skip to main content

Průmyslový areál Plánice, okres Klatovy

výběrové řízení

Areál - soubor nemovitého a movitého majetku  dlužníka TECHNOSERVICE-technické a komerční služby, s.r.o.

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 21.03.2023 v 11:00 hod.

Podrobný popis

Areál Plánice, ulice Nepomucká - soubor nemovitého a movitého majetku

Soubor věcí nemovitých tvoří:

  • pozemek p. č. St. 574 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1034 m2

Součástí je stavba: Plánice, č.p. 355, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 574,

  • pozemek p. č. 238/8 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1911 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 238/11 – ostatní plocha, evidovaná výměra 972 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, obec Plánice (okres Klatovy), část obce Plánice, katastrální území Plánice na LV 1282.

Popis nemovité věci: Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní halu stojící na pozemku parc. č. St. 574. V přízemí objektu se nachází vstup, kuchyňka, koupelna, vzorkovna, kancelář, technická místnost, úklid s koupelnou, sociální zařízení pro Ž a M, výrobní prostor a expedice. Prostor expedice se nachází na pozemku parc. č. 238/11 a není zakreslen v katastru nemovitostí. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovod, kanalizaci a plynovod. Vytápění kancelářské části je pomocí plynového kotle s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody je kotlem. Výrobní část je vytápěna pomocí lokálních teplovzdušných agregátu na plyn. Objekt má EZS. Přípojky nebylo možné ověřit. Vedlejší skladový objekt se nachází na pozemku parc. č. 238/8 a parc. č. 238/11, který není zapsaný v katastru nemovitostí. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní halu. V přízemí objektu se nachází prostory pro zaměstnance (šatny, denní místnost aj.) a skladové prostory. Na pozemku parc. č. St. 574 se nachází stavba hlavního halového objektu. V katastru nemovitostí je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 1.034 m2. Pozemek je celý zastavěný stavbou. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 238/8 a parc. č. 238/11, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalý travní porost, respektive ostatní plocha o celkové výměře 2.883 m2. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází výše popsané nezapsané objekty v KN. Pozemky jsou jako celek pravidelného tvaru, udržované. Na pozemcích jsou zpevněné plochy, porosty. Pozemky jsou oploceny a jsou přístupné z místní zpevněné komunikace. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy výroby a skladování – lehký průmysl.

Soubor věcí movitých tvoří vybavení areálu Plánice, ulice Nepomucká.

Specifikace a ocenění souboru movitých věcí jsou uvedeny v posudku znalce  Ing. Tomáše Semráda, číslo 186/15/2022 ze dne 17.10.2022. Nad rámec uvedeného posudku je součástí prodeje cca 100 ks kabelek vyrobených dlužníkem.

Jedná se o ucelený soubor majetku používaný k ekonomické činnosti. Společnost se zabývala v této pobočce výrobou kožených kabelek a doplňků z kůže. Výroba probíhala dle zjištěných informací z části na základě licenčních práv a z části vlastním vývojem a produkcí. Výrobky byly šity na průmyslových produkčních strojích z polotovarů ve formě usní a prvků galanterie. Strojní vybavení je poměrně starší, ale funkční. Jedná se o strojní dílnu založenou na ruční přípravě a výrobě. Výrobní prostředky obsahují minimální poměr automatizace. Součástí majetku je kancelářské a IT vybavení pro běžnou agendu a zároveň pro zajištění běžných potřeb zaměstnanců. V oddělené sekci je vybavení pro stravování a šaten. V prostorách dílny pro údržbu je umístěna VZV, smykový nakladač a vybavení pro údržbu. V odděleném skladu jsou umístěny polotovary usní, výztuh, kování, zipů a dalších částí, ze kterých byla realizována výroba. Předměty skladu jsou umístěny v paletových ocelových regálech.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. St. 574 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1034 m2

Součástí je stavba: Plánice, č.p. 355, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 574,

  • pozemek p. č. 238/8 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1911 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 238/11 – ostatní plocha, evidovaná výměra 972 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, obec Plánice (okres Klatovy), část obce Plánice, katastrální území Plánice na LV 1282.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7499280217/0100
Odhadní cena 17 084 000 Kč
Minimální cena 10 000 000 Kč
Aktuální datum 28.3.2023 4:22:00

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup