181

Stavby

Súpisné číslona parcele čísloDruh stavby Popis stavbyUmiest. stavby
478103/ 120BUDOVA1

 

 

Byt
Vchod: Námestie SNP 19,  6. p.,  byt č. 602
 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnický podiel k pozemku :16125 / 891921

 

 

Vše evidované na LV č. 8242 v katastrálním území Staré Mesto, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, okres Bratislava I.

 Zástavní práva, závazky

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena a zástavní práva:

- Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku a stavby súp.č.100478 na pozemku parc.č.103/1 strpieť užívanie požiarneho únikového východu v prospech vlastníka pozemkov parc.č.103/3 a 105 a stavby so súp.č.478 na pozemku parc.č.103/3 a umožniť prístup k požiarnemu únikovému východu v prípade požiaru a mimoriadnej udalosti /bombový útok, ohozenie života osôb, zrútenie nehnuteľnosti a pod./ podľa V-10762/06 zo dňa 3.8.2006. 

- Záložné právo v prospech ANO spořitelní družstvo, (IČO: 26 137 755), Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha 8 - Karlín, ČR, na byt číslo 602 na 6.p., vchodu Námestie SNP 19, podľa V-27010/2017 zo dňa 28.09.2017.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Odehnalová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení
Typ Nemovité věci > Byty
Číslo účtu 4211125477/6800
Odhadní cena 541 851 Kč
Minimální cena 541 851 Kč
Aktuální datum 28.5.2022 10:17:56

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup