skip to main content

Pozemek Louňová, okres Plzeň-jih

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 8.10.2021 ve 12:00 hod.

Podrobný popis

Předmětem prodeje je pozemek o celkové rozloze 702 m2. Na pozemku stojí stavba rodinného domu jiného vlastníka, tato stavba není předmětem prodeje. Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 08.10.2019, č.j. 52 ICm 1254/2019-64 ( dále jen Rozsudek), byla určena neúčinnost kupní smlouvy uzavřené dne 09.05.2018 mezi dlužníkem a Evou Šilpochovou, společně na straně jedné, a Renátou Milotovou, na straně druhé. Insolvenční správce sděluje, že:

- Proti rozhodnutí Městského úřadu Blovice o dodatečném povolení stavby Louňová na pozemku st.p. 124 dle GP č. 304-162/2020 v k.ú. Louňová, obec Louňová (dále jen „Stavba“) podal u Městského úřadu Blovice stížnost ve smyslu § 175 správního řádu-

-  Insolvenční správce podal u Městského úřadu Blovice podnět k odstranění Stavby ve smyslu § 128 a násl. Stavebního zákona, neboť Stavba byla povolena bez vědomí a hmotněprávního či procesního souhlasu insolvenčního správce, jakožto osoby s dispozičním právem k pozemku. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o zemědělský pozemek o BPEJ 73816. Z územního plánu města Louňová plyne, že pozemek je zahrnut do zastavitelného území ploch pro bydlení – bydlení venkovské v rodinných domech, jedná se tedy o pozemek stavební. Pozemek je rovinatý, oplocený, součástí je jednoduchá dřevěná kůlna. Přístup k pozemku je po zpevněné obecní cestě. Přípojka na elektřinu se nachází na hranici pozemku.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě v blízkosti lesa. Občanská vybavenost v okolí je nedostatečná, pro vzdělání, služby i volnočasové vyžití je nutné dojíždět.Katastrální/detailní popis

Na pozemku stojí stavba jiného vlastníka, tato stavba není předmětem prodeje.


- pozemek p. č. St. 124, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 85 m2(Na pozemku stojí stavba jiného vlastníka, tato stavba není předmětem prodeje).

- pozemek p. č. 653/52, trvalý travní porost, evidovaná výměra 617 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec a k.ú. Louňová, na LV č. 256.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - pojistková skříň v pilíři - dle geometrického plánu č. 208-138/2012. Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035. Povinnost k Parcela: 653/52, zapsáno pod zn. V-119/2013-406.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211127376/6800
Odhadní cena 348 000 Kč
Minimální cena 1 Kč
Aktuální datum 28.3.2023 3:47:25

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup