Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Areál Čáslav včetně movitých věcí, okr. Kutná Hora 20180116DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
17.900.000 Kč
Vyvolávací cena
17.900.000 Kč
Dražební jistota
1.500.000 Kč
Datum a čas ukončení
31.5.2018 v 10:30:18
Odhadní cena
20.103.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
11.5.2018 v 15:00
18.5.2018 v 15:00
Místo konání prohlídky
Žacká 1783, Čáslav

Lokalita

Žacká 1783, Čáslav

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
31.5.2018 10:30:18.48licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 17.900.000 Kč pro účastníka dražby 17870706
31.5.2018 10:30:00.59licitátor
Podání ve výši 17.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 17870706 POTŘETÍ!
31.5.2018 10:29:00.59licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 17870706, udělím mu příklep.
31.5.2018 10:28:00.59licitátor
Podání ve výši 17.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 17870706 PODRUHÉ!
31.5.2018 10:27:00.59licitátor
Podání ve výši 17.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 17870706 POPRVÉ!
31.5.2018 09:30:40.59Účastník 17870706 učinil podání 17.900.000 Kč
31.5.2018 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál Čáslav včetně movitých věcí, okr. Kutná Hora , kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Mgr. Jaroslav Fejta

Termín dražby:
Zahájení: 31.5.2018 09:30
Ukončení: 31.5.2018 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých a movitých:
Nemovité věci:

- pozemek p.č. St. 389/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2273 m2

              Součástí je stavba: Čáslav-Nové Město, č.p. 479, bydlení

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 389/1

- pozemek p.č. St. 389/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2526 m2

              Součástí je stavba: Čáslav-Nové Město, č.p. 1783, jiná st.

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 389/2

- pozemek p.č. St. 389/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 567 m2, způsob využití - společný dvůr
- pozemek p.č. St. 389/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 205 m2, způsob využití - společný dvůr
- pozemek p.č. St. 389/5 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 202 m2, způsob využití - společný dvůr
- pozemek p.č. 1632/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 464 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1632/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 439 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1634/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1732 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1634/9  - ostatní plocha, evidovaná výměra 400 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1634/10  - ostatní plocha, evidovaná výměra 1643 m2, způsob využití - manipulační plocha

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kutná Hora, pro obec a k.ú. Čáslav, na LV č. 11293.

Movité věci:

Movité věci tvoří zařízení a vybavení výše uvedených nemovitostí, tak jak je uveden v soupisu majetkové podstaty viz. znalecký posudek.Odhad ceny předmětu dražby: 20.103.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecký posudek číslo 831-3668/2017 ze dne 5.2.2018.

Nejnižší podání: 17.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 100.000,- Kč
Dražební jistota: 1.500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby bylo zjistěno věcné břemeno (podle listiny) dle článku II. této smlouvy pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, povinnost k parc.č. 1634/10 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná dle geom.plánu č. 1620-1181/2006 ze dne 20.09.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.10.2007, zn. Z-212/2011-205, V-3815/2007-205.

Dále na předmětu elektronické dražby byla zjištěna nájemní smlouva uzavřenou mezi pronajímatelem Agrone Trading s. r. o. a nájemcem Agrone Bohemia s. r. o., kdy předmětem smlouvy je nájem nebytových prostor objektu prodejny chovatelských potřeb a potřeb pro chovatele koní, včelaře, rybáře a pracovních oděvů v Čáslavi, Žácká 1783.
Dále byla mezi těmito stranami uzavřena nájemní smlouva, jejímž předmětem je pronájem dvou kanceláří (kancelář účetní a kancelář ředitele a vedoucího obchodních zástupců). Dále je k dispozici také nájemní smlouva uzavřená mezi pronajímatelem Agrone Trading s. r. o. a nájemcem Restaurací a penzionem v Pivovaru s. r. o., kdy předmětem nájmu jsou prostory restaurace a penzionu a jejich zázemí.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!