skip to main content

TECHNOSERVICE - technické a komerční služby, s.r.o. areál Žďár nad Sázavou + areál Plánice

výběrové řízení

Podrobný popis

Předmětem VŘ jsou soubory nemovitého a movitého majetku jako součást majetkové podstaty specifikované dále:

A)        Areál Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - soubor nemovitého a movitého majetku

Jedná se o výrobně skladovací areál firmy TECHNOSERVICE s.r.o, který se skládá z několika výrobně/skladovacích hal, administrativní budovy a zázemí. Haly jsou zařízené strojním vybavením včetně příslušných CNC strojů.

Soubor věcí nemovitých tvoří:

•           pozemek p. č. 6416/39 – ostatní plocha, evidovaná výměra 971 m2, způsob využití – manipulační plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

•           pozemek p. č. 6974/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 765 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

•           pozemek p. č. 6974/5 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Na pozemku stojí stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., jiná st.

•           pozemek p. č. 6980 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 640 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., prům.obj

Stavba stojí na pozemku p.č.:  6980,

•           pozemek p. č. 6981 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1333 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.:  6981,

•           pozemek p. č. 6982/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 938 m2, způsob využití – manipulační plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

•           pozemek p. č. 6982/3 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 682 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.:  6982/3,

•           pozemek p. č. 6982/6 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 140 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., adminis.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  6982/6,

•           pozemek p. č. 6982/7 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 840 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  6982/7,

•           pozemek p. č. 6982/8 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 87 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Na pozemku stojí stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., jiná st.

•           pozemek p. č. 6984/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 590 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

•           pozemek p. č. 6984/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 508 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

•           pozemek p. č. 6984/9 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1825 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Na pozemku stojí stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e.

•           pozemek p. č. 6986 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 256 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

•           pozemek p. č. 6988 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2383 m2, způsob využití – manipulační plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

•           pozemek p. č. 6989 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 6140 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

•           stavba bez č.p./č.e. , způsob využití – jiná stavba, stojící na parcelách č. 6974/5, 6982/8, zapsáno na LV č. 7915, 

•           stavba bez č.p./č.e. , stojící na parcele č. 6984/9, zapsáno na LV č. 7915

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, katastrální území Město Žďár na LV 7915.

Podrobný popis nemovitého majetku a jeho stavu je uveden v posudku znalce Znalecká společnost s.r.o., číslo 23376 ze dne 4.11.2022.

Soubor věcí movitých tvoří vybavení shora uvedeného areálu Žďár nad Sázavou, ul. Jihlavská. Specifikace a ocenění souboru movitých věcí jsou uvedeny v posudku znalce   Ing. Tomáše Semráda, číslo 171/23/2021 ze dne 17.10.2022. 

Součástí prodeje není položka č. 56 uvedeného posudku - frézka Optimum. 

Nad rámec položek sepsaných ve shora uvedeném posudku a součástí prodeje je dále:

-           autojeřáb zn. Faun a dále

-           technologické vybavení nacházející se v provozovně areálu Žďár nad Sázavou: 

•           vyvrtávací a frézovací centrum AUERBACH AX 7 M

•           vyvrtávací centrum IA3 TLM

•           5-osé obráběcí centrum HERMLE C 42 U

•           Portálové obráběcí CNC centrum SF 3120

•           5-osé obráběcí centrum HERMLE C 42 U

•           5-osé obráběcí centrum HERMLE C 50 U

 

B)         Areál Plánice, ulice Nepomucká - soubor nemovitého a movitého majetku

Jedná se o výrobně skladovací areál firmy TECHNOSERVICE s.r.o, který se skládá z několika výrobně/skladovacích hal, administrativní budovy a zázemí.

•           pozemek p. č. St. 574 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1034 m2

Součástí je stavba: Plánice, č.p. 355, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 574,

•           pozemek p. č. 238/8 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1911 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

•           pozemek p. č. 238/11 – ostatní plocha, evidovaná výměra 972 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, obec Plánice (okres Klatovy), část obce Plánice, katastrální území Plánice na LV 1282.

Podrobný popis nemovitého majetku a jeho stavu je uveden v posudku znalce Znalecká společnost s.r.o., číslo 23375 ze dne 4.11.2022.

Soubor věcí movitých tvoří vybavení areálu Plánice, ulice Nepomucká.

Specifikace a ocenění souboru movitých věcí jsou uvedeny v posudku znalce  Ing. Tomáše Semráda, číslo 186/15/2022 ze dne 17.10.2022. Nad rámec uvedeného posudku je součástí prodeje cca 100 ks kabelek vyrobených dlužníkem.

Zadavatel prohlašuje, že:

- předměty zpeněžení nejsou  v současné době  užívány;

- na předmětu zpeněžení nejsou uzavřeny nájemní smlouvy;

- předmět prodeje – nemovitý majetek není dle ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZoDPH“), předmětem daně z přidané hodnoty. 

- předmět prodeje – movitý majetek je zatížen DPH ve výši 21% z ceny dosažené zpeněžením, není-li movitý majetek prodáván spolu s nemovitostmi jakožto část závodu.

Nabídku lze podat:

•           samostatně na soubor A (Areál Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - soubor nemovitého a movitého majetku) nebo

•           samostatně na soubor B (Areál Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - soubor nemovitého a movitého majetku) nebo

•           dohromady na soubory A+B (areál Žďár nad Sázavou – soubor nemovitého a movitého majetku + areál Plánice – soubor nemovitého a movitého majetku) jako celek


Minimální nabídková cena není stanovená.

Kauce ve výši 5.000.000 KčKatastrální/detailní popis

 • pozemek p. č. 6416/39 – ostatní plocha, evidovaná výměra 971 m2, způsob využití – manipulační plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 6974/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 765 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 6974/5 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Na pozemku stojí stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., jiná st.

 • pozemek p. č. 6980 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 640 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., prům.obj

Stavba stojí na pozemku p.č.:  6980,

 • pozemek p. č. 6981 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1333 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.:  6981,

 • pozemek p. č. 6982/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 938 m2, způsob využití – manipulační plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 6982/3 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 682 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.:  6982/3,

 • pozemek p. č. 6982/6 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 140 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., adminis.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  6982/6,

 • pozemek p. č. 6982/7 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 840 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  6982/7,

 • pozemek p. č. 6982/8 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 87 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Na pozemku stojí stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e., jiná st.

 • pozemek p. č. 6984/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 590 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 6984/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 508 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 6984/9 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1825 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Na pozemku stojí stavba: Město Žďár, bez č.p./č.e.

 • pozemek p. č. 6986 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 256 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 6988 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2383 m2, způsob využití – manipulační plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 6989 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 6140 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • stavba bez č.p./č.e. , způsob využití – jiná stavba, stojící na parcelách č. 6974/5, 6982/8, zapsáno na LV č. 7915, 
 • stavba bez č.p./č.e. , stojící na parcele č. 6984/9, zapsáno na LV č. 7915

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, katastrální území Město Žďár na LV 7915.Zástavní práva, závazky

Typ vztahu: Věcné břemeno chůze a jízdy Oprávněná nemovitost: parcela č. 6976/2, parcela č. 6976/3 Povinná nemovitost: parcela č. 6982/2, parcela č. 6981, parcela č. 6982/8. Listiny: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.05.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.05.2002. č.j. V-582/2002-714.                                           

Typ vztahu: Věcné břemeno vedení - el. přípojky Oprávněná osoba: Linde Gas a.s. 00011754. Povinná nemovitost: parcela č. 6981, parcela č. 6982/8, parcela č. 6982/2, parcela č. 6982/3, parcela č. 6982/6 Listiny: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.05.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.05.2002. č.j. V-582/2002-714.                                  

Typ vztahu: Věcné břemeno (podle listiny) - právo odběru topného média a pitné vody včetně vedení přípojky těchto médií. Oprávněná osoba: Linde Gas a.s. 00011754. Povinná nemovitost: parcela č. 6981, parcela č. 6982/8, parcela č. 6980, parcela č. 6982/2, parcela č. 6982/3, parcela č. 6982/6. Listiny: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.05.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.05.2002. č.j. V-582/2002-714.                                      

Typ vztahu: Věcné břemeno (podle listiny) - právo vstupu do objektu za účelem přístupu do rozvaděče a právo připojení a odběru el. energie z tohoto rozvaděče Oprávněná osoba: Linde Gas a.s. 00011754. Povinná nemovitost: parcela č. 6980. Listiny: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.05.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.05.2002. č.j. V-582/2002-714.

Typ vztahu: Věcné břemeno (podle listiny) - na části pozemku (dle geom. plánu č.3360-7/2012) trpět existenci podzemního vedení STL plynovodu vč. vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav. Oprávněná osoba: Město Žďár nad Sázavou 00295841. Povinná nemovitost: parcela č. 6989, parcela č. 6986 Listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.06.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.06.2013. č.j. V-1470/2013-714.Podrobný popis

Areál Plánice, ulice Nepomucká - soubor nemovitého a movitého majetku

Soubor věcí nemovitých tvoří:

 • pozemek p. č. St. 574 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1034 m2

Součástí je stavba: Plánice, č.p. 355, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 574,

 • pozemek p. č. 238/8 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1911 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 238/11 – ostatní plocha, evidovaná výměra 972 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, obec Plánice (okres Klatovy), část obce Plánice, katastrální území Plánice na LV 1282.

Popis nemovité věci: Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní halu stojící na pozemku parc. č. St. 574. V přízemí objektu se nachází vstup, kuchyňka, koupelna, vzorkovna, kancelář, technická místnost, úklid s koupelnou, sociální zařízení pro Ž a M, výrobní prostor a expedice. Prostor expedice se nachází na pozemku parc. č. 238/11 a není zakreslen v katastru nemovitostí. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovod, kanalizaci a plynovod. Vytápění kancelářské části je pomocí plynového kotle s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody je kotlem. Výrobní část je vytápěna pomocí lokálních teplovzdušných agregátu na plyn. Objekt má EZS. Přípojky nebylo možné ověřit. Vedlejší skladový objekt se nachází na pozemku parc. č. 238/8 a parc. č. 238/11, který není zapsaný v katastru nemovitostí. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní halu. V přízemí objektu se nachází prostory pro zaměstnance (šatny, denní místnost aj.) a skladové prostory. Na pozemku parc. č. St. 574 se nachází stavba hlavního halového objektu. V katastru nemovitostí je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 1.034 m2. Pozemek je celý zastavěný stavbou. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 238/8 a parc. č. 238/11, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalý travní porost, respektive ostatní plocha o celkové výměře 2.883 m2. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází výše popsané nezapsané objekty v KN. Pozemky jsou jako celek pravidelného tvaru, udržované. Na pozemcích jsou zpevněné plochy, porosty. Pozemky jsou oploceny a jsou přístupné z místní zpevněné komunikace. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy výroby a skladování – lehký průmysl.

Soubor věcí movitých tvoří vybavení areálu Plánice, ulice Nepomucká.

Specifikace a ocenění souboru movitých věcí jsou uvedeny v posudku znalce  Ing. Tomáše Semráda, číslo 186/15/2022 ze dne 17.10.2022. Nad rámec uvedeného posudku je součástí prodeje cca 100 ks kabelek vyrobených dlužníkem.

Jedná se o ucelený soubor majetku používaný k ekonomické činnosti. Společnost se zabývala v této pobočce výrobou kožených kabelek a doplňků z kůže. Výroba probíhala dle zjištěných informací z části na základě licenčních práv a z části vlastním vývojem a produkcí. Výrobky byly šity na průmyslových produkčních strojích z polotovarů ve formě usní a prvků galanterie. Strojní vybavení je poměrně starší, ale funkční. Jedná se o strojní dílnu založenou na ruční přípravě a výrobě. Výrobní prostředky obsahují minimální poměr automatizace. Součástí majetku je kancelářské a IT vybavení pro běžnou agendu a zároveň pro zajištění běžných potřeb zaměstnanců. V oddělené sekci je vybavení pro stravování a šaten. V prostorách dílny pro údržbu je umístěna VZV, smykový nakladač a vybavení pro údržbu. V odděleném skladu jsou umístěny polotovary usní, výztuh, kování, zipů a dalších částí, ze kterých byla realizována výroba. Předměty skladu jsou umístěny v paletových ocelových regálech.Katastrální/detailní popis

 • pozemek p. č. St. 574 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1034 m2

Součástí je stavba: Plánice, č.p. 355, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 574,

 • pozemek p. č. 238/8 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1911 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 238/11 – ostatní plocha, evidovaná výměra 972 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, obec Plánice (okres Klatovy), část obce Plánice, katastrální území Plánice na LV 1282.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7499280217/0100
Odhadní cena 103 000 000 Kč
Minimální cena 1 Kč
Aktuální datum 28.3.2023 4:00:31

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup